Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 20 có đáp án: Xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc trong các thế kỉ X-XV (phần 1)

7/15/2022 4:03:00 PM
Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 20 có đáp án: Xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc trong các thế kỉ X-XV (phần 1)

 

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 20 có đáp án: Xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc trong các thế kỉ X-XV (phần 1)

Câu 1. Tôn giáo nào không được du nhập vào nước ta từ thời Bắc thuộc?

A. Nho giáo

B. Đạo giáo     

C. Phật giáo    

D. Hồi giáo

 

Đáp án cần chọn: D

Câu 2. Hệ tư tưởng chính thống của các triều đại phong kiến Việt Nam từ thế kỉ X đến thế kỉ XV là:

A. Phật giáo     

B. Nho giáo

C. Hồi giáo

D. Đạo giáo    

 

Đáp án đúng: B

Câu 3. Luận điểm nào của Nho giáo quy định tôn ti trật tự xã hội phong kiến?

A. Tam cương     

B. Tam tòng, tứ đức     

C. Quân, sư, phụ

D. Ngũ thường

 

Đáp án đúng: A

Câu 4. Năm 1070, vua Lý Thánh Tông đã cho xây dựng

A. Chùa Quỳnh Lâm

B. Văn miếu

C. Quốc tử giám

D. Chùa Một Cột

 

Đáp án đúng: B

Câu 5. Nho giáo trở thành hệ tư tưởng chiếm vị trí độc tôn ở nước ta từ thế kỉ nào?

A. Thế kỉ XIII

B. Thế kỉ XIV

C. Thế kỉ XII

D. Thế kỉ XV

 

Đáp án đúng: D

Câu 6. Dưới thời Lý – Trần, tôn giáo có vị trí đặc biệt quan trọng và rất phổ biến trong nhân dân là

A. Phật giáo     

B. Đạo giáo    

 C. Kitô giáo

D Nho giáo

 

Đáp án đúng: A

Câu 7. Người đã xuất gia đầu Phật và lập ra Thiền phái Trúc Lâm Đại Việt là

A. Trần Thái Tông

B. Lý Công Uẩn

C. Trần Nhân Tông

D. Trần Thánh Tông

 

Đáp án đúng: C

Câu 8. Ý nào không chính xác về biểu hiện đạo Phật luôn luôn giữ một vị trí đặc biệt quan trọng dưới thời Lý – Trần?

A. Khắp nơi trong cả nước, đâu đâu cũng có chùa chiền được xây dựng

B. Nhà sư được triều đình tôn trọng, có lúc cùng tham gia bàn việc nước

C. Nhà nước cấm các tôn giáo khác hoạt động, trừ đạo Phật

D. Vua quan nhiều người cũng theo đạo Phật, đã góp tiền để xây dựng chùa đúc chuông, tô tượng

 

Đáp án cần chọn: C

Câu 9. Quốc gia Đại Việt tổ chức khoa thi đầu tiên tại kinh thành Thăng Long vào năm nào?

A. Năm 1071

B. Năm 1073    

C. Năm 1070     

D. Năm 1075

 

Đáp án đúng: D

 

Câu 10. Việc thi cử để tuyển chọn người tài cho đất nước đã hoàn thiện và đi vào nếp dưới triều vua?

A. Trần Thái Tông

B. Lê Thái Tổ

C. Lý Nhân Tông

D. Lê Thánh Tông

 

Đáp án đúng: D

Phần tiếp:

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 20 có đáp án: Xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc trong các thế kỉ X-XV (phần 2)

Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 theo bài, ôn tập có đáp án

Suckhoecuocsong.vn

Các tin liên quan

Các tin khác