Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 10 bài 2 ôn tập: Các giới sinh vật

8/9/2022 4:29:00 PM
Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 10 bài 2 ôn tập có đáp án: Các giới sinh vật

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 10 bài 2 ôn tập: Các giới sinh vật

Câu 1: Giới là:

A. Một đơn vị phân loại lớn nhất bao gồm các ngành sinh vật có chung những đặc điểm nhất định

B. Một đơn vị phân loại bao gồm các giống sinh vật có chung những đặc điểm nhất định

C. Một đơn vị phân loại lớn nhất bao gồm tất cả ngành sinh vật.          

D. Các đơn vị phân loại lớn bao gồm các ngành sinh vật có chung những đặc điểm nhất định

 

Đáp án đúng là A: Giới trong sinh học là một đơn vị phân loại lớn nhất bao gồm các ngành sinh vật có chung những đặc điểm nhất định.

Câu 2: Một đơn vị phân loại lớn nhất bao gồm các ngành sinh vật có chung những đặc điểm nhất định là khái niệm của:

A. Chi

B. Quần thể

C. Loài

D. Giới

 

Đáp án đúng là D: Giới trong sinh học là một đơn vị phân loại lớn nhất bao gồm các ngành sinh vật có chung những đặc điểm nhất định.

Câu 3: Tác giả của hệ thống 5 giới sinh vật được nhiều nhà khoa học ủng hộ và hiện nay vẫn được sử dụng là?

A. Lơvenhuc và Margulis

B. Hacken và Whittaker

C. Linnê và Hacken

D. Whittaker và Margulis

 

Đáp án đúng là D: Hai nhà khoa học Whittaker và Margulis đã đưa ra hệ thống 5 giới sinh vật được nhiều nhà khoa học ủng hộ và hiện nay vẫn được sử dụng.

Câu 4: Tác giả của hệ thống 5 giới sinh vật được nhiều nhà khoa học ủng hộ và hiện nay vẫn được sử dụng là:

A. Lơvenhuc

B. Hacken

C. Linnê

D. Uytakơ

 

Đáp án đúng là D: Tác giả của hệ thống 5 giới sinh vật được nhiều nhà khoa học ủng hộ và hiện nay vẫn được sử dụng là Uytakơ.

Câu 5: Các tiêu chí cơ bản để phân chia các sinh vật thành hệ thống 5 giới bao gồm:

A. Khả năng di chuyển, cấu tạo cơ thể, kiểu dinh dưỡng

B. Loại tế bào, mức độ tổ chức cơ thể, kiểu dinh dưỡng

C. Trình tự các nuclêotit, mức độ tổ chức cơ thể

D. Cấu tạo tế bào, khả năng vận động, mức độ tổ chức cơ thể

 

Đáp án đúng là B: Các tiêu chí cơ bản để phân chia các sinh vật thành hệ thống 5 giới bao gồm: loại tế bào, mức độ tổ chức cơ thể, kiểu dinh dưỡng.

Câu 6:  Đâu không phải tiêu chí cơ bản của hệ thống phân loại 5 giới:

A. Khả năng di chuyển

B. Mức độ tổ chức cở thể

C. Kiểu dinh dưỡng

D. Loại tế bào, mức độ tổ chức cơ thể

 

Đáp án cần chọn là A vì các tiêu chí cơ bản của hệ thống 5 giới bao gồm loại tế bào, mức độ tổ chức cơ thể, kiểu dinh dưỡng.

Câu 7: Giới khởi sinh gồm:

A. Nấm và vi khuẩn

B. Virut và vi khuẩn lam

C. Vi khuẩn và vi khuẩn lam

D. Tảo và vi khuẩn lam

 

Đáp án đúng là C:

Giới khởi sinh gồm vi khuẩn và vi khuẩn lam.

Virut không được coi là một tổ chức sống hoàn chỉnh

Nấm thuộc giới Nấm, tảo thuộc giới Nguyên sinh.

Câu 8: Điểm đặc trưng nhất của các sinh vật trong giới khởi sinh là:

A. Nhân sơ

B. Sống hoại sinh

C. Nhân thực

D. Sống kí sinh

 

Đáp án đúng là A vì giới khởi sinh gồm vi khuẩn, vi khuẩn lam,...Điểm đặc trưng nhất của các sinh vật trong giới khởi sinh là cơ thể đơn bào (Sinh vật nhân sơ)

Câu 9: Giới nguyên sinh bao gồm

A. Vi sinh vật, tảo, nấm, động vật nguyên sinh

B. Tảo, nấm, động vật nguyên sinh

C. Vi sinh vật, động vật nguyên sinh

D. Tảo, nấm nhày, động vật nguyên sinh

 

Đáp án đúng là D: Giới nguyên sinh bao gồm: tảo, nấm nhầy, động vật nguyên sinh.

Câu 10: Giới nguyên sinh được chia ra 3 nhóm là?

A. Động vật nguyên sinh, thực vật nguyên sinh (tảo), nấm nhầy

B. Vi khuẩn, động vật nguyên sinh, thực vật nguyên sinh

C. Virut, vi khuẩn, nấm nhầy     

D. Virut, tảo, động vật nguyên sinh

 

Đáp án đúng là A: Giới nguyên sinh bao gồm: tảo, nấm nhầy, động vật nguyên sinh.

Câu 11: Cho các nhóm sinh vật sau:

(1) Nấm nhầy.

(2) Rêu.

(3) Động vật nguyên sinh

 (4) Thực vật nguyên sinh.

 (5) Nấm sợi.

(6) Động vật không xương sống

Giới Nguyên sinh gồm:

A. (1), (3), (4)

B. (2), (4), (5)

C. (1), (2), (3), (5)

D. (3), (4)

 

Đáp án đúng là A: Giới nguyên sinh gồm: tảo, nấm nhầy, động vật nguyên sinh.

Câu 12: Khi nói về đặc điểm chung ở các đại diện của giới Nguyên sinh, nhận định nào dưới đây là chính xác ?

A. Cấu tạo đa bào phức tạp

B. Có cơ quan di chuyển

C. Là những sinh vật nhân thực

D. Sống dị dưỡng

 

Đáp án đúng là C: Giới Nguyên sinh là những sinh vật nhân thực.

Trong giới Nguyên sinh, các đại diện không có cơ quan di chuyển chuyên hóa, cấu tạo đơn bào hoặc đa bào, sống dị dưỡng hoặc tự dưỡng.  

Câu 13: Điểm đặc trưng nhất của các sinh vật trong giới nguyên sinh là:

A. Nhân sơ

B. Nhân thực

C. Sống hoại sinh

D. Sống kí sinh

 

Đáp án đúng là B: Giới Nguyên sinh là những sinh vật nhân thực.

Trong giới Nguyên sinh, các đại diện không có cơ quan di chuyển chuyên hóa, cấu tạo đơn bào hoặc đa bào, sống dị dưỡng hoặc tự dưỡng.  

Câu 14: Giới nấm gồm những sinh vật

A. Đa bào, nhân sơ, phần lớn tự dưỡng, sinh sản hữu tính và vô tính

B. Đa bào, nhân thực, dị dưỡng, có khả năng phản ứng chậm, sinh sản vô tính

C. Đa bào hoặc đơn bào, nhân thực, dị dưỡng, sinh sản hữu tính và vô tính

D. Đa bào, nhân thực, tự dưỡng, sinh sản hữu tính và vô tính

 

Đáp án đúng là C: Giới Nấm gồm các đại diện: nấm men, nấm sợi, nấm đảm, địa y.

Đặc điểm chung: nhân thực, cơ thể đơn bào hoặc đa bào, cấu trúc dạng sợi, phần lớn thành tế bào có chứa kitin. Sinh sản: hữu tính và vô tính nhờ bào tử. Sống dị dưỡng.

Câu 15: Điểm đặc trưng nhất của các sinh vật trong giới nấm là:

A. Sống tự dưỡng quang hợp

B. Sống dị dưỡng hoại sinh

C. Sống cố định

D. Sống di chuyển

 

Đáp án đúng là B: Giới Nấm gồm các địa diện: nấm men, nấm sợi, nấm đảm, địa y.

Đặc điểm chung: nhân thực, cơ thể đơn bào hoặc đa bào, cấu trúc dạng sợi, phần lớn thành tế bào có chứa kitin. Sinh sản: hữu tính và vô tính nhờ bào tử. Sống dị dưỡng hoại sinh.

Câu 16: Hình thức dinh dưỡng không có ở giới Nấm là:

A. Tự dưỡng

B. Cộng sinh

C. Kí sinh

D. Dị dưỡng

 

Đáp án đúng là A: Ở nấm có hình thức dị dưỡng hấp thụ, cộng sinh với tảo tạo thành địa y và ký sinh trên động, thực vật.

Câu 17: Giới thực vật gồm những sinh vật

A.  Đa bào, nhân sơ, phần lớn tự dưỡng, có khả năng phản ứng chậm

B. Đa bào, một số loại đơn bào, nhân thực, tự dưỡng, một số dị dưỡng, có khả năng phản ứng chậm

C. Đa bào, nhân thực, dị dưỡng, có khả năng phản ứng chậm

D. Đa bào, nhân thực, tự dưỡng, có khả năng phản ứng chậm

 

Đáp án đúng là D: Giới Thực vật gồm các ngành: Rêu, Quyết, Hạt trần, Hạt kín

Đặc điểm: đa bào, nhân thực, có khả năng quang hợp, sống tự dưỡng, có thành tế bào được cấu tạo bằng xenlulôzơ.

Câu 18: Điểm đặc trưng nhất của các sinh vật trong giới thực vật là:

A. Sống tự dưỡng quang hợp

B. Sống di chuyển

C. Sống cố định

D. Sống dị dưỡng hoại sinh

 

Đáp án đúng là A: Giới Thực vật gồm các ngành: Rêu, Quyết, Hạt trần, Hạt kín

Đặc điểm: đa bào, nhân thực, có khả năng quang hợp, sống tự dưỡng, có thành tế bào được cấu tạo bằng xenlulôzơ.

Câu 19: Những giới sinh vật thuộc nhóm sinh vật nhân thực là:

A. Giới khởi sinh, giới nấm, giới thực vật, giới động vật

B. Giới nguyên sinh, giới thực vật, giới nấm, giới động vật

C. Giới khởi sinh, giới nguyên sinh, giới thực vật, giới động vật

D. Giới khởi sinh, giới nguyên sinh, giới thực vật, giới nấm

 

Đáp án đúng là B: Giới nguyên sinh, giới thực vật , giới nấm, giới động vật thuộc nhóm sinh vật nhân thực.

Câu 20:  Sinh vật nhân thực bao gồm các giới

A. Giới khởi sinh, nấm, thực vật và động vật

B. Giới khởi sinh, nguyên sinh, thực vật, động vật

C. Giới nguyên sinh, nấm, thực vật, động vật

D. Giới nguyên sinh, tảo, thực vật và động vật

 

Đáp án đúng là C: Giới nguyên sinh, giới thực vật , giới nấm, giới động vật thuộc nhóm sinh vật nhân thực.

Câu 21: Địa y là sinh vật thuộc giới

A. Thực vật

B. Nguyên sinh

C. Khởi sinh

D. Nấm

 

Đáp án đúng là D: Địa y là một dạng sống cộng sinh đặc biệt giữa các tế bào nấm sợi và các tảo lục đơn bào hay vi khuẩn lam có khả năng quang hợp.

Vì cấu tạo của địa y bắt buộc phải có nấm nên người ta vẫn xếp địa y vào giới Nấm.

Câu 22:  Nấm men thuộc giới

A. Nguyên sinh

B. Khởi sinh

C. Nấm

D. Thực vật

 

 Đáp án đúng là C: Nấm men là nấm đơn bào, được ứng dụng nhiều trong công nghệ lên men sản xuất bánh mì, đồ uống có cồn,….

=>Nấm men thuộc giới nấm

Câu 23: Giới sinh vật nào dưới đây không có những đại diện sống tự dưỡng?

A. Giới Thực vật

B. Giới Nguyên sinh

C. Giới Nấm

D. Giới Khởi sinh

 

Đáp án cần chọn là C vì giới Nấm bao gồm các sinh vật sống dị dưỡng.

Câu 24: Sống tự dưỡng quang hợp cơ ở:

A. Động vật, tảo

B. Thực vật, nấm

C. Thực vật, tảo

D. Động vật, nấm

 

Đáp án đúng là C: Sống tự dưỡng quang hợp cơ ở thực vật, tảo.

Câu 25: Giới động vật gồm những sinh vật

A. Đa bào, nhân thực, dị dưỡng, có khả năng di chuyển, phản ứng nhanh

B. Đa bào, nhân thực, dị dưỡng, một số không có khả năng di chuyển, phản ứng nhanh

C. Đa bào, một số tập đoàn đơn bào, nhân thực, dị dưỡng, có khả năng di chuyển, phản ứng nhanh

D. Đa bào, một số đơn bào, dị dưỡng, có khả năng di chuyển, phản ứng nhanh

 

Đáp án đúng là A: Giới Động vật gồm các ngành: Thân lỗ, Ruột khoang, Giun dẹp, Giun tròn, Giun đốt, Thân mềm, Da gai và Động vật có dây sống.

Đặc điểm: đa bào, nhân thực, dị dưỡng, có khả năng di chuyển, phản ứng nhanh, cơ thể có cấu trúc phức tạp, chuyên hóa cao.

Câu 26: Điểm đặc trưng nhất của các sinh vật trong giới động vật là:

A. Tự dưỡng

B. Sống kí sinh

C. Nhân sơ

D. Có khả năng di chuyển

 

Đáp án đúng là D vì

-Giới Động vật gồm các ngành: Thân lỗ, Ruột khoang, Giun dẹp, Giun tròn, Giun đốt, Thân mềm, Da gai và Động vật có dây sống.

-Đặc điểm: đa bào, nhân thực, dị dưỡng, có khả năng di chuyển, phản ứng nhanh, cơ thể có cấu trúc phức tạp, chuyên hóa cao.

Câu 27: Sinh vật được chia thành các giới theo thứ tự sau:

A. Giới nấm → Giới Nguyên sinh → Giới khởi sinh → Giới Thực vật → Giới Động vật

B. Giới khởi sinh → Giới Nguyên sinh →  Giới nấm → Giới Thực vật → Giới Động vật

C.  Giới Nguyên sinh → Giới khởi sinh → Giới nấm → Giới Thực vật →   Giới Động vật

D. Giới Thực vật →  Giới Nguyên sinh → Giới nấm →  Giới khởi sinh → Giới Động vật

 

Đáp án đúng là B vì sinh vật được chia thành các giới sau: Giới Khởi sinh → Giới Nguyên Sinh → Giới nấm → Giới Thực vật → Giới Động vật.

Câu 28: Thế giới sinh vật được phân loại thành các nhóm theo trình tự lớn dần là:

A. Loài – bộ – họ – chi – lớp – ngành – giới

B. Giới – ngành – lớp – bộ – họ – chi – loài

C. Loài – chi – họ – bộ – lớp – ngành – giới

D. Loài – chi – bộ – họ – lớp – ngành – giới

 

Đáp án đúng là C vì trình tự đúng là: loài - chi- họ -  bộ -  lớp - ngành - giới

Câu 29: Cho các đặc điểm sau:

(1) Có hệ thần kinh.

(2) Đa bào phức tạp.

(3) Sống tự dưỡng.

(4) Cơ thể phân hóa thành các mô và cơ quan.

(5) Có hình thức sinh sản hữu tính.

(6) Có khả năng di chuyển chủ động.

Các đặc điểm có ở cả giới Thực vật và giới Động vật là:

A. (1), (3), (4), (6)

B. (2), (5), (6)

C. (2), (4), (5)

D. (1), (2), (3), (4), (5)

 

Đáp án đúng là C vì các đặc điểm có ở cả giới Thực vật và giới Động vật là: (2), (4), (5).          

(1), (6) chỉ có ở động vật

(3) chỉ có ở thực vật.

Phần tiếp:

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 10 Bài 3 có đáp án: Các nguyên tố hóa học và nước

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 10 theo bài, ôn tập có đáp án

Suckhoecuocsong.vn

Các tin khác