Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 21 có đáp án: Những biến đổi của nhà nước phong kiến trong các thế kỉ XVI-XVII

7/16/2022 3:52:00 PM
Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 21 có đáp án chính xác: Những biến đổi của nhà nước phong kiến trong các thế kỉ XVI-XVII

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 21 có đáp án: Những biến đổi của nhà nước phong kiến trong các thế kỉ XVI-XVII

Câu 1. Năm 1527, vương triều Mạc được thành lập là do

A. Vua Lê tự nguyện nhừng ngôi cho Mạc Đăng Dung

B. Các tướng lĩnh trong triều Lê sơ đã suy tôn Mạc Đăng Dung lên làm vua

C. Mạc Đăng Dung ép vua Lê nhường ngôi

D. Nhà Minh ép vua Lê nhường ngôi cho Mạc Đăng Dung

 

Đáp án đúng: C

Câu 2. Trong những năm đầu thành lập, nhà Mạc đã xây dựng chính quyền theo mô hình nào?

A. Theo mô hình nhà nước thời Lý – Trần

B. Theo mô hình cũ của triều Lê sơ

C. Theo mô hình của nhà Minh ở Trung Quốc

D. Giữ nguyên bộ máy quan lại của triều Lê sơ

 

Đáp án đúng: B

Câu 3. Nhà Mạc tập trung xây dựng một lực lượng quân đội mạnh nhằm đích chính là?

A. Chuẩn bị đối phó với cuộc xâm lược của nhà Minh

B. Chuẩn bị đối phó với mọi tình hình có thể xảy ra

C. Mở rộng lãnh thổ xuống phía Nam

D. Chuẩn bị chiến tranh xâm lược các nước láng giềng

 

Đáp án đúng: B

Câu 4. Thế kỉ XVI, nước ta ở trong tình trạng bị chia cắt bởi cục diện

A. Nam triều – Bắc triều

B. Đàng Ngoài – Đàng Trong

C. Họ Trịnh – họ Nguyễn

d. Vua Lê – Chúa Trịnh

 

Đáp án đúng: A

Câu 5. Chiến tranh Nam – Bắc triều kết thúc vào năm nào?

A. Năm 1565

B. Năm 1590

AC Năm 1545         

 D. Năm 1592

 

Đáp án: D

Câu 6. Trong giai đoạn lịch sử này, tình hình nào tạo điều kiện cho chúa Trịnh lấn át quyền vua Lê

A. Thế lực vua Lê ngày càng yếu

B. Họ Trịnh có công chính trong việc đánh đổ nhà Mạc

C. Nhà Lê không được quan lại và nhân dân ủng hộ như trước

D. Vua Lê đồng ý trao quyền lực cho chúa Trịnh

 

Đáp án: A

Câu 7. Cuộc chiến tranh giữa hai tập đoàn phong kiến ở nước ta, kéo dài trong gần 50 năm của thế kỉ XVII là:

A. Chiến tranh Nam – Bắc triều

B. Chiến tranh Trịnh – Nguyễn

C. Chiến tranh Lê – Trịnh – Nguyễn

D. Chiến tranh 50 năm

 

Đáp án đúng: B

Câu 8. Con sông lịch sử chia cắt đất nước thành Đàng trong và Đàng ngoài

A. Sông La

B. Sông Mã     

C. Sông Gianh     

D. Sông Bến Hải

 

Đáp án: C

Câu 9. Ý nào không phản ánh đúng những biến đổi lớn của nhà nước phong kiến Việt Nam trong các thế kỉ XVI – XVIII?

A. Triều Lê sơ tiến hành cải cách hành chính

B. Cục diện Đàng Trong – Đàng Ngoài

C. Cục diện vua Lê – chúa Trịnh

D. Cục diện Nam triều – Bắc triều

 

Đáp án cần chọn: A

Câu 10. Đất nước ta bị chia cắt trong những thế kỉ XVI – XVIII là do

A. Nhu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới

B. Quyền lợi của các tập đoàn phong kiến trong nước

C. Những biến động của tình hình thế giới tác động đến nước ta

D. Sự phát triển của các vùng miền đất nước theo các chiều hướng khác

 

Đáp án: B

Phần tiếp:

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 21 ôn tập: Những biến đổi của nhà nước phong kiến trong các thế kỉ XVI – XVIII

Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 theo bài, ôn tập có đáp án

Suckhoecuocsong.vn

Các tin liên quan

Các tin khác