Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 31 có đáp án: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII (phần 2)

7/27/2022 10:56:00 AM
Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 31 có đáp án chính xác: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII (phần 2)

 

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 31 có đáp án: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII (phần 2)

Câu 16. Ý nào không đúng về thành phần của tầng lớp đại tư sản tài chính ở Pháp cuối thế kỉ XVIII?

A. Chủ thuyền buôn

B. Tư sản công nghiệp lớn

C. Chủ ngân hàng

D. Tư sản công thương

 

Đáp án cần chọn: D

Câu 17. Sau sự kiện này 14 – 7, chính quyền ở Pháp thuộc về lực lượng nào?

A. Phái lập hiến

B. Quý tộc mới

C. Tư sản và quý tộc mới

D. Tư sản công thương

 

Đáp án đúng: A

Câu 18. Khẩu hiệu nổi tiếng “Tự do – Bình đẳng – Bác ái” thuộc văn kiện nào?

A. Tuyên ngôn độc lập

B. Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền

C. Tuyên ngôn Quốc tế nhân quyền

D. Tuyên ngôn Giải phóng nô lệ

 

Đáp án đúng: B

Câu 19. Phái Lập hiến trong Cách mạng Pháp đã

A. Đánh bại liên quân phong kiến Áo – Phổ

B. Xử tử vua Lui XVI

C. Thông qua Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền

D. Ban hành chế độ phổ thông đầu phiếu cho tất cả nam giới trên 21 tuổi

 

Đáp án đúng: C

Câu 20. Ý nào dưới đây không phản ánh đúng nội dung cơ bản của Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền?

A. Đề cao vai trò của các nhà Triết học Ánh sáng

B. Khẳng định chủ quyền của nhân dân

C. Tuyên bố quyền sở hữu là quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm

D. Thừa nhận quyền tự do, bình đẳng của con người

 

Đáp án cần chọn: A

Câu 21. Tháng 0 – 1791, Hiến pháp được thông qua, xác lập quyền thống trị của giai cấp tư sản dưới hình thức

A. Quân chủ lập hiến

B. Cộng hòa tư sản

C. Dân chủ tư sản

D. Dân chủ

 

Đáp án đúng: A

Câu 22. Hành động phản bội Tổ quốc của vua Lui XVI thể hiện thông qua việc

A. Xúi giục bọn phản động nổi loạn

B. Câu kết với phong kiến nước ngoài chuẩn bị tấn công nước Pháp

C. Phê chuẩn Hiến pháp

D. Âm mưu khôi phục chế độ chuyên chế và trật tự phong kiến

 

Đáp án đúng: B

Câu 23. Lực lượng lên nắm quyền lãnh đạo cách mạng kể từ sau ngày 10 – 8 – 1792 là

A. Quý tộc tư sản hóa

B. Đại tư sản (phái Lập hiến)

C. Tư sản công thương (phái Girôngđanh)

D. Tư sản vừa và nhỏ (phái Girôngđanh)

 

Đáp án đúng: C

Câu 24. Phái Girôngđanh trong cách mạng Pháp đã

A. Giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân

B. Xử tử vua Lui XVI, thiết lập chế độ cộng hòa

C. Chiến thắng thù trong giặc ngoài

D. Ban hành chế độ phổ thông đầu phiếu cho tất cả mọi công dân

 

Đáp án đúng: B

Câu 25. Ngày 2 – 6 – 1793 đánh dấu sự kiện

A. Cách mạng tư sản Pháp đã đạt tới đỉnh cao

B. Vua Lui XVI bị xử tử

C. Phái Giacôbanh lên nắm quyền lãnh đạo cách mạng

D. Hiến pháp mới được thông qua, tuyên bố Pháp là nước cộng hòa

 

Đáp án đúng: C

Câu 26. Ý nào sau đây không phải là biện pháp mà chính quyền của Rôbespie đã thực hiện để đưa nước Pháp vượt qua cơn hiểm nghèo?

A. Xử tử vua và hoàng hậu vì tội phản quốc

B. Ban bố quyền dân chủ rộng rãi, xóa bỏ bất bình đẳng về đẳng cấp

C. Thông qua sắc lệnh “Tổng động viên toàn quốc”

D. Giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân

 

Đáp án cần chọn: A

Câu 27. Nền cộng hòa đầu tiên ở Pháp được thiết lập khi nào?

A. Phái Lập hiến ở Pháp nắm chính quyền

B. Giai cấp tư sản Pháp giành được chính quyền

C. Phái Girôngđanh nắm chính quyền

D. Phái Giacôbanh nắm chính quyền

 

Đáp án đúng: C

Câu 28. Cách mạng Pháp đạt tới đỉnh cao khi nào?

A. Giai đoạn phái Lập hiến ở Pháp nắm chính quyền

B. Giai đoạn phái Girôngđanh nắm chính quyền

C. Giai cấp tư sản Pháp giành được chính quyền

D. Giai đoạn phái Giacôbanh nắm chính quyền

 

Đáp án đúng: D

Câu 29. Động lực đưa Cách mạng Pháp phát triển tới đỉnh cao là:

A. Giai cấp tư sản

B. Quần chúng nhân dân

C. Lực lượng quân đội cách mạng

D. Phái Giacôbanh

 

Đáp án đúng: B

Câu 30. Ý nào chưa thỏa đáng để giải thích vì sao giai đoạn phái Giacôbanh nắm chính quyền, Cách mạng Pháp đạt tới đỉnh cao?

A. Xóa bỏ hoàn toàn chế độ phong kiến

B. Chiến thắng thù trong giặc ngoài, bảo vệ nền độc lập dân tộc

C. Giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân

D. Giải quyết triệt để những nhiệm vụ của một cách mạng tư sản

 

Đáp án đúng: D

Câu 31. Ý nào không phản ánh đúng ý nghĩa của Cách mạng Pháp cuối thế kỉ XVIII là:

A. Xóa bỏ các trở ngại trên con đường phát triển của chủ nghĩa tư bản

B. Lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế, đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền

C. Đáp ứng quyền lợi và củng cố của chủ nghĩa tư bản trên thế giới

D. Mở ra thời đại thắng lợi và củng cố của chủ nghĩa tư bản trên thế giới

 

Đáp án cần chọn: C

Câu 32. Đoạn trích sau về đánh giá của Hồ Chí Minh đối với Cách mạng Pháp cuối thế kỉ XVIII: “Cách mệnh Pháp là …….cách mệnh tư bản,………tiếng là cộng hòa và dân chủ, kì thực trong thì nó tước lục công nông, ngoài thì nó áp bức thuộc địa. Cách mệnh đã 4 lần rồi, mà nay công nông Pháp hẵng còn phải mưu cách mệnh lần nữa mới hòng thoát khỏi vòng áp bức”.

Nội dung đoạn trích chứng tỏ

A. Mặt trái của chủ nghĩa tư bản

B. Hạn chế của Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

C. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII chưa thành công

D. Gồm tất cả các ý trên

 

Đáp án đúng: B

Phần tiếp:

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 31 ôn tập: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 theo bài, ôn tập có đáp án

Suckhoecuocsong.vn

Các tin liên quan

Các tin khác