Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 15 có đáp án: Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (phần 1)

7/12/2022 3:33:00 PM
Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 15 có đáp án: Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (phần 1)

 

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 15 có đáp án: Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (phần 1)

 

Câu 1. Nước ta rơi vào ách thống trị của phong kiến phương Bắc từ năm nào?

A. 179 TCN      

B. 111 TCN      

C. 179

D. 208 TCN

 

Đáp án đúng: A

Câu 2. Sau khi chiếm được nước Âu Lạc, nhà Triệu đã chia nước ta thành hai quận là:

A. Giao Chỉ và Cửu Chân

B. Nhật Nam và Giao Chỉ

C. Giao Chỉ và Tỉ Ảnh

D. Cửu Chân và Nhật Nam

 

Đáp án đúng: A

Câu 3. Nhà Hán đã chia nước ta ra làm mấy quận và sáp nhập vào lãnh thổ nào?

A. Ba quận – bộ Giao Chỉ

B. Ba quận – bộ Cửu Chân

C. Hai quận – bộ Nhật Nam

D. Hai quận – nước Nam Việt

 

Đáp án đúng: A

Câu 4. Triều đại nào ở Trung Quốc đã thực hiện chính sách tăng cường kiểm soát cử quan cai trị tới cấp huyện?

A. Nhà Triệu      

B. Nhà Ngô      

C. Nhà Đường

D. Nhà Hán

 

Đáp án đúng: B

Câu 5. Ý nào dưới đây không phản ánh đúng về việc tổ chức bộ máy cai trị của chính quyền đô hộ phương Bắc ở nước ta?

A. Sáp nhập nước ta vào lãnh thổ của phong kiến Trung Quốc

B. Chia nước ta thành quận (hoặc châu)

C. Xóa bỏ tất cả các đơn vị hành chính của người Việt

D. Tăng cường kiểm soát, của quan lại cai trị tới cấp huyện

 

Đáp án cần chọn: C

Câu 6. Việc tổ chức bộ máy cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc nhằm mục đích cuối cùng là gì?

A. Sáp nhập nước ta vào lãnh thổ của chúng

B. Thành lập quốc gia riêng của người Hán

C. Phát triển kinh tế, ổn định đời sống nhân dân Âu Lạc

D. Thành lập quốc gia mới thần phục phong kiến Trung Quốc

 

Đáp án đúng: A

Câu 7. Để tăng cường bóc lột, nô dịch nhân dân ta, chính quyền đô hộ phương Bắc đã thực hiện những chính sách nào?

A. Bóc lột, cống nạp nặng nề; cướp ruộng đất, lập đồn điền; nắm độc quyền về muối và sắt

B. Đặt ra nhiều loại thuế bất hợp lí hòng tận thu mọi sản phẩm do nhân dân làm ra

C. Cải cách chế độ thuế, tăng thuế ruộng khiến người dân thêm khốn khổ

D. Đầu tư phát triển nông nghiệp, thủ công nghiệp và thương nghiệp để tận thu nguồn lợi

 

Đáp ánd đúng: A

Câu 8. Ý nào dưới đây không phản ánh đúng mục đích của chính sách độc quyền về sắt của chính quyền đô hộ phương Bắc

A. ở nước ta không có sẵn nguyên liệu này

B. nhằm duy trì tình trạng sản xuất lạc hậu

C. nhằm ngăn ngừa các cuộc nổi dậy vũ trang của nhân dân ta

D. nhằm quản lí chặt chẽ nguồn tài nguyên

 

Đáp án cần chọn: A

Câu 9. Ý nào sau đây không phản ánh đúng những chính sách về văn hóa – xã hội của chính quyền đô hộ đối với nhân dân ta

A. Đạo Phật được coi là quốc giáo

B. Bắt nhân dân ta theo phong tục của người Hán

C. Đưa người Hán vào nước ta ở lẫn với người Việt

D. Truyền bá Nho giáo vào nước ta

 

Đáp án cần chọn: A

Câu 10. Các triều đại phong kiến phương Bắc thực hiện chính sách đồng hóa về văn hóa đối với nhân dân ta nhằm mục đích gì?

A. Khai hóa văn minh cho nhân dân ta

B. Bảo tồn và phát triển tinh hoa văn hóa phương Đông

C. Nô dịch, đồng hóa nhân dân ta về văn hóa

D. Phát triển văn hóa Hán trên đất nước ta

 

Đáp án: C

Phần tiếp:

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 15 có đáp án: Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (phần 2)

Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 theo bài, ôn tập có đáp án

Suckhoecuocsong.vn

Các tin liên quan

Các tin khác