Câu hỏi trắc nghiệm Địa lí lớp 10 bài 1 có đáp án: Các phép chiếu hình bản đồ (Phần 1)

8/30/2022 4:50:00 PM
Câu hỏi trắc nghiệm Địa lí lớp 10 bài 1 có đáp án chính xác: Các phép chiếu hình bản đồ (Phần 1)

Câu hỏi trắc nghiệm Địa lí lớp 10 bài 1 có đáp án: Các phép chiếu hình bản đồ (Phần 1)

Câu 1:Mặt phẳng chiếu đồ thường có dạng hình học là:

A. Hình trụ.

B. Hình nón.

C. Mặt phẳng.

D. Mặt nghiêng.

 

Đáp án đúng: D

SGK/5, địa lí 10 cơ bản.

Câu 2:Cơ sở phân chia thành các loại phép chiếu: phương vị, hình nón, hình trụ là:

A. Do vị trí lãnh thổ cần thể hiện.

B. Do hình dạng mặt chiếu.

C. Do đặc điểm lưới chiếu.

D. Do vị trí tiếp xúc mặt chiếu.

 

Đáp án đúng: B

SGK/5, địa lí 10 cơ bản.

Câu 3:Cơ sở để phân chia mỗi phép chiếu thành 3 loại: đứng, ngang, nghiêng là

A. Do vị trí tiếp xúc của mặt chiếu với địa cầu

B. Do vị trí lãnh thổ cần thể hiện

C. Do đặc điểm lưới chiếu

D. Do hình dạng mặt chiếu

 

Đáp án đúng: A

SGK/5, địa lí 10 cơ bản.

Câu 4:Phép chiếu phương vị sử dụng mặt chiếu đồ là:

A. Hình nón.

B. Mặt phẳng.

C. Hình lục lăng.

D. Hình trụ.

 

Đáp án đúng: B

SGK/6, địa lí 10 cơ bản.

Câu 5:Trong phép chiếu phương vị đứng mặt chiếu tiếp xúc với địa cầu ở vị trí:

A. Cực.

B. Chí tuyến.

C. Vòng cực.

D. Xích đạo.

 

Đáp án đúng: A

SGK/6, địa lí 10 cơ bản.

Câu 6:Để vẽ bản đồ vùng quanh cực người ta dùng phép chiếu

A. Phương vị ngang.

B. Phương vị đứng.

C. Hình nón ngang.

D. Hình nón đứng.

 

Đáp án đúng B

SGK/6, địa lí 10 cơ bản.

Câu 7:Phép chiếu hình nón đứng có đặc điểm lưới chiếu

A. Vĩ tuyến là những cung tròn, kinh tuyến là những đường thẳng đồng quy ở cực

B. Vĩ tuyến là những cung tròn đồng tâm, kinh tuyến là những đoạn thẳng đồng quy ở cực

C. Vĩ tuyến là những vòng tròn, kinh tuyến là những đường thẳng đồng quy ở cực

D. Vĩ tuyến là những vòng tròn đồng tâm, kinh tuyến là những đường thẳng

 

Đáp án đúng: B

SGK/7, địa lí 10 cơ bản.

Câu 8:Phép chiếu hình trụ đứng có đặc điểm lưới chiếu:

A. Vĩ tuyến, kinh tuyến là những đường thẳng song song.

B. Vĩ tuyến, kinh tuyến là những đường thẳng song song và chúng thẳng góc với nhau.

C. Vĩ tuyến, kinh tuyến là những đường cong về phía hai cực và vuông góc với nhau.

D. Vĩ tuyến, kinh tuyến là những đường cong về phía hai cực.

 

Đáp án đúng: B

SGK/7, địa lí 10 cơ bản.

Câu 9:Phép chiếu bản đồ thế giới người ta dùng phép chiếu

A. Hình trụ đứng.

B. Phương vị đứng.

C. Hình nón ngang.

D. Hình nón đứng.

 

Đáp án đúng :A

SGK/5, địa lí 10 cơ bản.

Câu 10: Phép chiếu hình bản đồ là:

A. Biểu thị mặt cong lên một mặt phẳng của giấy vẽ.

B. Biểu thị mặt cong của Trái Đất lên một mặt phẳng giấy vẽ.

C. Biểu thị mặt phẳng lên một mặt cong của giấy vẽ.

D. Biểu thị mặt phẳng lên một mặt phẳng của giấy vẽ.

 

Đáp án đúng: B

SGK/6, địa lí 10 cơ bản.

Câu 11:Phép chiếu hình trụ đứng có độ chính xác ở vùng

A. Xích đạo.

B. Vĩ độ cao.

C. Vĩ độ trung bình.

D. Vùng cực, cận cực.

 

Đáp án đúng: A

SGK/6, địa lí 10 cơ bản.

Câu 12:Phép chiếu phương vị đứng có đặc điểm lưới chiếu

A. Vĩ tuyến là những vòng tròn đồng tâm, kinh tuyến là những đường thẳng.

B. Vĩ tuyến là những vòng tròn đồng tâm, kinh tuyến là những đường thẳng đồng quy ở cực.

C. Vĩ tuyến là những cung tròn đồng tâm, kinh tuyến là đường cong đồng quy ở cực.

D. Vĩ tuyến là những cung tròn đồng tâm, kinh tuyến là đường thẳng đồng quy ở cực.

 

Đáp án đúng: B

SGK/5, địa lí 10 cơ bản.

Câu 13:Phép chiếu phương vị ngang có đặc điểm lưới chiếu

A. Xích đạo và kinh tuyến giữa là đường thẳng, những kinh tuyến còn lại là những đường cong đối xứng nhau qua kinh tuyến giữa, vĩ tuyến còn lại là cung tròn đối xứng nhau qua xích đạo.

B. Vĩ tuyến là những vòng tròn đồng tâm còn xích đạo và kinh tuyến giữa là đường thẳng, những kinh tuyến còn lại là những đường cong đối xứng nhau qua kinh tuyến giữa.

C. Vĩ tuyến là những đường thẳng song song và chúng vuông góc với nhau, kinh tuyến là những đường cong đối xứng nhau qua kinh tuyến giữa.

D. Xích đạo và kinh tuyến giữa là đường thẳng, những kinh tuyến còn lại là những đường cong đối xứng nhau qua kinh tuyến giữa. Vĩ tuyến là những vòng tròn đồng tâm.

 

Đáp án đúng: A

SGK/5, địa lí 10 cơ bản.

Câu 14: Một trong những căn cứ rất quan trọng để xác định phương hướng trên bản đồ là dựa vào

A. Mạng lưới kinh vĩ tuyến thể hiện trên bản đồ.

B. Vị trí địa lí của lãnh thổ thể hiện trên bản đồ.

C. Bảng chú giải, hình dạng lãnh thổ.

D. Hình dáng lãnh thổ thể hiện trên bản đồ.

 

Đáp án đúng là A: Một trong những căn cứ rất quan trọng để xác định phương hướng trên bản đồ là dựa vào mạng lưới kinh vĩ tuyến thể hiện trên bản đồ.

Câu 15: Tính chính xác trong phép chiếu phương vị đứng có đặc điểm nào dưới đây?

A. Cao ở vòng cực và giảm dần về 2 phía.

B. Tăng dần từ vĩ độ thấp lên vĩ độ cao.

C. Cao ở 2 cực và giảm dần về các vĩ độ thấp hơn.

D. Không đổi trên toàn bộ lãnh thổ thể hiện.

 

Đáp án đúng là C: Tính chính xác trong phép chiếu phương vị đứng có tính chính xác cao ở 2 cực và giảm dần về các vĩ độ thấp hơn.

Câu 16: Tính chính xác trong phép chiếu phương vị ngang có đặc điểm

A. Cao ở kinh tuyến giữa và giảm dần về 2 phía Đông – Tây.

B. Cao ở xích đạo và giảm dần về 2 nữa cầu Bắc – Nam.

C. Cao ở vị trí giao của kinh tuyến giữa và xích đạo, giảm dần khi càng xa giao điểm đó.

D. Cao ở vị trí giao của kinh tuyến gốc và xích đạo, giảm dần khi càng xa giao điểm đó.

 

Đáp án đúng là C: Tính chính xác trong phép chiếu phương vị ngang có tính chính xác cao ở vị trí giao của kinh tuyến giữa và xích đạo và giảm dần khi càng xa giao điểm đó.

Câu 17: Phép chiếu phương vị ngang thường được dùng để vẻ bản đồ ở khu vực nào dưới đây?

A. Bán cầu Đông và bán cầu Tây.

B. Bán cầu Bắc và bán cầu Nam.

C. Vùng vĩ độ trung bình.

D. Vùng cực.

 

Đáp án đúng là A: Phép chiếu phương vị ngang thường được dùng để vẻ bản đồ ở bán cầu Đông và bán cầu Tây.

Câu 18: Phép chiếu phương vị nghieng thường được dùng để vẻ bản đồ

A. Bán cầu Bắc và bán cầu Nam.

B. Bán cầu Đông và bán cầu Tây.

C. Vùng cực.

D. Vùng vĩ độ trung bình.

 

Đáp án đúng là D: Phép chiếu phương vị nghiêng thường được dùng để vẽ bản đồ ở vùng vĩ độ trung bình.

Câu 19: Khi muốn thể hiện những phần lãnh thổ nằm ở vĩ độ trung bình với độ chính xác cao người ta không dùng phép chiếu nào dưới đây?

A. Hình nón nghiêng.

B. Hình trụ nghiêng.

C. Phương vị nghiêng.

D. Phương vị đứng.

 

Đáp án đúng là D: Khi muốn thể hiện những phần lãnh thổ nằm ở vĩ độ trung bình với độ chính xác cao người ta thường dùng phép chiếu phương vị nghiêng, hình nón nghiêng và phép chiếu hình trụ nghiêng.

Câu 20: Khi muốn thể hiện những phần lãnh thổ nằm ở vùng cực với độ chính xác cao người ta thường dùng phép chiếu nào dưới đây?

A. Phương vị đứng.

B. Hình nón đứng.

C. Hình trụ đứng.

D. Phương vị ngang.

 

Đáp án đúng là A: Khi muốn thể hiện những phần lãnh thổ nằm ở vùng cực với độ chính xác cao người ta thường dùng phép chiếu phương vị đứng.

Phần tiếp theo:

Câu hỏi trắc nghiệm Địa lí lớp 10 bài 1 có đáp án: Các phép chiếu hình bản đồ (Phần 2)

Câu trắc nghiệm Địa lý lớp 10 theo bài, ôn tập có đáp án

Suckhoecuocsong.vn

Các tin khác