Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 6 có đáp án: Các quốc gia Ấn và văn hóa truyền thống Ấn Độ (phần 2)

4/27/2022 4:39:00 PM
Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 6 có đáp án chính xác: Các quốc gia Ấn và văn hóa truyền thống Ấn Độ (phần 2)

 

Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 6 có đáp án: Các quốc gia Ấn và văn hóa truyền thống Ấn Độ (phần 2)

Câu 13. Người sáng lập đạo Phật là

A. Asôca

B. Bimbisara

C. Sít-đác-ta (Sakya Muni)

D. Gúpta

Đáp án cần chọn là: C

Câu 14. Đạo Phật được truyền bá rộng khắp Ấn Độ từ thời kì nào?

A. Thời vua Bimbisara

B. Thời vua Asôca

C. Vương triều Hácsa

D. Vương triều Gúpta

Đáp án cần chọn là: B

Câu 15. Những công trình kiến trúc bằng đá rất đẹp và rất lớn gắn liền với đạo Phật Ấn Độ là

A. Chùa    

B. Chùa hang

C. Đền

D. Tượng Phật      

Đáp án cần chọn là: B

Câu 16. Đạo Hinđu- một tôn giáo lớn ở Ấn Độ – được hình thành trên cơ sở nào

A. Giáo lí của đạo Phật

B. Những tín ngưỡng cổ xưa của người Ấn Độ

C. Giáo lý của đạo Hồi

D. Văn hóa truyền thống Ấn Độ

Đáp án cần chọn là: B

Câu 17. Các ngôi đền bằng đá đồ sộ, hình chóp núi được xây dựng ở Ấn Độ để

A. Thờ Linh vật

B. Thờ Phật     

C. Thờ thần     

D. Thờ đấng cứu thế

Đáp án cần chọn là: C

Câu 18. Đạo Hinđu ở Ấn Độ tôn thờ

A. Chủ yếu 4 vị thần: Brama, Siva, Visnu và Inđra

B. 2 vị thần: Brama và Siva

C. Đa thần

D. 4 vị thần: Brama, Siva, Visnu và Inđra

Đáp án cần chọn là: A

Câu 19. Loại văn tự sớm phát triển ở Ấn Độ là

A. Chữ Brahmi – chữ Phạn

B. Chữ Phạn và kí tự Latinh

C. Chữ Pali và kí tự Latinh

D. Chữ Brahmi – chữ Pali

Đáp án cần chọn là: A

Câu 20. Ý nghĩa quan trọng nhất của sự hình thành và phát triển sớm ngon ngữ, văn tự ở Ấn Độ là gì

A. Tạo điều kiện cho một nên văn học cổ phát triển rực rỡ

B. Chứng tỏ nền văn minh lâu đời ở Ấn Độ

C. Tạo điều kiện chuyển tải và truyền bá văn học văn hóa ở Ấn Độ

D. Thúc đẩy nền nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc phát triển

Đáp án cần chọn là: C

Câu 21. Ý nào không phản ánh đúng nét nổi bật văn hóa truyền thống Ấn Độ thời kì định hình và phát triển là gì?

A. Sản sinh ra hai tôn giáo lớn của thế giới (Phật giáo, Hinđu giáo)

B. Nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc phát triển, gắn chặt với tôn giáo

C. Chữ viết xuất hiện và sớm hoàn thiện tạo điều kiện cho một nên văn học cổ phát triển rực rỡ

D. Xuất hiện sự giao lưu của văn hóa truyền thống Ấn Độ và các nền văn hóa từ phương Tây

Đáp án cần chọn là: D

Câu 22. Ảnh hưởng mạnh mẽ và sâu sắc nhất của văn hóa truyền thống Ấn Độ ra bên ngoài là

A. Tôn giáo và chữ viết

B. Chữ viết

C. Văn hóa

D. Tôn giáo

Đáp án cần chọn là: A

Câu 23. Khu vực chịu ảnh hưởng rõ rệt nhất của văn hóa Ấn Độ là

A. Tây á

B. Bắc Á     

C. Đông Nam Á     

D. Trung Á

Đáp án cần chọn là: C

Câu 24. Tộc người ở nước ta sử dụng chữ Phạn là

A. Dân tộc Thái

B. Dân tộc Khơme

C. Dân tộc Chămv

D. Tất cả các dân tộc ở Tây Nguyên

Đáp án cần chọn là: C

Câu 25. Chữ viết của một tộc người khác ở nước ta cũng có nguồn gốc từ chữ Phạn là?

A. Dân tộc Khơme

B. Dân tộc Nùng

C. Dân tộc Tày

D. Dân tộc Mường

Đáp án cần chọn là: A

Phần tiếp:

 

Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 theo bài, ôn tập có đáp án

Suckhoecuocsong.vn

Các tin liên quan

Các tin khác