Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 theo bài, ôn tập có đáp án

4/22/2022 8:51:00 PM
Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 theo bài, ôn tập có đáp án chính xác

Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 theo bài, ôn tập có đáp án

Phần 1: Lịch sử thế giới thời nguyên thủy, cổ đại và trung đại

CHƯƠNG 1; XÃ HỘI NGUYÊN THỦY

Bài 1:

Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 1 có đáp án: Sự xuất hiện loài người và bầy người nguyên thủy (phần 1)

Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 1 có đáp án: Sự xuất hiện loài người và bầy người nguyên thủy (phần 2)

Câu trắc nghiệm lịch sử lớp 10 bài 1 có đáp án: Sự xuất hiện của loài người và bầy người nguyên thủy (ôn tập)

Bài 2:

Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 2 có đáp án: Xã hội nguyên thủy (phần 1)

Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 2 có đáp án: Xã hội nguyên thủy (phần 2)

Câu trắc nghiệm lịch sử lớp 10 bài 2 có đáp án: Xã hội Nguyên thủy (ôn tập)

CHƯƠNG 2: XÃ HỘI CỔ ĐẠI

Bài 3:

Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 3 có đáp án: Các quốc gia cổ đại phương Đông (phần 1)

Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 3 có đáp án: Các quốc gia cổ đại phương Đông (phần 2)

Câu trắc nghiệm lịch sử lớp 10 bài 3 có đáp án: Các quốc gia cổ đại phương đông (ôn tập)

Bài 4:

Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 4 có đáp án: Các quốc gia cổ đại phương Tây – Hy Lạp và Rôma (phần 1)

Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 4 có đáp án: Các quốc gia cổ đại phương Tây – Hy Lạp và Rôma (phần 2)

Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 4 có đáp án: Các quốc gia cổ đại phương Tây - Hy Lạp và Roma (ôn tập)

Bài 5:

Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 5 có đáp án: Trung Quốc thời phong kiến (phần 1)

Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 5 có đáp án: Trung Quốc thời phong kiến (phần 2)

Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 5 có đáp án: Trung Quốc thời phong kiến (ôn tập)

Bài 6: 

Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 6 có đáp án: Các quốc gia Ấn và văn hóa truyền thống Ấn Độ (phần 1)

Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 6 có đáp án: Các quốc gia Ấn và văn hóa truyền thống Ấn Độ (phần 2)

Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 6 có đáp án: Các quốc gia Ấn Độ và văn hóa truyền thống Án Độ (ôn tập)

Bài 7: 

Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 7 có đáp án: Sự phát triển của lịch sử và văn hóa đa dạng của Ấn Độ (phần 1)

Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 7 có đáp án: Sự phát triển của lịch sử và văn hóa đa dạng của Ấn Độ (phần 2)

Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 7 có đáp án: Sự phát triển của lịch sử và nền văn hóa đa dạng của Ấn Độ (ôn tập)

Bài 8: 

Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 8 có đáp án: Sự hình thành và phát triển các vương quốc chính ở Đông Nam Á (phần 1)

Câu trắc nghiệm lịch sử lớp 10 bài 8 có đáp án: Sự hình thành và phát triển các vương quốc chính ở đông nam (phần 2)

Câu trắc nghiệm lịch sử lớp 10 bài 8 ôn tập có đáp án: Sự hình thành và phát triển các vương quốc chính ở Đông Nam Á

Bài 9:

Câu trắc nghiệm lịch sử lớp 10 bài 8 ôn tập có đáp án: Sự hình thành và phát triển các vương quốc chính ở Đông Nam Á

Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 9 có đáp án: Vương quốc Campuchia và vương quốc Lào (phần 2)

Câu trắc nghiệm lịch sử lớp 10 bài 9 ôn tập có đáp án: Vương quốc cam-pu-chia và vương quốc lào

Bài 10:

Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 10 có đáp án: Thời kỳ hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ở Tây Âu (từ thế kỷ V đến thế kỷ XIV phần 1)

Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 10 có đáp án: Thời kì hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ở Tây Âu (từ thế kỷ V – XIV phần 2)

Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 10 ôn tập có đáp án: Thời kì hình thành và phát triển của chế độ phong kiến Tây Âu (từ thế kỉ V đến thế kỉ XIV)

Bài 11:

Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 11 có đáp án: Sự phát triển của lịch sử và văn hóa đa dạng của Ấn Độ (phần 1)

Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 11 có đáp án: Tây Âu thời hậu kì trung đại (phần 2)

Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 11 ôn tập có đáp án: Tây Âu thời hậu kì trung đại

Bài 12:

Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 12 có đáp án: Ôn tập lịch sử thế giới thời nguyên thủy, cổ đại, trung đại (phần 1)

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 12 có đáp án: Ôn tập lịch sử thế giới thời nguyên thủy, cổ đại, trung đại (phần 2)

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 12 ôn tập: lịch sử thế giới, người nguyên thủy, cổ đại và trung đại

Bài 13:

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 13 có đáp án: Việt Nam thời nguyên thủy (phần 1)

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 10 bài 13 có đáp án Việt Nam thời nguyên thủy (phần 2)

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 13 ôn tập có đáp án: Việt Nam thời kì nguyên thủy

Bài 14: 

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 14 có đáp án: Các quốc gia cổ đại trên đất nước Việt Nam (phần 1)

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 14 có đáp án: Các quốc gia cổ đại trên đất nước Việt Nam (phần 2)

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10  bài 14 ôn tập có đáp án: Các quốc gia cổ đại trên đất nước Việt Nam

Bài 15:

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 15 có đáp án: Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (phần 1)

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 15 có đáp án: Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (phần 2)

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 15 ôn tập: Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh dành độc lập dân tộc (từ thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ X)

Bài 16:

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 10 bài 16 có đáp án: Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (tiếp theo) (phần 1)

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 16 có đáp án: Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (tiếp theo) (phần 2)

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 16 ôn tập: Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (tiếp theo)

Bài 17:

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 17 có đáp án: Quá trình hình thành và phát triển của nhà nước phong kiến (phần 1)

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 17 có đáp án: Quá trình hình thành và phát triển của nhà nước phong kiến (phần 2)

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 17 ôn tập: Quá trình hình thành và phát triển của nhà nước phong kiến (từ thế kỉ X đến thế kỉ XV)

Bài 19:

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 19 có đáp án: Những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm ở các thế kỉ X-XV (phần 1)

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 19 có đáp án: Những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm ở các thế kỉ X-XV (phần 2)

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 19 ôn tập: Những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm ở các thế kỉ X - XV

Bài 20:

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 20 có đáp án: Xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc trong các thế kỉ X-XV (phần 1)

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 20 có đáp án: Xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc trong các thế kỉ X-XV (phần 2)

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 10 bài 20 ôn tập: Xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc trong các thế kỉ X -XV

Bài 21:

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 21 có đáp án: Những biến đổi của nhà nước phong kiến trong các thế kỉ XVI-XVII

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 21 ôn tập: Những biến đổi của nhà nước phong kiến trong các thế kỉ XVI – XVIII

Bài 22:

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 22 có đáp án: Tình hình kinh tế XVI-XVIII

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 22 ôn tập: Tình hình kinh tế ở các thế kỉ XVI - XVIII

Bài 23:

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 23 có đáp án: Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ Quốc (phần 1)

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 23 có đáp án: Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ Quốc (phần 2)

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 23 ôn tập: Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước, bảo vệ tổ quốc cuối thế kỉ XVIII

Bài 24:

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 24 có đáp án: Tình hình văn hóa ở các thế kỉ XVI-XVIII (phần 1)

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 24 có đáp án: Tình hình văn hóa ở các thế kỉ XVI-XVIII (phần 2)

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 24 ôn tập: Tình hình văn hóa ở các thế kỉ XVI - XVIII

Bài 25

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 25 có đáp án: Tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa dưới triều Nguyễn (nửa đầu thế kỉ XIX) (phần 1)

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 25 có đáp án: Tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa dưới triều Nguyễn (nửa đầu thế kỉ XIX) (phần 2)

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 25 ôn tập: Tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa dưới triều Nguyễn (nửa đầu thế kỉ XIX)

Bài 26:

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 26 có đáp án: Tình hình xã hội ở nửa đầu thế kỉ XIX và phong trào đấu tranh của nhân dân

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 26 ôn tập: Tình hình xã hội ở nửa đầu thế kỉ XIX và phong trào đấu tranh của nhân dân

Bài 27:

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 27 có đáp án: Quá trình dựng nước và giữ nước (phần 1)

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 27 có đáp án: Quá trình dựng nước và giữ nước (phần 2)

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 27 ôn tập: Quá trình dựng nước và giữ nước

Bài 28:

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 28 có đáp án: Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam thời phong kiến

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 28 ôn tập: Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam thời phong kiến

Bài 29:

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 29 có đáp án: Cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản Anh (phần 1)

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 29 có đáp án: Cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản Anh (phần 2)

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 29 ôn tập: Cách mạng tư sản Hà Lan và cách mạng tư sản Anh

Bài 30:

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 30 có đáp án: Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ (phần 1)

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 30 có đáp án: Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ (phần 2)

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 30 ôn tập: Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

Bài 31:

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 31 có đáp án: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII (phần 1)

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 31 có đáp án: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII (phần 2)

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 31 ôn tập: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

Bài 32:

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 32 có đáp án: Cách mạng công nghiệp ở Châu Âu

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 32 ôn tập: Cách mạng công nghiệp ở Châu Âu

Bài 33:

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 33 có đáp án: Hoàn thành cách mạng tư sản ở châu Âu và Mĩ giữa thế kỉ XIX (phần 1)

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 33 có đáp án: Hoàn thành cách mạng tư sản ở châu Âu và Mĩ giữa thế kỉ XIX (phần 2)

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 33 ôn tập: Hoàn thành cách mạng tư sản ở châu Âu và Mĩ giữa thế kỉ XIX

Bài 34-35:

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 34 - 35 có đáp án: Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa (phần 1)

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 34 - 35 có đáp án: Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa (phần 2)

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 34 ôn tập: Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 35 ôn tập: Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ và sự bành trướng thuộc địa

Bài 36:

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 36 có đáp án: Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 36 ôn tập: Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân

Bài 37

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 37 có đáp án: Mác và Ăngghen sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 37 ôn tập: Mác và Ăngghen sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học

Bài 38

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 38 có đáp án: Quốc tế thứ nhất và công xã Pari 1871 (phần 1)

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 38 có đáp án: Quốc tế thứ nhất và công xã Pari 1871 (phần 2)

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 38 ôn tập: Quốc tế thứ nhất và công xã Pari 1871

Suckhoecuocsong.vn

Các tin liên quan

Các tin khác