Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 32 có đáp án: Cách mạng công nghiệp ở Châu Âu

7/28/2022 10:44:00 AM
Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 32 có đáp án chính xác: Cách mạng công nghiệp ở Châu Âu

 

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 32 có đáp án: Cách mạng công nghiệp ở Châu Âu

Câu 1. Liên hệ kiến thức đã học và cho biết ý nào không phản ánh đúng biện pháp tích lũy vốn để phát triển công nghiệp của giai cấp tư sản Anh

A. Đẩy mạnh sản xuất kinh doanh trong nước

B. Đầu tư phát triển sản xuất ở thuộc địa

C. Cải tiến kĩ thuật

D. Buôn bán nô lệ da đen

 

Đáp án đúng: B

Câu 2. Tại sao nước Anh sớm tiến hành cách mạng công nghiệp?

A. Chuẩn bị được tiền đề về vốn, nhân công và cải tiến kĩ thuật

B. Sớm làm cuộc cách mạng tư sản

C. Sớm làm cuộc cách mạng tư sản, tạo lập được những tiền đề cần thiết cho cuộc cách mạng trong sản xuất

D. Có hệ thống thuộc địa rộng lớn

 

Đáp án đúng: C

Câu 3. Cách mạng công nghiệp ở Anh bắt đầu từ khi nào?

A. Từ giữa thế kỉ XVII

B. Từ đầu thế kỉ XVII

C. Từ những năm 60 của thế kỉ XVIII

D. Từ những năm 70 của thế kỉ XVIII

 

Đáp án đúng: C

Câu 4. Cách mạng công nghiệp ở Anh bắt đầu từ ngành nào?

A. Nông nghiệp

B. Công nghiệp dệt

C. Luyện kim

D. Chế tạo máy móc

 

Đáp án đúng: B

Câu 5. Máy Gienni do ai sáng chế?

A. Giêm Hagrivơ

B. Giêm Oát

C. Étmơn Cácrai

D. Áccraitơ

 

Đáp án đúng: A

Câu 6. Áccraitơ chế tạo được máy dệt chạy bằng sức nước đã dẫn tới kết quả là

A. Nhiều nhà máy dệt được xây dựng ven sôn nước chảy xiết

b. Lao động bằng tay dần dần thay thế bằng máy móc

C. Khởi đầu quá trình công nghiệp hóa ở nước Anh

D. Năng suất của người thợ dệt tăng dần lên 40 lần so với dệt bằng tay

 

Đáp án đúng: A

Câu 7. Năm 1784, Giêm Oát đã

A. Sáng chế ra máy kéo sợi Gienni

B. Phát minh ra máy hơi nước

C. Xây dựng đoạn đường sắt đầu tiên

D. Chế tạo thành công đầu máy xe lửa

 

Đáp án đúng: B

Câu 8. Ý không phản ánh đúng ý nghĩa của việc phát minh ra máy hơi nước là

A. Lao động bằng tay được thay thế dần bằng máy móc

B. Tạo ra nguồn động lực mới, khởi đầu quá trình công nghiệp hóa

C. Biến nước Anh thành “công xưởng thế giới”

D. Tốc độ sản xuất và năng suất lãnh đạo tăng vượt bậc

 

Đáp án cần chọn: D

Câu 9. Người phát minh ra đầu máy xe lửa là

A. Áccraitơ

B. Giêm Oát

C. Giêm Hagrivơ

D. Xtiphenxơn

 

Đáp án đúng: D

Câu 11. Kết quả lớn nhất của cách mạng công nghiệp ở Anh là

A. Tốc độ sản xuất tăng vượt bậc

B. Biến nước Anh thành “công xưởng thế giới”

C. Thúc đẩy sự phát triển của các ngành kinh tế khác ở nước Anh

D. Luân Đôn trở thành trung tâm công nghiệp và thương mại đầu tiên trên thế giới

 

Đáp án đúng: B

Câu 12. Một trong các ý nghĩa của cách mạng công nghiệp với kinh tế Pháp là:

A. đã đưa nền kinh tế Pháp đứng thứ hai trên thế giới, sau nước Anh.

B. bộ mặt Pa-ri và các thành phố văn minh nhất thế giới.

C. Pháp trở thành nước công nghiệp hiện đại.

D. đời sống nhân dân Pháp phát triển vượt bậc.

 

Đáp án đúng: A

Câu 12. Cách mạng công nghiệp đã đưa đến sự hình thành các giai cấp cơ bản của xã hội tư bản là:

A. Tư sản và vô sản

B. Tư sản và quý tộc mới

C. Tư sản công nghiệp và thương nghiệp

D. Tư sản và tiểu tư sản

 

Đáp án đúng: A

Câu 13. Ý nào phản ánh hệ quả xã hội của cách mạng công nghiệp?

A. Làm thay đổi bô mặt của các nước tư bản

B. Thúc đẩy sự chuyển biến mạnh mẽ của các ngành kinh tế khác

C. Nâng cao năng suất lao động, xã hội hóa quá trình lãnh đạo của chủ nghĩa tư bản

D. Làm xuất hiện hai giai cấp cơ bản của xã hội tư bản là tư sản và vô sản

 

Đáp án đúng: D

Câu 14. Cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII – XIX là:

A. Quá trình chuyển biến từ nền sản xuất nhỏ thủ công sang sản xuất lớn bằng máy móc

B. Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa các nước tư bản châu Âu

C. Quá trình hình thành nền tảng kinh tế chính của xã hội tư bản : công nghiệp và thương nghiệp

D. Quá trình hình thành của hai giai cấp tư sản và công nhân

 

Đáp án đúng: A

Câu 15. Một trong các ý nghĩa của cách mạng công nghiệp với kinh tế Đức là:

A. làm cho Đức không còn bị chia cắt thành nhiều tiểu quốc gia.

B. Đức trở thành cường quốc công nghiệp.

C. đưa giai cấp tư sản Đức lên nắm quyền hành.

D. đưa tốc độ phát triển công nghiệp của Đức đạt mức kỉ lục vào thế kỉ XIX.

 

Đáp án đúng: D

Câu 16. Chế tạo máy dệt chạy bằng sức nước là thành quả của:

A. Et-mơn Cát-ri.

 B. Giêm Oát.

C. Ác-crai-tơ.

D. Xli-phen-xơn

 

Đáp án đúng: A

Câu 17. Cách mạng công nghiệp cũng góp phần thúc đây những chuyển biến mạnh mẽ trong các ngành kinh tế khác, đặc biệt là:

A. nông nghiệp và giao thông vận tải.

B. nông nghiệp và công nghiệp nhẹ.

C. công nghiệp và thương nghiệp.

D. nông nghiệp, thương nghiệp và công nghiệp nhẹ.

 

Đáp án đúng: A

Câu 18 Điều kiện cần và đủ để nước Anh tiến hành cách mạng công nghiệp là:

A. tư bản, nhân công.

B. vốn, đội ngũ công nhân làm thuê.

C. tư bản, nhân công và sự phát triển khoa học kĩ thuật.

D. tư bản và các thiết bị máy móc.

 

Đáp án đúng: C

Câu 19 Hệ quả xã hội của cách mạng công nghiệp ở các nước châu Âu từ cuối thế kỉ XVIII đến giữa thế kỉ XIX là gì?

A. Làm thay đổi bộ mặt các nước tư bản châu Âu.

B. Thúc đẩy những chuyển biến mạnh mẽ trong nông nghiệp và giao thông.

C. Góp phần giải phóng nông dân, bổ sung lực lượng lao động cho thành phố.

D. Hình thành giai cấp tư sản công nghiệp và vô sản công nghiệp.

 

Đáp án đúng: A

Câu 20. Kết quả lớn nhất của cách mạng công nghiệp ở Anh là:

A. Tốc độ sản xuất tăng vượt bậc

B. Biến nước Anh thành “công xưởng thế giới”

C. Luân Đôn trở thành trung tâm công nghiệp và thương mại đầu tiên trên thế giới

D. Thúc đẩy sự phát triển của các ngành kinh tế khác ở nước Anh

 

Đáp án đúng: A

Phần tiếp:

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 32 ôn tập: Cách mạng công nghiệp ở Châu Âu

Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 theo bài, ôn tập có đáp án

Suckhoecuocsong.vn

Các tin liên quan

Các tin khác