Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 37 có đáp án: Mác và Ăngghen sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học

7/30/2022 11:10:00 AM
Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 37 (có đáp án) chính xác: Mác và Ăngghen sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học

 

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 37 (có đáp án): Mác và Ăngghen sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học

Câu 1. Tổ chức Đồng minh những người cộng sản là chính đảng đầu tiên của

A. Giai cấp vô sản Đức

B. Giai cấp tư sản Đức

C. Những người lãnh đạo Đức

D. Giai cấp vô sản quốc tế

 

Đáp án đúng: D

Câu 2. Ý nào dưới đây không phản ánh đúng mục đích thành lập của Đồng minh những người cộng sản

A. Đoàn kết vô sản tất cả các nước

B. Thủ tiêu xã hội tư sản

C. Thiết lập sự thống trị của vô sản

D. Lật đổ giai cấp tư sản

 

Đáp án cần chọn: A

Câu 3. Cương lĩnh của Đồng minh những người cộng sản do ai soạn thảo

A. Ăngghen

B. Mác

C. Mác và Ăngghen

D. Xanh ximông

 

Đáp án đúng: C

Câu 4. Cương lĩnh của Đồng minh những người cộng sản có tên gọi là

A. Tuyên ngôn của những người cộng sản

B. Tuyên ngôn của những người chính nghĩa

C. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản

D. Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền

 

Đáp án đúng: C

Câu 5. Tuyên ngôn là một văn kiện quan trọng, là những luận điểm cơ bản

A. Sự phát triển xã hội và cách mạng xã hội chủ nghĩa

B. Về sự phát triển xã hội

C. Của chủ nghĩa duy vật biện chứng         

D. Về vai trò và sự mệnh của giai cấp vô sản

 

Đáp án đúng: A

Câu 6. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản được xác định qua Tuyên ngôn là

A. Xây dựng chế độ cộng sản

B. Thành lập chính đảng của mình, thiết lập chuyên chính vô sản

C. Đấu tranh chống ách áp bức bóc lột của giai cấp tư sản

D. Lãnh đạo cuộc đấu tranh chống sự thống trị và áp bức bóc lột tư sản, xây dựng chế độ cộng sản chủ nghĩa

 

Đáp án đúng: D

Câu 7. Ý không phản ánh đúng điều kiện để giai cấp vô sản thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình được xác định qua Tuyên ngôn là

A. Xây dựng cơ sở vật chất của CNXH

B. Thiết lập nền chuyên chính vô sản

C. Đoàn kết các lực lượng công nhận trên thế giới

D. Thành lập chính đảng của mình

 

Đáp án cần chọn: A

Câu 8. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản kết thúc bằng khẩu hiệu nào?

A. “Thiết lập nền chuyên chính vô sản”

B. “Vô sản tất cả các nước liên hiệp lại”

C. “Vô sản tất cả các nước đoàn kết lại”

D. “Vô sản tất cả các nước và các dân tộc bị áp bức đoàn kết lại”

 

Đáp án đúng: C

Câu 9. Năm 1842 diễn ra sự kiện gì găn với hoạt động của C.Mác và Áng-phen?

A. Mác và Ăng-ghen gặp nhau ở Pa-ri.

B. C.Mác và Ăng-ghen bảo vệ thành công luận án tiến sĩ.

C. C.Mác và Ăng-ghen công bố Tuyên ngôn Đảng Cộng sản.

D. C.Mác và Ăng-ghen có tình bạn vĩ đại và cảm động.

 

Đáp án đúng: C

Câu 10. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản là văn kiện có tính chất cương lĩnh đầu tiên của

A. Đảng Cộng sản

B. Chủ nghĩa xã hội khoa học

C. Chủ nghĩa duy vật biện chứng

D. Chủ nghĩa xã hội không tưởng

 

Đáp án đúng: B

Câu 11. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản ra đời đánh dấu bước đầu tiên kết hợp giữa

A. Phong trào công nhân và chính đảng tiên phong của nó

B. Chủ nghĩa xã hội khoa học với phát triển công nhân

C. Lí luận và thực tiễn phong trào công nhân

D. Phong trào công nhân và phong trào giải phóng dân tộc

 

Đáp án đúng: B       

Câu 12. Giai cấp vô sản được giác ngộ lí luận cách mạng là giai cấp sẽ đảm đương sứ mệnh lịch sử giải phóng loài người khỏi áp bức bóc lột. Đó là nội dung trong:

A. Tờ báo sông Ranh.

B. Tuyên ngôn Đảng Cộng sản.

C. Tạp chí Biên niên Pháp - Đức.

D. Đồng minh những người chính nghĩa.

 

Đáp án đúng: C

Câu 13. Vào thời gian nào C.Mác xuất bản tạp chí “Biên niên Pháp -Đức”?

A. Năm 1843.

B.Năm 1834. .

C. Năm 1844.

D. Năm 1845.

 

Đáp án đúng: A

Câu 14. C.Mác đánh giá vai trò và sứ mệnh của giai cấp vô sản như thế nào?

A. Là giai cấp bị áp bức, bóc lột nặng nề nhất.

B. Là giai cấp đào huyệt chôn chủ nghĩa tư bản.

C. Là giai cấp có vai trò và sứ mệnh giải phóng loài người khỏi áp bức bóc lột.

D. Là giai cấp có tinh thần cách mạng triệt để nhất.

 

Đáp án đúng: C

Câu 15. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản ra đời đánh dấu bước đầu tiên kết hợp giữa

A. Phong trào công nhân và chính đảng tiên phong của nó

B. Chủ nghĩa xã hội khoa học với phát triển công nhân

C. Phong trào công nhân và phong trào giải phóng dân tộc

D. Lí luận và thực tiễn phong trào công nhân

 

Đáp án đúng: B

Câu 16. Sứ mệnh của giai cấp vô sản được C.Mác và Ăng-ghen xác định như thế nào?

A. Lãnh đạo đấu tranh chống sự thống trị và áp bức bóc lột của giai cấp tư sản, xây dựng chế độ cộng sản chủ nghĩa.

B. Thành lập chính đảng của mình, thiết lập nền chuyên chính vô sản.

C. Sử dụng bạo lực để lật đổ ách thống trị của chủ nghĩa để quốc.

D. Tất cả đều đúng.

 

Đáp án đúng: A

Câu 17. Phong trào công nhân đã có lí luận cách mạng soi đường khi:

A. chủ nghĩa Mác ra đời.

B. Tuyên ngôn Đảng Cộng sản ra đời.

C. Đồng minh những người chính nghĩa thành lập.

D. tất cả đều đúng

 

Đáp án đúng: B

Câu 18. Lật đổ giai cấp tư sản, thiết lập sự thống trị của giai cấp vô sản, thủ tiêu xã hội tư sản cũ. Đó là:

A. nội dung của Đồng minh những người cộng sản.

B. mục đích của Đồng minh những người cộng sản.

C. nguyên tắc của Đồng minh những người cộng sản.

D. ý nghĩa của Đồng minh những người cộng sản.

 

Đáp án đúng: B

Phần tiếp:

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 37 ôn tập: Mác và Ăngghen sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học

Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 theo bài, ôn tập có đáp án

Suckhoecuocsong.vn

Các tin liên quan

Các tin khác