Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 19 có đáp án: Những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm ở các thế kỉ X-XV (phần 2)

7/14/2022 4:46:00 PM
Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 19 có đáp án chính xác: Những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm ở các thế kỉ X-XV (phần 2)

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 19 có đáp án: Những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm ở các thế kỉ X-XV (phần 2)

Câu 13. Vị tướng nào đóng vai trò quyết định đến thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mông – Nguyên năm 1258

A. Trần Quang Khải

B. Trần Thủ Độ

C. Trần Quốc Tuấn

D. Trần Nhật Duật

 

Đáp án đúng: C

Câu 14. Vị vua nào của nhà trần đã hai lần lãnh đạo nhân dân ta kháng chiến chống Mông – Nguyên vào các năm 1285, 1287 – 1288

A. Trần Thánh Tông

B. Trần Thái Tông

C. Trần Nhân Tông

D. Trần Anh Tông

 

Đáp án đúng: C

Câu 15. Chiến thắng nào của nhà Trần đã đánh bại hoàn toàn ý chí xâm lược nước ta của quân Mông – Nguyên?

A. Chương Dương

B. Hàm Tử   

C. Đông Bộ Đầu       

D. Bạch Đằng

 

Đáp án đúng: D

Câu 16. Cuộc kháng chiến hay khởi nghĩa nào đã mở đầu cho truyền thống kết thúc cuộc chiến tranh một cách mềm dẻo (giảng hòa) để giữ vững hòa hiếu với nước láng giềng của dân tộc ta?

A. Chống Tống thời Tiền Lê

B. Chống Tống thời Lý

C. Khởi nghĩa Lam Sơn chống Minh

D. Chống Mông – Nguyên thời Trần

 

Đáp án đúng: B

Câu 17. Ý nào dưới đây không phản ánh đúng đặc điểm chung của các cuộc chiến đấu chống ngoại xâm từ thế kỉ X đến thế kỉ XV?

A. Đều kết thúc bằng một trận quyết chiến chiến lược, đập tan ý đồ xâm lược của kẻ thù

B. Đều chống lại sự xâm lược của các triều đại phong kiến phương Bắc

C. Đều là các cuộc kháng chiến bảo vệ độc lập của dân tộc

D. Nhân đạo, hòa hiếu đối với kẻ xâm lược bại trận là một trong những nét nổi bật

 

Đáp án cần chọn: C

Câu 18. Tên gọi của hai hội nghị lịch sử mà nhà Trần đã triệu tập để họp bàn kế sách đánh giặc giữ nước là:

A. Bình Than và Diên Hồng

B. Diên Hồng và Lam Sơn

C. Diên Hồng và Bạch Đằng

D. Bình Than và Bạch Đằng

 

Đáp án đúng: A

Câu 19. Câu nói nổi tiếng: “Ta thà làm quỷ nước Nam chứ không thèm làm vương đất Bắc”là của ai?

A. Trần Quốc Tuấn

B. Lý Thường Kiệt

C. Trần Bình Trọng

D. Yết Kiêu

 

Đáp án: C

Câu 20. Người thiếu niên trẻ tuổi có tinh thần căm thù giặc sâu sắc, đã bóp nát quả cam trong tay khi không được vào dự họp bàn kế sách đánh giặc là:

A. Trần Quốc Tuấn

B. Trần Quang Khải

C. Trần Quốc Toản

D. Trần Bình Trọng

 

Đáp án: C

Câu 21. Người có công lớn xây dựng vương triều Trần và có Câu nói nổi tiếng: “Đầu thần chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo!”là:

A. Trần Thủ Độ

B. Trần Thừa

C. Trần Quang Khải

D. Trần Quốc Tuấn

 

Đáp án: A

Câu 22. Tác giả bài Hịch tướng sĩ và có Câu nói nổi tiếng: “Nếu bệ hạ muốn hàng, xin trước hết hãy chém đầu thần đi đã”là:

A. Trần Thủ Độ

B. Lý Thường Kiệt

C. Trần Quốc Tuấn

D. Trần Quang Khải

 

Đáp án đúng: C

Câu 23. Người lãnh đạo nhân dân tiến hành cuộc khởi nghĩa Lam Sơn giành thắng lợi, lập nên triều đại Lê sơ

A. Lê Hoàn    

 B. Lê Lợi

C. Nguyễn Trãi

D. Lê Lai  

 

Đáp án đúng: B

Câu 24. Ai là tác giả của những Câu thơ bất hủ: “…Như nước Đại Việt ta từ trước/Vốn xưng nền văn hiến đã lâu/ Núi sông bờ cõi đã chia/ Phong tục Bắc – Nam cũng khác….”?

A. Trần Hưng Đạo

B. Lý Thường Kiệt     

C. Nguyễn Trãi     

D. Quang Trung

 

Đáp án đúng: C

Phần tiếp:

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 19 ôn tập: Những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm ở các thế kỉ X - XV

Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 theo bài, ôn tập có đáp án

Suckhoecuocsong.vn

Các tin liên quan

Các tin khác