Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 32 ôn tập: Cách mạng công nghiệp ở Châu Âu

7/28/2022 10:51:00 AM
Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 32 ôn tập có đáp án: Cách mạng công nghiệp ở Châu Âu

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 32 ôn tập: Cách mạng công nghiệp ở Châu Âu

Câu 1: Cách mạng công nghiệp ở Anh bắt đầu từ thời gian nào? 

A. Từ cuối những năm 50 của thế kỷ XVIII.

B. Từ những năm 60 của thế kỷ XVIII.

C. Từ những năm 80 của thế kỷ XVIII.

D. Từ đầu những năm 70 của thế kỷ XVII.

 

Đáp án đúng là B: Cách mạng công nghiệp ở Anh bắt đầu từ những năm 60 của thế kỷ XVIII và kết thúc vào những năm 40 của thế kỉ XIX, trước hết trong ngành dệt

Câu 2: Hệ quả xã hội của cách mạng công nghiệp ở châu Âu cuối thế kỷ XVIII đến đầu thế kỷ XIX là: 

A. Thúc đẩy những chuyển biển trong nông nghiệp và giao thông.

B. Làm thay đổi bộ mặt các nước tư bản.

C. Hình thành giai cấp tư sản và vô sản công nghiệp

D. Góp phần giải phóng nông dân, góp phần bổ sung lao động cho thành thị.

 

Đáp án đúng là C vì cách mạng công nghiệp ở châu Âu cuối thế kỷ XVIII đến đầu thế kỷ XIX đã dẫn đến sự hình thành 2 giai cấp mới là: tư sản công nghiệp và vô sản công nghiệp.

- Tư sản công nghiệp: nắm tư liệu sản xuất và quyền thống trị.

- Vô sản công nghiệp làm thuê, đời sống cơ cực dẫn đến đấu tranh giữa vô sản với tư sản không ngừng tăng lên.

Câu 3: Việc chế tạo thành công máy dệt chạy bằng sức nước có tác dụng gì?

A. Nhiều nhà máy dệt được xây dựng ven sông nước chảy xiết

B. Năng suất của người thợ dệt tăng dần lên 40 lần so với dệt bằng tay

C. Khởi đầu quá trình công nghiệp hóa ở nước Anh

D. Lao động bằng tay dần dần thay thế bằng máy móc

 

Đáp án đúng là B vì việc chế tạo thành công máy kéo sợi chạy bằng sức nước của Étmơn Cácrai đã đưa năng suất của người thợ dệt tăng dần lên 40 lần so với dệt bằng tay. Tuy nhiên do máy móc chạy bằng sức nước nên có sự bất lợi, các nhà máy phải xây dựng gần các khúc sông chảy xiết và không thể hoạt động vào mùa đông

Câu 4: Nối thông tin ở hai cột với nhau sao cho phù hợp nhất

Thành tựu

Người sáng chế

1. Máy kéo sợi

2. Máy dệt chạy bằng sức nước

3. Máy hơi nước

4. Đầu máy xe lửa

a) Estmơn Cácrai

b) Xtiphenxơn

c) Giêm Oát

d) Giêm Hagrivơ

A. 1 – d, 2 – a, 3 – c, 4 – b.

B. 1 – b, 2 – c, 3 – a, 4 – d.

C. 1 – c, 2 – b, 3 – a, 4 – d.

D. 1 – a, 2 – b, 3 – c, 4 – d.

 

Đáp án đúng là A:

 1 - d) Máy kéo sợi Gienni => Giêm Hagrivơ.

2 - a) Máy dệt chạy bằng sức nước => Étmơn Cácrai.

3 - c) Máy hơi nước => Giêm Oát.

4 - b) Đầu máy xe lửa => Xtiphenxơn.

Câu 5: Đâu không phải điều kiện để nước Anh có thể tiến hành một cuộc cách mạng công nghiệp vào cuối thế kỉ XVIII?

A. Sự tiến bộ về kĩ thuật và tổ chức sản xuất trong các công trường thủ công

B. Nguồn nhân công dồi dào

C. Có chỗ dựa vững chắc là tôn giáo

D. Có nguồn vốn lớn

 

Đáp án cần chọn là C: Đến nửa sau thế kỉ XVIII, Anh có đầy đủ những tiền đề để tiến hành một cuộc cách mạng công nghiệp: tư bản, nhân công và sự phát triển kĩ thuật

- Anh là nước sớm hoàn thành cách mạng tư sản

- Chính sách đẩy mạnh xâm lược thuộc địa đã mạng lại cho Anh một hệ thống thuộc địa rộng lớn, nguồn tích lũy tư bản khổng lồ

- Anh có nguồn nhân công tự do lớn.

- Hệ thống công trường thủ công lâu đời, phát triển với đội ngũ công nhân lành nghề.

=> Đáp án C: chỗ dựa tôn giáo vững chắc không phải là điều kiện để nước Anh có thể tiến hành một cuộc cách mạng công nghiệp vào cuối thế kỉ XVIII

Câu 6: Cách mạng công nghiệp Anh bắt đầu từ công nghiệp nhẹ không xuất phát từ lí do nào sau đây?

A. Lượng vốn đầu tư không quá lớn, thu hồi nhanh

B. Thị trường tiêu thụ rộng

C. Là ngành truyền thống, phát triển mạnh ở Anh

D. Nước Anh không có nguồn than đá để phát triển công nghiệp nặng

 

Đáp án đúng là D: Cách mạng công nghiệp Anh bắt đầu từ ngành công nghiệp nhẹ (dệt, len dạ) vì đây là ngành truyền thống và phát triển mạnh ở Anh; thu hồi vốn nhanh, sản phẩm có thị trường tiêu thụ rộng.

Câu 7: Tác động quan trọng nhất của cuộc cách mạng công nghiệp đến sự phát triển của Anh là gì?

A. Giải phóng lực lượng sản xuất, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển

B. Dẫn tới sự ra đời của giai cấp tư sản và vô sản

C. Nâng cao năng suất lao động, làm ra khối lượng sản phẩm lớn cho xã hội

D. Đưa Anh trở thành công xưởng của thế giới

 

Đáp án đúng là D vì cách mạng công nghiệp đã giải phóng sức sản xuất, nâng cao năng suất lao động, biến nước Anh từ một nước nông nghiệp trở thành nước công nghiệp phát triển - công xưởng của thế giới. Luân Đôn trở thành trung tâm một trung tâm thương mại với 80 vạn dân.

Câu 8: Nội dung nào sau đây không minh chứng máy hơi nước ra đời đánh dấu một bước ngoặt của cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII-XIX?

B. Thúc đẩy sự phát triển của luyện kim, khai mỏ, giao thông vận tải

B. Mở ra thời đại máy hơi nước trên toàn thế giới

C. Giải phóng sức sản xuất của con người, nhà máy có thể xây dựng ở bất cứ đâu

D. Đưa con người bước vào thời đại điện khí hóa

 

Đáp án cần chọn là D vì năm 1784, Giêm-oát đã phát minh thành công máy hơi nước. Sự ra đời của máy hơi nước đã:

- Khắc phục được hạn chế về nguồn nước, các nhà máy có thể được xây dựng ở bất cứ đâu.

- Giải phóng sức sản xuất của con người, năng suất lao động tăng lên rõ rệt.

- Thúc đẩy sự phát triển của công nghiệp dệt, luyện kim, khai mỏ và giao thông vận tải.

- Đưa nhân loại bước vào một thời đại mới- thời đại máy hơi nước.

=> Đáp án D: con người bước vào thời đại điện khí hóa khi điện được phát minh và sử dụng trên quy mô rộng, tác động đến mọi mặt đời sống của con người.

Câu 9: Bản chất của cuộc cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII – XIX là: 

A. Quá trình chuyển biến từ nền sản xuất nhỏ thủ công sang sản xuất lớn bằng máy móc

B. Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa các nước tư bản châu Âu

C. Quá trình hình thành nền tảng kinh tế chính của xã hội tư bản: công nghiệp và thương nghiệp

D. Quá trình hình thành của hai giai cấp tư sản và công nhân

 

Đáp án đúng là A: Bản chất của cuộc cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII – XIX là quá trình chuyển biến từ nền sản xuất nhỏ thủ công sang sản xuất lớn bằng máy móc. Sức lạo động của con người dần được thay thế bằng sức lao động của máy móc

Câu 10: Sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp có tác động như thế nào đến tình hình châu Âu cuối thế kỉ XVIII? 

A. Thúc đẩy sự bùng nổ các cuộc cách mạng tư sản ở châu Âu cuối thế kỉ XVIII

B. Thúc đẩy sự lớn mạnh của giai cấp tư sản châu Âu

C. Thúc đẩy sự lớn mạnh của giai cấp vô sản châu Âu

D. Thúc đẩy sự phát triển của chế độ phong kiến tập quyền ở châu Âu

 

Đáp án đúng là A: Sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp đã thúc đẩy sự phát triển của lực lượng sản xuất tư bản chủ nghĩa nhất là ở những nước chưa diễn ra cách mạng tư sản, từ đó thúc đẩy sự bùng nổ của các cuộc cách mạng tư sản để mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

Câu 11: Sự vươn lên của nước Anh trong những năm cuối thế kỉ XVIII đã để lại cho Việt Nam bài học kinh nghiệm gì trong việc nắm bắt cuộc cách mạng 4.0 hiện nay? 

A. Chú trọng đầu tư phát triển khoa học kĩ thuật để đón đầu cách mạng

B. Phải có một thể chế chính trị phù hợp để phát triển

C. Phải có đội ngũ người lao động lành nghề

D. Phải có nguồn tích lũy tư bản lớn

 

Đáp án đúng là A vì Anh là nước khởi đầu cuộc cách mạng công nghiệp. Việc phát minh, cải tiến, ứng dụng thành công những thành tựu của cuộc cách mạng đã đưa nước Anh vươn lên trở thành công xưởng của thế giới trong thế kỉ XVIII-XIX. Sự phát triển này đã để lại bài học quan trọng cho Việt Nam trong việc nắm bắt cuộc cách mạng 4.0 hiện này là phải chú trọng đầu tư phát triển khoa học kĩ thuật để đón đầu cách mạng

Phần tiếp:

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 33 có đáp án: Hoàn thành cách mạng tư sản ở châu Âu và Mĩ giữa thế kỉ XIX (phần 1)

Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 theo bài, ôn tập có đáp án

Suckhoecuocsong.vn

Các tin liên quan

Các tin khác