Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 38 có đáp án: Quốc tế thứ nhất và công xã Pari 1871 (phần 1)

7/30/2022 3:34:00 PM
Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 38 có đáp án chính xác, Quốc tế thứ nhất và công xã Pari 1871 (phần 1)

 

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 38 có đáp án: Quốc tế thứ nhất và công xã Pari 1871 (phần 1)

Câu 1. Quốc tế thứ nhất được thành lập trong hoàn cảnh nào?

A. Cuộc đấu tranh của công nhân trong tình trạng phân tán về tổ chức, thiếu thống nhất về tư tưởng

B. Công nhân và nông dân đã đoàn kết trong một mặt trận

C. Giới chủ đã có những thỏa hiệp đối với công nhân

D. Phong trào công nhân thu được nhiều thắng lợi quan trọng

 

Đáp án đúng: A

Câu 2. Quốc tế thứ nhất được thành lập vào năm nào?

A. Năm 1848

B. Năm 1864

C. Năm 1895

D. Năm 1876

 

Đáp án đúng: B

Câu 3. Ý nào không phải là mục đích hoạt động của Quốc tế thứ nhất?

A. Chống những tư tưởng lệnh lạc trong nội bộ

B. Thông qua những nghị quyết có ý nghĩa chính trị và kinh tế quan trọng

C. Truyền bá học thuyết Mác trong giai cấp công nhân

D. Chỉ đạo việc thành lập các chính đảng của công nhân các nước

 

Đáp án cần chọn: D

Câu 4. Dưới sự chỉ đạo của Quốc tế thứ nhất, phong trào công nhân có nhiều biến chuyển, ngoại trừ

A. Nhiều chính đảng của công nhân các nước được thành lập

B. Các tổ chức quần chúng của công nhân được thành lập

C. Đoàn kết công nhân quốc tế

D. Công nhân tham gia ngày càng nhiều vào các phong trào đấu tranh chính tr

 

Đáp án đúng: A

Câu 5. Tình hình xã hội nổi bật ở nước Pháp những năm 70 của thế kỉ XIX như thế nào?

A. Đội ngũ công nhân đông đảo

B. Tư sản tăng cường bóc lột công nhân

C. Sản xuất công nghiệp phát triển nhanh chóng

D. Mâu thuẫn xã hội ngày càng gay gắt

 

Đáp án đúng: D

Câu 6. Pháp gây chiến tranh với Phổ nhằm mục đích gì?

A. Ngăn cản nước Đức thống nhất

B. Dùng chiến tranh để giải quyết những khó khăn trong nướ

C. Khắc phục khủng hoảng trong nước và ngăn cản công cuộc thống nhất nước Đức

D. Chiếm đất, giành dân, mở rộng lãnh thổ

 

Đáp án đúng: C

Câu 7.Kết cục của Chiến tranh Pháp – Phổ là:

A. Quân Phổ bại trận

B. Quân Pháp thua, Napôlêông III phải đầu hàng Phổ

C. Nhân dân Pari nổi dậy đòi lật đổ Đế chế II, thiết lập nền cộng hòa

D. Pháp – Phổ kí hiệp định đình chiến

 

Đáp án đúng: B

Câu 8. Sự kiện nào xảy ra vào ngày 4 – 9 – 1870 ở Pari?

A. Nhân dân Pari khởi nghĩa lật đổ Đế chế II

B. Công xã Pari được thành lập

C. Nền cộng hòa II được thiết lập

D. Toàn bộ quân Pháp bị bắt tù binh

 

Đáp án đúng: A

Câu 9. Quần chúng nhân dân và các tầng lớp dân nghèo Pari nổi dậy nhằm

A. Lật đổ Đế chế II, thiết lập nền cộng hòa

B. Lật đổ Đế chế II, thiết lập Công xã Pari

C. Khôi phục lại chế độ quân chủ

D. Lật đổ Đế chế II, thiết lập chính phủ tư sản

Đáp án đúng: A

Câu 10. Quần chúng đã thành lập lực lượng nào để chống quân Phổ

A. Quốc dân quân

B. Quân đội cách mạng

C. Tự vệ và du kích

D. Tự vệ

 

Đáp án đúng: A

Phần tiếp:

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 38 có đáp án: Quốc tế thứ nhất và công xã Pari 1871 (phần 2)

Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 theo bài, ôn tập có đáp án

Suckhoecuocsong.vn

Các tin liên quan

Các tin khác