Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 30 có đáp án: Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ (phần 2)

7/27/2022 10:48:00 AM
Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 30 có đáp án chính xác: Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ (phần 2)

 

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 30 có đáp án: Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ (phần 2)

Câu 11. Ngày 4 – 7 – 1776 trở thành ngày Quốc khánh của nước Mĩ vì

A. Là bùng nổ cuộc Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa

B. Đại hội lục địa thông qua Tuyên ngôn độc lập, thành lập Hợp chủng quốc Mĩ

C. Là ngày cuộc Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa giành thắng lợi

D. Là ngày thực dân Anh công nhận độc lập ở 13 thuộc địa Bắc Mĩ

 

Đáp án đúng: B

Câu 13. Hãy sắp xếp các sự kiện sau theo trình tự thời gian về cuộc Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ:

1. Thông qua bản Tuyên ngôn độc lập, thành lập Hợp chủng quốc Mĩ

2. Sự kiện “chè Bôxtơn”

 3. Chiến tranh kết thúc

 4. Hiến pháp nước Mĩ được thông qua

 5. Hòa ước Vécxai được kí kết, Anh chính thức công nhận nền đọc lập của 13 thuộc địa

A. 2, 1, 3, 5, 4

B. 1, 3, 2, 4, 5

C. 2, 3, 1, 4, 5

D. 2, 4, 3, 1, 5

 

Đáp án đúng: A

Câu 14. Tổng thống đầu tiên của Hợp chủng quốc Mĩ là:

A. G.Oasinhtơn

B. B.Phranklin

C. T.Giépphécxơn

D. A.Lincôn

 

Đáp án đúng: A

Câu 15. Ý nghĩa quan trọng nhất của cuộc Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ là gì?

A. Đưa đến sự ra đời một nhà nước mới ở Tây bán cầu

B. Giải phóng Bắc Mĩ khỏi sự thống trị của thực dân Anh

C. Có ý nghĩa như một cuộc cách mạng tư sản, mở đường cho chủ nghĩa tư bản ở Mĩ phát triển

D. Thúc đẩy phong trào đấu tranh chống phong kiến ở Châu Âu và giành độc lập ở Mĩ Latinh

 

Đáp án đúng: C

Câu 16. Hãy lựa chọn phương án thích hợp để hoàn thiện đoạn trích sau về Tuyên ngôn độc lập (4 – 7 – 1776) của nước Mĩ: “Tất cả mọi người đều sinh ra………Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có …….. và quyền mưu cầu hạnh phúc”.

A. Có quyền bình đẳng……….quyền được sống, quyền tự do

B. Có quyền bình đẳng………quyền tư hữu tài sản

C. Có quyền tự do………quyền sống

D. Có quyền sống…….quyền được sống, quyền tự do

 

Đáp án đúng: A

Câu 17. Luận điểm trên được vận dụng trong văn kiện nổi tiếng nào?

A. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản (1848)

B. Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của nước Pháp (1789)

C. Tuyên ngôn Độc lập của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1945)

D. Tuyên ngôn Độc lập của Inđônêxia (1945)

 

Đáp án đúng: C

Câu 18. Cho các sự kiện:

1. Chiến thắng l-oóc-tao, chấm dứt.

2. Đại hội lục địa tại Phi-la-đen-phi-a đã thông qua bản Tuyên ngôn Độc lập.

3. Quân khởi nghĩa thắng lớn ở Xa-ra-tô-ga.

Hãy sắp xếp các sự kiện trên theo trình tự thời gian.

A. 2, 1, 3.

B. 2, 3, 1.

C. 3, 2, 1.

D. 3, 1, 2.

 

Đáp án đúng: B

Câu 19. Bản Hiến pháp năm 1787 của Mĩ quy định Tổng thống là:

A. tổng chỉ huy quân đội.

B. tổng tư lệnh tài chính.

C. tổng tư lệnh quân đội.

D. tổng tư lệnh quốc gia.

 

Đáp án đúng: C

Câu 20. Chính quyền thực dân Anh ở Bắc Mĩ đã cấm Bắc Mĩ sản xuất nhiều loại hàng

A. công nghiệp.

B. thủ công nghiệp.

C. đã có ở Anh.

D. tiêu dùng.

 

Đáp án đúng: A

Câu 21. Theo Hiến pháp năm 1787 của Mĩ, Tổng thống nắm các quyền gì?

A. Hành pháp.

B. Lập pháp.

C. Tư pháp.

D. Nắm quyền hành pháp, lập pháp và tư pháp.

 

Đáp án đúng: A

Câu 22. Tại Đại hội lục địa lần thứ nhất vào tháng 9 - 1774, các đại biểu yêu cầu vua Anh vấn đề gì?

A. Rút quân đội khỏi Bắc Mĩ.

B. Bỏ chính sách hạn chế công thương nghiệp ở Bắc Mĩ.

C. Bỏ chính sách thuê khoá ở Bắc Mĩ.

D. Trao trả nền độc lập cho Bắc Mĩ.

 

Đáp án đúng: B

Câu 23. Chiến tranh giữa các thuộc địa với chính quốc bùng nổ vào thời gian nào?

A. Tháng 4 năm 1775.

B. Tháng 5 năm 1775.

C. Tháng 7 năm 1776.

D. Tháng 7 năm 1767.

 

Đáp án đúng: A

Câu 24. Theo Hiến pháp năm 1787 của Mĩ, Tổng thống nắm các quyền gì?

A. Hành pháp.

B. Lập pháp.

C. Tư pháp.

D. Nắm quyền hành pháp, lập pháp và tư pháp.

 

Đáp án đúng: A

Câu 25. Theo nguyên tắc nhân quyền, Quốc hội Mĩ nắm quyền gì?

A. Hành pháp.

B. Lập pháp.

C. Tư pháp.

D. Nắm cả ba quyền trên.

 

Đáp án đúng: B

Phần tiếp:

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 30 ôn tập: Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 theo bài, ôn tập có đáp án

Suckhoecuocsong.vn

Các tin liên quan

Các tin khác