Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 29 có đáp án: Cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản Anh (phần 1)

7/25/2022 4:02:00 PM
Câu hỏi trắc nghiệm lịch sử  lớp 10 bài 29 có đáp án chính xác: Cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản Anh (phần 1)

Câu hỏi trắc nghiệm lịch sử  lớp 10 bài 29 có đáp án: Cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản Anh (phần 1)

Câu 1. Cuộc cách mạng Nêđéclan bùng nổ vào thời gian nào?

A. Năm 1565    

 B. Năm 1566

C. Năm 1570

D. Năm 1568     

 

Đáp án đúng: B

Câu 2. Ý nào sau đây không phản ánh đúng ý nghĩa lịch sử của cách mạng Nêđéclan ?

A. Lật đổ ách thống trị của phong kiến nước ngoài, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển

B. Báo hiệu thời đại của các cuộc cách mạng tư sản, bước đầu suy vong của chế độ phong kiến

C. Cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới

D. Cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc trên phạm vi thế giới

 

Đáp án cần chọn: D

Câu 3. Từ thế kỉ XVII, tình hình kinh tế Anh có điểm gì nổi bật?

A. Nền kinh tế phát triển nhất châu Âu

B. Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa đã thâm nhập vào nông nghiệp

C. Bắt đầu cuộc cách mạng công nghiệp

D. Công nghiệp tương đối phát triển, nông nghiệp lạc hậu

 

Đáp án đúng: A

Câu 4. Từ thế kỉ XVII, nền nông nghiệp Anh có điểm gì nổi bật?

A. Nông nghiệp kém phát triển, bị nông phẩm của Pháp cạnh tranh

B. Nông nghiệp lạc hậu, manh mún

C. Phương thức kinh doanh tư bản chủ nghĩa thâm nhập mạnh vào nông nghiệp

D. Bắt đầu cuộc cách mạng trong lĩnh vực nông nghiệp

 

Đáp án đúng: C

Câu 5. Tầng lớp quý tộc mới ở Anh là:

A. Tầng lớp có nguồn gốc quý tộc phong kiến, cấu kết với tăng lữ bóc lột nhân dân

B. Tầng lớp có quyền lợi chính trị gắn với quý tộc phong kiến, nhưng lại có quyền lợi kinh tế gắn liền với giai cấp tư sản

C. Tầng lớp đã thực hiện nhiều chính sách tiến bộ đối với nhân dân

D. Tầng lớp có quan hệ gần gũi với nhân dân

 

Đáp án đúng: B

Câu 6. Ý nào dưới đây không phản ánh đúng những biện pháp mà chính quyền phong kiến Anh đã thực hiện nhằm cản trở sự phát triển kinh doanh của tư sản và quý tộc mới?

A. Nhiều đặc quyền phong kiến vẫn được duy trì

B. Đặt ra nhiều thứ thuế mới

C. Cấm tư sản và quý tộc mới kinh doanh một số ngành công nghiệp

D. Nhà nước độc quyền thương mại, thu thuyền bè

 

Đáp án cần chọn: C

Câu 7. Trong xã hội nước Anh trước cách mạng đã tồn tại mâu thuẫn cơ bản nào?

A. Giữa nông dân với quý tộc, địa chủ

B. Giữa nông dân với quý tộc, địa chủ và giữa tư sản, quý tộc mới với chế độ quân chủ

C. Giữa nông dân, nô lệ với chủ đồn điền và giữa quý tộc mới tư sản

D. Giữa nông dân với quý tộc, địa chủ và giữa vô sản với tư sản, quý tộc mới

 

Đáp án đúng: B

Câu 8. Trong xã hội nước Anh trước cách mạng, mâu thuần cơ bản nào mới xã hội

A. Giữa tư sản và quý tộc mới với chế độ quân chủ

B. Giữa vô sản với tư sản, quý tộc mới

C. Giữa quý tộc mới với tư sản

D. Giữa nông dân với quý tộc, địa chủ

 

Đáp án đúng: A

Câu 9. Tháng 4 – 1640, vua Sáclơ I đã buộc phải triệu tập Quốc hội để

A. Thông qua việc tăng thuế để có tiền chi cho việc đàn áp các cuộc nổi dậy

B. Thông qua những chính sách cải cách mới về chính trị quân sự

C. Phê chuẩn nội các mới

D. Thông qua những chính sách cải cách

 

Đáp án đúng: A

Câu 10. Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến bùng nổ cuộc cách mạng ở Anh là:

A. Những mâu thuẫn trong xã hội Anh không thể điều hòa được nữa

B. Nhà vua Anh dùng vũ lực đàn áp Quốc hội khi yêu cầu về tài chính không được thông qua

C. Nhân dân đứng về phía Quốc hội phản đối nhà vua quyết liệt

D. Quân đội đứng về phía Quốc hội chống lại nhà vua

 

Đáp án đúng: B

Phần tiếp:

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 29 có đáp án: Cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản Anh (phần 2)

Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 theo bài, ôn tập có đáp án

Suckhoecuocsong.vn

Các tin liên quan

Các tin khác