Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 15 có đáp án: Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (phần 2)

7/12/2022 3:36:00 PM
Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 15 có đáp án chính xác: Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (phần 2)

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 15 có đáp án: Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (phần 2)

 

Câu 11. Những chính sách về chính trị - văn hóa – xã hội,… của chính quyền đô hộ phương Bắc nhằm mục đích gì?

A. Đồng hóa dân ta về mặt giống nòi

B. Đồng hóa dân ta về văn hóa

C. Đồng hóa dân ta, thôn tính vĩnh viễn nước ta, sáp nhập nước ta vào lãnh thổ của Trung Quốc

D. Mở rộng cương vực lãnh thổ, ảnh hưởng của phong kiến Trung Quốc

 

Đáp án đúng: C

Câu 12. Ý nào sau đây không phản ánh đúng biến chuyển của nông nghiệp nước ta thời Bắc thuộc?

A. Một số máy móc được sử dụng trong nông nghiệp

B. Các công trình thủy lợi được xây dựng

C. Năng suất lúa tăng hơn trước

D. Công cuộc khẩn hoang được đẩy mạnh

 

Đáp án cần chọn: A

Câu 13. Dưới thời Bắc thuộc, nghề thủ công mới xuất hiện ở nước ta là:

A. Rèn sắt

B. Làm đồ trang sức bằng vàng, bạc

C. Làm giấy, làm thủy tinh

D. Làm đồ gốm

 

Đáp án đúng: C

Câu 14. Ý nào dưới đây không phản ánh đúng những chuyển biến về kinh tế nước ta thời Bắc thuộc?

A. Thủ công nghiệp có bước phát triển mới

B. Đường giao thông thủy bộ giữa các vùng, quận được hình thành

C. Công cụ sản xuất bằng sắt phổ biến, diện tích trồng trọt và năng suất cây trồng tăng

D. Việc giao thương với nước ngoài khởi sắc hơn hẳn

 

Đáp án cần chọn: D

Câu 15.Trong thời kì Bắc thuộc, điểm nổi bật của tình hình văn hóa ở nước ta là gì?

A. Nhân dân ta tiếp thu yếu tố tích cực của văn hóa Trung Quốc

B. Văn hóa Hán không ảnh hưởng nhiều đến văn hóa nước ta

C. Tiếp nhận tinh hoa văn hóa Hán và Việt hóa cho nó phù hợp với thực tiễn

D. Bảo tồn phong tục tập quán truyền thống của dân tộc

 

Đáp án đúng: C

Câu 16. Dưới thời Bắc thuộc, sự mâu thuẫn nào bao trùm trong xã hội nước ta

A. Mâu thuẫn giữa dân ta với quan lại cai trị

B. Mâu thuẫn giữa nông dân với địa chủ phong kiến

C. Mâu thuần giữa nhân dân ta với chính quyền đô hộ phương Bắc

D. Mâu thuẫn giữa nông nô với các chủ đồn điền người Hán

 

Đáp án: C

Câu 17. Hãy nối nội dung ở cột bên trái với cột bên phải sao cho phù hợp nhất

1. Nhà Triệu chia Âu Lạc thành hai quận

a) Sáp nhập nước Âu Lạc vào lãnh thổ của chúng

2. Nhà Hán chia Âu Lạc làm ba quận

b) Truyền bá Nho giáo vào nước ta, bắt nhân dân ta phải thay đổi theo phong tục của người Hán, nhằm đồng hóa nhân dân ta

3. Nhiều nho sĩ, quan lại người Hán được đưa sang Âu lạc

c) Tạo ra những chuyển biến tích cực về ngôn ngữ, văn tự

4. Văn hóa Trung Hoa thời Hán, Đường được truyền bá vào nước ta và được Việt hóa

d) Sáp nhập vào bộ Giao Chỉ cùng với một số quận trên đất Trung Quốc

A. 1 – b, 2 – d, 3 – c, 4 – a.

B. 1 – a, 2 – b, 3 – c, 4 – d.

C. 1 – a, 2 – d, 3 – b, 4 – c.

D. 1 – b, 2 – c, 3 – a, 4 – d.

 

Đáp án đúng: C

Phần tiếp:

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 15 ôn tập: Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh dành độc lập dân tộc (từ thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ X)

Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 theo bài, ôn tập có đáp án

Suckhoecuocsong.vn

Các tin liên quan

Các tin khác