Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 3 có đáp án: Các quốc gia cổ đại phương Đông (phần 2)

4/22/2022 9:25:00 PM
Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 3 có đáp án chính xác: Các quốc gia cổ đại phương Đông (phần 2)

 

Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 3 có đáp án: Các quốc gia cổ đại phương Đông (phần 2)

Câu 1. Hãy kết nối nội dung ở cột bên trái với cột bên phải cho phù hợp về sự hình thành các quốc gia cổ đại ở phương Đông.

1. Sông Nin

2. Hoàng Hà, Trường Giang

3. Sông Tigoro và Ophorat

4. Sông Ấn, sông Hằng   A, Ấn Độ

B, Lưỡng Hà

C, Ai Cập

D, Trung Quốc

A. 1 – d, 2 – c, 3 – b, 4 – a.

B. 1 – c, 2 – d, 3 – b, 4 – a.

C. 1 – b, 2 – c, 3 – a, 4 – d.

D. 1 – a, 2 – b, 3 – c, 4 – d.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 2. Ở Ai Cập cổ đại, cư dân sinh sống tập trung theo từng

A. Bộ lạc.

B. Thị tộc.      

C. Công xã.     

D. Nôm.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 3. Nhà nước Ai Cập cổ đại hình thành trên cơ sở

A. Liên kết các công xã.

B. Liên kết các thị tộc.

C. Liên kết các bộ lạc.

D. Liên kết, chinh phục tất cả các nôm.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 4. Các tầng lớp chính trong xã hội cổ đại phương Đông là

A. Chủ nô, nông dân tự do, nô lệ.

B. Quý tộc, quan lại, nông dân công xã.

C. Vua, quý tộc, nô lệ.

D. Quý tộc, nông dân công xã, nô lệ.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 5. Đối tượng nào không thuộc tầng lớp thống trị ở các quốc gia cổ đại phương Đông?

A. Chủ ruộng đất.

B. Quý tộc, quan lại.

C. Tăng lữ.

D. Thương nhân.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 6. Ý nào không phải là đặc điểm của nô lệ ở phương Đông cổ đại?

A. Chuyên làm việc nặng nhọc và hầu hạ tầng lớp quý tộc.

B. Là tù binh chiến tranh hay những nông dân công xã không trả được nợ hoặc bị phạm tội.

C. Được coi là “công cụ biết nói”.

D. Không phải là lực lượng sản xuất chính trong xã hội.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 7. Lực lượng sản xuất chính trong xã hội cổ đại phương Đông là

A. Nông dân công xã.

B. Thợ thủ công.

C. Nô lệ.

D. Thương nhân.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 8. Nguyên nhân chính dẫn đến sự liên kết, hình thành các quốc gia cổ đại phương Đông là

A. Nhu cầu trị thủy và xây dựng công trình thủy lợi.

B. Nhu cầu phát triển kinh tế.

C. Nhu cầu xây dựng các công trình, lăng tẩm lớn.

D. Nhu cầu tự vệ, chống các thế lực xâm lăng.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 9. Nhà nước phương Đông cổ đại mang bản chất của

A. Nhà nước quân chủ chuyên chế cổ đại.

B. Nhà nước độc tài quân sự.

C. Nhà nước quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền.

D. Nhà nước dân chủ tập quyền.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 10. Ý nào không phản ánh đúng vai trò của nhà vua ở phương Đông cổ đại.

A. Đại diện cho thần thánh dưới trần gian.

B. Là Thiên tử (con trời).

C. Người có quyền quyết định mọi chính sách và công việc.

D. Người chủ tối cao của đất nước.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 11. Giúp việc cho vua là

A. Vidia

B. Thừa tướng.

C. Bộ máy hành chính quan liêu gồm toàn quý tộc.

D. Hội đồng quý tộc.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 12. Bộ máy giúp việc cho vua phụ trách rất nhiều công việc, ngoại trừ.

A. Thu thuế.

B. Chỉ huy quân đội.

C. Chỉ đạo xây dựng các công trình công cộng.

D. Cai quản đền thờ thần.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 13. Chữ số A rập kể cả số 0 được dùng ngày nay là thành tựu của

A. Người La Mã cổ đại

B. Người Ai cập cổ đại

C. Người Lưỡng Hà

D. Người Ấn Độ cổ đại

Đáp án cần chọn là: D

Câu 14. Kim tự tháp là thành tựu kiến trúc của cư dân cổ

A. Ai Cập     

B. Ấn Độ     

C. Lưỡng Hà

D. Trung Quốc

Đáp án cần chọn là: A

Câu 15. Nhận xét nào không đúng về nền văn hóa cổ đại phương Đông?

A. Có nhiều đóng góp cho nhân loại về chữ viết và toán học…

B. Là cái nôi của nền văn minh nhân loại

C. Những thành tựu về khoa học của người phương Đông đặt nền tảng cho sự ra đời của các ngành khoa học sau này

D. Thể hiện rõ tính tập quyền, chuyên chế của nhà nước cổ đại phương Đông

Đáp án cần chọn là: C

Câu 16. Vì sao trong các bộ luật nhà nước cổ đại phương Đông có nhiều điều khoản liên quan đến công tác thủy lợi và quy định hình phạt rất nặng đối với những ai vi phạm đến các điều khoản này?

A. Ở đây nghề nông là gốc

B. Người phương Đông cổ đại rất coi trọng công tác thủy lợi

C. Để đảm bảo tưới tiêu cho ruộng đồng

D. Hình thành bên lưu vực các dòng song lớn, công tác trị thủy và thủy lợi là điều kiện tiên quyết để duy trì và phát triển quốc gia

Đáp án cần chọn là: D

Phần tiếp:

Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 3 có đáp án: Các quốc gia cổ đại phương đông (ôn tập)

Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 theo bài, ôn tập có đáp án

Suckhoecuocsong.vn

Các tin liên quan

Các tin khác