Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 38 ôn tập: Quốc tế thứ nhất và công xã Pari 1871

7/30/2022 3:40:00 PM
Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 38 ôn tập có đáp án: Quốc tế thứ nhất và công xã Pari 1871

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 38 ôn tập: Quốc tế thứ nhất và công xã Pari 1871

A. Quốc Tế Thứ Nhất

Câu 1: Cho đến giữa thế kỉ XIX, giai cấp công nhân có sự biến chuyển như thế nào? 

A. đông đảo, tập trung mức độ khá cao.

B. tăng nhanh về số lượng và chất lượng.

C. giảm về số lượng và tính tập trung

 D. đông đảo, tập trung mức độ rất cao.

 

Đáp án đúng là A: Giữa thế kỷ XIX, đội ngũ công nhân thêm đông đảo và tập trung cao.

Câu 2: Phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân giữa thế kỉ XIX có điểm hạn chế gì? 

A. Phân tán, chịu ảnh hưởng của khuynh hướng vô sản.

B. Phân tán, thiếu thống nhất về mặt tư tưởng.

C. Tập trung, thiếu đường lối lãnh đạo đúng đắn.

D. Tập trung, chịu ảnh hưởng của khuynh hướng phi vô sản.

 

Đáp án đúng là B: Nhiều cuộc đấu tranh của công nhân diễn ra song trong tình trạng phân tán, chịu ảnh hưởng của nhiều khuynh hướng phi vô sản, thiếu thống nhất về mặt tư tưởng, mặt khác đặt ra yêu cầu cần phải có một tổ chức cách mạng quốc tế lãnh đạo phong trào công nhân các nước.

Câu 3: Ngày 28 - 9 – 1864, một cuộc mít tinh lớn được tổ chức tại Luân Đôn đã thông qua nghị quyết thành lập 

A. Hội liên hiệp quốc tế.

B. Quốc tế thứ hai.

C. Quốc tế thứ nhất.

D. Hội liên hiệp lao động.

 

Đáp án đúng là C: Ngày 28 - 9 – 1864, một cuộc mít tinh lớn được tổ chức tại Luân Đôn, 2000 người tham dự gồm đại biểu của các nước Anh, Pháp, Đức và nhiều nước khác trên thế giới. Nhiều nhà hoạt động cách mạng ở nước ngoài đang sống ở Luân Đôn cũng tham dự. C.Mác được mời dự buổi mít tinh và tham gia đoàn chủ tịch. Với niềm vui phấn khởi vô cùng song những người tham dự mít tinh thông qua nghị quyết thành lập Hội liên hiệp lao động quốc tế, tức Quốc tế thứ nhất.

Câu 4: Từ tháng 5-1864 đến tháng 7-1876, Quốc tế thứ nhất đã tiến hành bao nhiêu kì đại hội? 

A. ba kì đại hội.

B. bốn kì đại hội.

C. hai kì đại hội.

D. năm kì đại hội.

 

Đáp án đúng là D: Trong thời gian tồn tại từ tháng 9-1864 đến tháng 7-1876, Quốc tế thứ nhất đã tiến hành 5 kì đại hội.

Câu 5: Tổ chức quốc tế đầu tiên góp phần truyền bá rộng rãi chủ nghĩa Mác vào trong phong trào công nhân quốc tế có tên là: 

A. Hội liên hiệp lao động quốc tế.

B. Hội liên hiệp quốc tế.

C. Hội công nhân quốc tế.

D. Hội liên hiệp quốc dân.

 

Đáp án đúng là A: Bằng những đóng góp của mình, Quốc tế thứ nhất (gọi khác là Hội liên hiệp lao động quốc tế) là tổ chức quốc tế đầu tiên góp phần truyền bá rộng rãi chủ nghĩa Mác trong phong trào công nhân quốc tế.

Câu 6: Nội dung nào sau đây không phải mục tiêu hoạt động của Quốc tế thứ nhất? 

A. Chống những tư tưởng lệch lạc trong nội bộ.

B. Thông qua những nghị quyết có ý nghĩa kinh tế.

C. Truyền bá học thuyết Mác.

D. Kêu gọi ủng hộ cuộc đấu tranh của những người lao động Pari.

 

Đáp án cần chọn là D vì hoạt động của quốc tế thứ nhất chủ yếu được thông qua các kỳ đại hội (từ 9 - 1864 đến 7 - 1876 tiến hành 5 đại hội)

+ Nhằm truyền bá học thuyết Mác, chống lại tư tưởng lệch lạc trong nội bộ.

+ Thông qua những nghị quyết có ý nghĩa kinh tế và chính trị quan trọng: tán thành bãi công, thành lập công đoàn, đấu tranh có tổ chức, đòi ngày làm 8 giờ và cải thiện đời sống công nhân.

Câu 7: Quốc tế thứ nhất được thành lập trong hoàn cảnh nào? 

A. Cuộc đấu tranh của công nhân trong tình trạng phân tán về tổ chức, thiếu thống nhất về tư tưởng

B. Công nhân và nông dân đã đoàn kết trong một mặt trận

C. Giới chủ đã có những thỏa hiệp đối với công nhân

D. Phong trào công nhân thu được nhiều thắng lợi quan trọng

 

Đáp án đúng là A vì nhiều cuộc đấu tranh của công nhân diễn ra song trong tình trạng phân tán, chịu ảnh hưởng của nhiều khuynh hướng phi vô sản, thiếu thống nhất về mặt tư tưởng, mặt khác đặt ra yêu cầu cần phải có một tổ chức cách mạng quốc tế lãnh đạo phong trào công nhân các nước.

=> Thực tế đấu tranh, công nhân nhận thấy tình trạng biệt lập của phong trào ở mỗi nước kết quả còn hạn chế, mặt khác đặt ra yêu cầu thành lập một tổ chức quốc tế lãnh đạo đoàn kết phong trào công nhân quốc tế các nước. Ngày 28-9-1864, Quốc tế thứ nhất được thành lập.

Câu 8: Dưới sự chỉ đạo của Quốc tế thứ nhất, phong trào công nhân có nhiều biến chuyển, ngoại trừ 

A. Nhiều chính đảng của công nhân các nước được thành lập

B. Các tổ chức quần chúng của công nhân được thành lập

C. Ủng hộ cuộc đấu tranh của người lao động Pa-ri, đoàn kết công nhân quốc tế

D. Công nhân tham gia ngày càng nhiều vào các phong trào đấu tranh chính trị

 

Đáp án đúng là A vì dưới sự lãnh đạo của Quốc tế thứ nhất, phong trào công nhân có nhiều biến chuyển:

- Công nhân các nước tham gia ngày càng nhiều vào các cuộc đấu tranh chính trị, các tổ chức công đoàn ra đời.

- Giúp đỡ phong trào công nhân, đặc biệt kêu gọi ủng hộ cuộc đấu tranh của những người lao động ở Pa-ri (1871).

Câu 9: Nguyên nhân sâu xa nào dẫn đến bùng nổ phong trào công nhân giữa thế kỉ XIX? 

A. Ách áp bức, bóc lột của giai cấp tư sản.

B. Công nhân ngày càng đông đảo và mức độ tập trung cao.

C. Chế độ phong kiến khủng hoảng nghiêm trọng.

D. Chính sách thiếu dân chủ của chính quyền.

 

Đáp án đúng là A vì giữa thế kỉ XIX, sự phát triển mạnh mẽ của nền đại công nghiệp tư bản chủ nghĩa làm cho đội ngũ công nhân càng tăng thêm đông đảo và mức độ tập trung khá cao, đặc biệt ở những trung tâm công nghiệp. Ách áp bức bóc lột đối với công nhân tăng thêm

 => Những cuộc đấu tranh mới của công nhân không ngừng diễn ra.

Câu 10: Nét nổi bật nhất của phong trào công nhân dưới tác động của Quốc tế thứ nhất là gì? 

A. Giai cấp công nhân nhiều nước đã đứng lên đấu tranh quyết liệt.

B. Giai cấp công nhân đã trưởng thành, nhận thức rõ hơn về vai trò của giai cấp mình và tinh thần đoàn kết quốc tế.

C. Quốc tế thứ nhất ra đời thúc đẩy phong trào công nhân quốc tế phát triển mạnh hơn.

D. Phong trào diễn ra liên tục và mạnh mẽ.

 

Đáp án đúng là B vì những nét nổi bật của phong trào công nhân dưới tác động của Quốc tế thứ nhất bao gồm:

- Ngày 28 - 9 - 1864. công nhân Anh và đại biểu công nhân nhiều nước châu Âu tham gia mít tinh có tổ chức, sau đó thành lập "Hội Liên hiệp lao động quốc tế", còn gọi là Quốc tế thứ nhất. Mác là đại biểu của công nhân Đức đã trở thành "linh hồn" của Quốc tế thứ nhất.

- Từ khi thành lập đến năm 1870. Quốc tế thứ nhất thực hiện việc truyền bá chủ nghĩa Mác, qua đó thúc đẩy phong trào công nhân quốc tế phát triển tích cực, tự giác.

=> Giai cấp công nhân từ đây đã trưởng thành trong đấu tranh, nhận thức được rõ hơn về vai trò của giai cấp mình và tinh thần đoàn kết quốc tế của công nhân.

Câu 11: Ý nào sau đây không minh chứng C. Mác là “linh hồn của Quốc tế thứ nhất”? 

A. Đưa Quốc tế thứ nhất chống những tư tưởng sai lệch.

B. Đóng vai trò trung tâm thúc đẩy phong trào công nhân quốc tế.

C. Soạn thảo Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản.

D. Chuẩn bị tổ chức, văn kiện, lãnh đạo đại hội thành lập Quốc tế thứ nhất.

 

Đáp án cần chọn là C: Mác được xem là “linh hồn của Quốc tế thứ nhất” do:

- Chuẩn bị tổ chức, văn kiện, lãnh đạo đại hội để thành lập Quốc tế thứ nhất.

- Đứng đầu ban lãnh đạo, đưa Quốc tế thứ nhất chống lại những tư tưởng sai lệch, thông qua các nghị quyết đúng đắn.

- Đóng vai trò trung tâm thúc đẩy phong trào công nhân quốc tế.

 

B. Công Xã Pari

Câu 1: Nhằm khắc phục tình trạng khủng hoảng trong những năm 1850 – 1870, chính phủ đế chế II do Na-pô-lê-ông III đứng đầu đã có quyết định gì? 

B. Thành lập chính phủ lâm thời.

A. Tiến hành cải cách sâu rộng đất nước.

C. Gây chiến với Phổ.

D. Giao chính quyền cho tư sản.

 

Đáp án đúng là C  vì trước tình hình nước Pháp trong những năm 1850 -1870, chính phủ Đế chế II do Na-pô-lê-ông III đứng đầu đã quyết định gây chiến với Phổ nhằm khắc phục nguy cơ khủng hoảng trong nước.

Câu 2: Sự kiện nào đánh dấu lần đầu tiên chính phủ của giai cấp tư sản bị lật đổ?   

A. Ngày 19-7-1870, Chiến tranh Pháp – Phổ bùng nổ.

B. Cuộc cách mạng 18-3-1871.

C. Ngày 26-3-1871, Công xã Pa-ri được thành lập.

D. Ngày 4-9-1870, nhân dân Pa-ri khởi nghĩa lật đổ đế chế II.

 

Đáp án đúng là B vì vào ngày 18-3-1871, lần đầu tiên chính quyền của giai cấp tư sản bị lật đổ. Ủy ban trung ương Quốc dân quân đảm nhiệm chức năng của chính quyền mới, trở thành chính phủ lâm thời.

Câu 3: Sau khi Pháp thất bại trong chiến tranh Pháp – Phổ, Chính phủ tư sản lâm thời được thành lập mang tên 

A. Chính phủ lâm thời.

B. Chính phủ tư sản.

C. Chính phủ vệ quốc.

D. Chính phủ phản quốc.

 

Đáp án đúng là C vì sau khi Pháp thất bại trong Chiến tranh Pháp – Phổ, Chính phủ tư sản lâm thời được thành lập mang tên Chính phủ vệ quốc. Khi quân Phổ tiến về Pa-ri và bao vây thành phố. “Chính phủ vệ quốc” đã trở thành “Chính phủ phản quốc”.

Câu 4: Cơ quan cao nhất của Công xã Pa-ri là: 

A. Ủy ban tài chính.

B. Hội đồng công xã.

C. Hội đồng quân sự.

D. Ủy ban an ninh xã hội.

 

Đáp án đúng là B: Cơ quan cao nhất của nhà nước mới là Hội đồng công xã, vừa ban bố pháp luật, vừa lập các ủy ban thi hành pháp luật.

Câu 5: Đứng đầu mỗi ủy ban trong Công xã Pari là: 

A. một ủy viên công xã.

B. một thành viên Hội đồng công xã

C. một ủy viên ủy ban.

D. một thành viên công xã.

 

Đáp án đúng là A: Trong sơ đồ bộ máy Hội đồng công xã, Hội đồng gồm nhiều ủy ban, đứng đầu mỗi ủy ban là một ủy biên công xã, chịu trách nhiệm trước nhân dân và có thể bị bãi miễn.

Câu 6: Nhân tố nào sau đây tạo điều kiện cho cuộc đấu tranh mới của giai cấp công nhân? 

A. Mâu thuẫn trong xã hội tư bản ngày càng sâu sắc.

B. Hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế (1860 – 1867).

C. Sự tăng cường độ và thời gian lao động đối với công nhân.

D. Chủ nghĩa tư bản phát triển ngày càng nhanh chóng.

 

Đáp án đúng là A vì trong những năm 1850 – 1870:

- Sản xuất công nghiệp tăng nhanh, đội ngũ công nhân ngày càng đông và tập trung hơn.

- Cường độ làm việc của công nhân 13-14 giờ / ngày + cuộc sống khó khăn do hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế (1860 – 1867).

=> Mâu thuẫn của xã hội tư bản ngày càng sâu sắc, tạo điều kiện cho các cuộc đấu tranh mới của công nhân.

Câu 7: Pháp thất bại trong cuộc chiến tranh Pháp – Phổ đã không dẫn đến hành động gì của nhân dân? 

A. Đòi thiết lập chế độ cộng hòa.

B. Tổ chức kháng chiến chống quân Phổ.

C. Khởi nghĩa đòi lật đổ đế chế II.

D. Tự vũ trang và xây dựng phòng tuyến bảo vệ thủ đô.

 

Đáp án cần chọn là D: Trong cuộc chiến tranh Pháp - Phổ (19-7-1870), với sự thất bại của Pháp làm cho nhân dân căm ghét chế độ thống trị dẫn đến cuộc khởi nghĩa (4 - 9 – 1870) lật đổ đế chế II, đòi thiết lập chế độ cộng hòa và tổ chức kháng chiến chống quân Phổ.

Câu 8: Vì sao nói Công xã Pa-ri là một nhà nước kiểu mới? 

A. Công xã do nhân dân bầu ra theo nguyên tắc phổ thông đầu phiếu.

B. Công xã đã ban bố và thi hành nhiều sắc lệnh phục vụ quyền lợi của nhân dân.

C. Công xã vừa ban bố pháp lệnh vừa thi hành pháp lệnh.

D. Công xã giải phóng quân đội và bộ máy cảnh sát của chế độ cũ.

 

Đáp án đúng là B vì công xã Pa-ri là một nhà nước kiểu mới do công xã đã ban bố và thi hành nhiều sắc lệnh phục vì quyền lợi của nhân dân. Cụ thể:

- Tổ chức bộ máy nhà nước:

Cơ quan cao nhất của nhà nước là Hội đồng công xã, vừa ban bố pháp luật vừa lập các ủy ban thi hành luật pháp; giải tán quân đội và bộ máy chế độ cũ thành lập lực lượng vũ trang và an ninh của nhân dân.

- Các chính sách phục vụ quyền lợi của nhân dân:

+  Quân đội cảnh sát cũ bị giải tán, thay vào đó là các lực lượng vũ trang nhân dân.

+  Nhà thờ tách khỏi trường học.

-  Công xã còn thi hành nhiều chính sách tiến bộ khác:

+ Công nhân được làm chủ những xí nghiệp có chủ bỏ trốn.

+ Kiểm soát chế độ tiền lương, giảm lao động ban đêm, cấm cúp phạt công nhân.

+ Đề ra chủ trương giáo dục bắt buộc và không mất tiền cho toàn dân.

+ Cải thiện điều kiện làm việc cho nữ công nhân. 

Câu 9: Nguyên nhân chủ yếu nào dẫn đến cuộc khởi nghĩa ngày 18-3-1871 của nhân dân Pa-ri? 

A. Bất bình trước thái độ ươn hèn của chính phủ tư sản khi Phổ tấn công.

B. Mâu thuẫn gay gắt không thể điều hòa giữa quần chúng nhân dân Pa-ri với chính phủ tư sản.

C. Chống lại sự đầu hàng phản bội lợi ích dân tộc của tư sản Pháp để bảo vệ tổ quốc.

D. Chi-e cho quân đánh úp đồi Mông -mác.

 

Đáp án đúng là C vì khi quân Phổ tiến sâu vào đất Pháp và bao vây Pa-ri thì chính phủ tư sản vội vã xin đình chiến. Trong khi đó nhân dân Pa-ri quyết chiến đấu bảo vệ tổ quốc.

=> Mâu thuẫn giữa chính phủ tư sản đóng ở Véc-xai với nhân dân Pa-ri ngày càng căng thẳng. Chi-e – người nắm vai trò quyết định trong chính phủ mới, ra lệnh tước vũ khí của Quốc dân quân, hòng bắt hết các ủy viên của Ủy ban Trung ương. Sự đầu hàng của tư sản Pháp là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến cuộc khởi nghĩa ngày 18-3-1871 của nhân dân Pa-ri.

Câu 10: Chính sách nào sau đây không được Công xã Pa-ri đề ra trong quá trình tồn tại của mình? 

A. Tách nhà thờ ra khỏi trường học.

B. Công nhân được phép làm chủ những xí nghiệp lớn.

C. Quân đội cảnh sát cũ bị giải tán.

D. Thực hiện giáo dục bắt buộc và miễn phí.

 

Đáp án cần chọn là B vì những chính sách công xã Pa-ri đề ra bao gồm:

+  Quân đội cảnh sát cũ bị giải tán, thay vào đó là các lực lượng vũ trang nhân dân.

+  Nhà thờ tách khỏi trường học.

-  Công xã còn thi hành nhiều chính sách tiến bộ khác:

+ Công nhân được làm chủ những xí nghiệp có chủ bỏ trốn.

+ Kiểm soát chế độ tiền lương, giảm lao động ban đêm, cấm cúp phạt công nhân.

+ Đề ra chủ trương giáo dục bắt buộc và không mất tiền cho toàn dân.

+ Cải thiện điều kiện làm việc cho nữ công nhân. 

=> Đáp án B: không phải là chính sách Công xã Pa-ri đề ra trong quá trình tồn tại của mình.

Câu 11: Nội dung nào sau đây thể hiện sự đối lập giữa thái độ chống Phổ của quần chúng nhân dân so với Chính phủ tư sản lâm thời? 

A. Tự tổ chức thành các đơn vị Quốc dân quân.

B. Mở cửa cho quân phổ tiến vào nước Pháp.

C. Xin đình chiến với quân Phổ.

D. Quyết định đầu hàng quân Phổ.

 

Đáp án đúng là A vì khi quân Phổ tiến vào nước Pháp, thái độ chống quân Phổ của quần chúng nhân dân và chính phủ tư sản lâm thời cơ sự khác biệt:

- Chính phủ tư sản lâm thời: biến thành Chính phủ phản quốc, quyết định đầu hàng và xin đình chiến, mở của cho quân Phổ tiến vào nước Pháp.

- Quần chúng nhân dân Pa-ri: tổ chức thành các Đơn vị Quốc dân quân, tự vũ trang và xây dựng phòng tuyến bảo vệ thủ đô

Câu 12: Cuộc khởi nghĩa ngày 18-3-1871 thực sự là 

A. cuộc cách mạng tư sản lần thứ tư ở Pháp.

B. cuộc chiến tranh giải phóng nước Pháp khỏi sự chiếm đóng của quân Đức.

C. cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trên thế giới.

D. một cuộc chính biến lật đổ Đế chế III, thiết lập nền Cộng hoà III ở Pháp

 

Đáp án đúng là C vì cuộc khởi nghĩa 18-3-1871 là cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trên thế giới do:

-Lực lượng cách mạng là quần chúng nhân dân lao động Pa-ri.

-Lật đổ chính quyền của giai cấp tư sản. Thành lập chính quyền của giai cấp vô sản.

-Do giai cấp vô sản lãnh đạo.

Câu 13: Ý nào dưới đây không phải là bài học mà Công xã Pa-ri để lại?

A. Phải thực hiện liên minh công nông vững chắc.

B. Phải xây dựng một chính đảng chân chính của giai cấp vô sản

C. Phải kiên quyết trấn áp kẻ thù, xây dựng nhà nước "của dân, do dân, vì dân"

D. Phải thực hiện liên minh với giai cấp vô sản quốc tế

 

Đáp án cần chọn là D vì công xã Pa-ri đã để lại nhiều bài học quý giá:

- Cách mạng vô sản muốn thắng lợi phải có Đảng chân chính lãnh đạo.

- Thực hiện liên minh công nông.

- Phải kiên quyết trấn áp kẻ thù. Xây dựng nhà nước của dân, do dân và vì dân.

Phần tiếp:

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 39 có đáp án: Quốc tế thứ hai

Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 theo bài, ôn tập có đáp án

Suckhoecuocsong.vn

Các tin liên quan

Các tin khác