Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 7 có đáp án: Sự phát triển của lịch sử và văn hóa đa dạng của Ấn Độ (phần 2)

4/28/2022 11:29:00 AM
Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 7 có đáp án chính xác: Sự phát triển của lịch sử và văn hóa đa dạng của Ấn Độ (phần 2)

Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 7 có đáp án: Sự phát triển của lịch sử và văn hóa đa dạng của Ấn Độ (phần 2)

Câu 11. Nét nổi bật của tình hình Ấn Độ dưới vương triều Hồi giáo Đêli là

A. Hồi giáo từ Ấn Độ được truyền bá và ảnh hưởng đến nhiều nơi ở Đông Nam Á

B. Vương triều Đêli là vương triều ngoại tộc nhưng đã nhanh chóng tự biến thành vương triều của người Ấn Độ

C. Diễn ra sự giao lưu văn hóa Đông (văn hóa Ấn Độ) – Tây (văn hóa Arập Hồi giáo)

D. Diễn ra sự giao lưu văn hóa bản địa và văn hóa Hồi giáo; từ Ấn Độ Hồi giáo được truyền bá sang vùng Đông Nam Á

Đáp án cần chọn là: D

Câu 12. Người thiết lập vương triều Môgôn ở Ấn Độ là

A. Acơba

B. Timua Leng

C. Babua

D. Giahanghia

Đáp án cần chọn là:C

Câu 13. Vương triều Môgôn là vương triều của

A. Người gốc Thổ theo Hồi giáo

B. Người Hồi giáo gốc mông cổ

C. Người Hồi giáo gốc Lưỡng Hà

D. Người Hồi giáo Trung Á

Đáp án cần chọn là: B

Câu 14. Điểm chung của vương triều Hồi giáo Đêli và vương triều Hồi giáo Môgôn là gì?

A. Đều là hai vương triều ngoại tộc và theo Hồi giáo

B. Đều thuộc giai đoạn phát triển thịnh đạt nhất của chế độ phong kiến Ấn Độ

C. Đều có những ông vua nổi tiếng bậc nhất trong lịch sử Ấn Độ

D. Điều cai trị Ấn Độ theo hướng Hồi giáo hóa

Đáp án cần chọn là: A

Câu 15. Điểm khác của vương triều Môgôn so với vương triều Hồi giáo Đêli là gì?

A. Là vương triều theo Hồi giáo

B. Là vương triều ngoại tộc

C. Được xây dựng và củng cố theo hướng “Ấn Độ hóa”

D. Không xoa dịu được mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo ở Ấn Độ

Đáp án cần chọn là: C

Câu 16. Ý nào giải thích đúng nhất lí do Acơba – vị vua thứ tư của vương triều Môgôn – là vị vua nổi tiếng bậc nhất trong lịch sử Ấn Độ?

A. Ông đã thực hiện chính sách đúng đắn, đưa Ấn Độ phát triển thịnh vượng

B. Ông đề ra những chính sách khuyến khích, hỗ trợ các hoạt động sáng tác văn hóa, văn nghệ

C. Ông đã thực hiện hòa hợp dân tộc, hòa hợp tôn giáo

D. Ông rất quan tâm phát triển kinh tế

Đáp án cần chọn là: A

Câu 17. Người được nhân dân Ấn Độ suy tôn “Đấng chí tôn”là

A. Babua

B. Acơba

C. Sa Hagian

D. Giahanghia

Đáp án cần chọn là: B

Câu 18. Hãy kết nối nội dung hai cột trong bảng sau cho phù hợp về lịch sử Ấn Độ thời phong kiến

1. Thời kì Ấn Độ bị chia thành hai miền, sáu nước

2. Thời kì vương triều Hồi giáo Đêli

3. Thời kì vương triều Môgôn

4. Giai đoạn trị vì của vua Acơba

a) Diễn ra sự giao lưu văn hóa Đông – Tây, hình thành nền văn hóa đa dạng ở Ấn Độ

b) Vương triều Hồi giáo cai trị Ấn Độ theo hướng “Ấn Độ hóa”

c) Chế độ phong kiến Ấn Độ phát triển thịnh vượng

d) Văn hóa truyền thống phát triển rộng trên toàn lãnh thổ và có ảnh hưởng ra bên ngoài

A. 1 – b; 2 – a; 3 – d; 4 – c.

B. 1 – c; 2 – d; 3 – a; 4 – b.

C. 1 – a; 2 – b; 3 – c; 4 – d.

D. 1 – d; 2 – a; 3 – b; 4 – c.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 19. Hãy sắp xếp dữ kiện sau theo trình tự thời gian về lịch sử Ấn Độ thời phong kiến:

1. Vương triều Hồi giáo Đêli;

2. Ấn Độ bắt đầu bị thực dân Anh xâm chiếm;

3. Vương triều Môgôn;

4. Ấn Độ bị chia thành hai miền và sáu nước;

5. Thời kì trị vì của Acơba

A. 1, 2, 3, 4, 5.

B. 2, 4, 3, 1, 5

C. 4, 1, 3, 5, 2.

D. 2, 4, 1, 3, 5.

Đáp án cần chọn là: C

Phần tiếp:

Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 7 có đáp án: Sự phát triển của lịch sử và nền văn hóa đa dạng của Ấn Độ (ôn tập)

Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 theo bài, ôn tập có đáp án

Suckhoecuocsong.vn

Các tin liên quan

Các tin khác