Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 29 ôn tập: Cách mạng tư sản Hà Lan và cách mạng tư sản Anh

7/25/2022 4:12:00 PM
Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 29 ôn tập có đáp án: Cách mạng tư sản Hà Lan và cách mạng tư sản Anh

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 29 ôn tập: Cách mạng tư sản Hà Lan và cách mạng tư sản Anh

Câu 1: Tình hình kinh tế Anh trong thế kỉ XVII có điểm gì nổi bật? 

A. Nền kinh tế phát triển nhất châu Âu

B. Phương thức sản xuất tư bản chưa thâm nhập vào nông nghiệp.

C. Bắt đầu cuộc cách mạng công nghiệp

D. Công nghiệp tương đối phát triển, nông nghiệp lạc hậu

 

Đáp án đúng là A vì từ đầu thế kỉ XVII, Anh là nền kinh tế phát triển nhất châu Âu. Biểu hiện là:

+ Nông nghiệp: phương thức sản xuất tư bản thâm nhập vào nông nghiệp.

+ Thủ công nghiệp: Sản xuất công trường thủ công chiếm ưu thế hơn sản xuất của phường hội, số lượng và chất lượng sản phẩm ngày càng tăng như: luyện kim, làm sứ, len dạ.

+ Ngoại thương phát triển mạnh mẽ, chủ yếu là bán len dạ và nuôi nô lệ da đen.

Câu 2: Tầng lớp quý tộc mới ở Anh là 

A. Tầng lớp có nguồn gốc quý tộc phong kiến, cấu kết với tăng lữ bóc lột nhân dân

B. Tầng lớp có quyền lợi chính trị gắn với quý tộc phong kiến, nhưng lại có quyền lợi kinh tế gắn liền với giai cấp tư sản

C. Tầng lớp tiến bộ, thực hiện nhiều chính sách nâng cao đời sống nhân dân

D. Tầng lớp có quan hệ gần gũi với các công nhân và nông dân Anh.

 

Đáp án đúng là B vì quý tộc mới ở Anh bao gồm một số quý tộc cũ, vẫn duy trì những đặc quyền phong kiến nhưng đã chuyển hướng trong canh tác như trồng cỏ nuôi cừu để bán lông cho các công trường thủ công. Trong số quý tộc mới này còn có thương nhân, người cho vay lãi, họ đã sở hữu ruộng đất và có tước vị quý tộc do nhà vua ban cho.

=> Quý tộc mới là tầng lớp có quyền lợi chính trị gắn với quý tộc phong kiến, nhưng lại có quyền lợi kinh tế gắn liền với giai cấp tư sản

Câu 3: Sự kiện nào đã châm ngòi cho sự bùng nổ của cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII? 

A. Vua Anh triệu tập Quốc hội để tăng thuế

C. Vua Anh chuẩn bị lực lượng để chống lại Quốc hội

D. Nhà vua tuyên chiến với Quốc hội

B. Vua Anh yêu cầu giải tán Quốc hội

 

Đáp án đúng là A vì vào tháng 4- 1640 do cần tiền để đàn áp cuộc khởi nghĩa của người Xcốt-len, vua Sác-lơ I đã triệu tập quốc hội để bàn về vấn đề tăng thuế. Trước sự phản đối quyết liệt của Quốc hội, nhà vua đã phải chấp nhận nhượng bộ một số yêu sách nhưng vẫn ngầm chuẩn bị lực lượng để chống lại. Sự kiện này đã châm ngòi cho sự bùng nổ của cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII

Câu 4: Lực lượng lãnh đạo cách mạng tư sản Anh ở thế kỉ XVII là: 

A. Quý tộc mới

B. Giai cấp tư sản

C. Liên minh giữa quý tộc mới và tư sản

D. Vua Sác-lơ I

 

Đáp án đúng là C: Lực lượng lãnh đạo cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII là liên minh giữa quý tộc mới và tư sản

Câu 5: Trong những năm 1649- 1653, nước Anh theo thể chế chính trị gì? 

A. Quân chủ chuyên chế

B. Cộng hòa

C. Quân chủ lập hiến

D. Bảo hộ công

 

Đáp án đúng là B vì dưới áp lực của quần chúng, đầu năm 1649, Sác-lơ I bị xử tử. Anh trở thành nước Cộng hòa do Ô-li-vơ Crôm-oen đứng đầu.

Câu 6: Nguyên nhân sâu xa nào dẫn tới bùng nổ cách mạng tư sản Anh ở thế kỉ XVII?

A. Mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất tư bản chủ nghĩa với phương thức sản xuất phong kiến

B. Mâu thuẫn giữa tư sản với chế độ quân chủ chuyên chế

C. Mâu thuẫn giữa những người theo Anh giáo và Thanh giáo

D. Chính sách tăng thuế của vua Sác-lơ I

 

Đáp án đúng là A vì nguyên nhân sâu xa dẫn tới sự bùng nổ của cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII là do mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất tư bản chủ nghĩa với phương thức sản xuất phong kiến. Lực lượng sản xuất tư bản chủ nghĩa phát triển nhưng lại bị chế độ phong kiến kìm hãm (chế độ thuế khóa, độc quyền thương mại của nhà nước) nên cần phải xóa bỏ chế độ phong kiến để mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

Câu 7: Đâu không phải lý do để khẳng định cách mạng tư sản Anh là cuộc cách mạng tư sản không triệt để?

A. Không giải quyết vấn đề ruộng đất theo hướng dân chủ

B. Chưa bảo vệ những quyền lợi cơ bản của quần chúng nhân dân.

C. Không xóa bỏ triệt để chế độ phong kiến

D. Chế độ quân chủ lập hiến được thiết lập.

 

Đáp án cần chọn là D vì cách mạng tư sản Anh là một cuộc cách mạng tư sản không triệt để vì nó không xóa bỏ triệt để chế độ phong kiến mà chỉ cải biến nó cho phù hợp (quân chủ lập hiến). Vấn đề ruộng đất không được giải quyết theo hướng dân chủ. Chưa bảo vệ được những quyền lợi cơ bản của quần chúng nhân dân.

Với chế độ quân chủ lập hiến: vua Anh vẫn là người đứng đầu đất nước nhưng quyền hành pháp và lập pháp nằm trong tay chính phủ và quốc hội.

=> Đáp án D: Chế độ quân chủ lập hiến được thiết lập không phải là lí do để khẳng định cách mạng tư sản Anh là cuộc cách mạng tư sản không triệt để.

Câu 8: Ý nghĩa quan trọng nhất của cách mạng tư sản Anh là gì? 

A. Lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển

B. Khai sinh ra chế độ dân chủ đại nghị tư sản.

C. Cổ vũ giai cấp tư sản các nước ở châu Âu đấu tranh chống phong kiến

D. Tiền đề để nước Anh tiến hành cuộc cách mạng công nghiệp

 

Đáp án đúng là A: Ý nghĩa quan trọng nhất của cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII là đã lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế, giải phóng lực lượng sản xuất, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển mạnh mẽ ở Anh

Câu 9: Cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII diễn ra dưới hình thức gì? 

A. Chiến tranh giải phóng dân tộc

B. Nội chiến

C. Đấu tranh thống nhất đất nước

D. Cải cách xã hội

 

Đáp án đúng là B: Cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII diễn ra dưới hình thức một cuộc nội chiến giữa quý tộc mới, tư sản với vua Sac-lơ I và các lực lượng ủng hộ nhà vua

Câu 10: Nguyên nhân sâu xa quy định tính chất không triệt để của cách mạng tư sản Anh là?

A. Hạn chế trong thái độ chính trị của giai cấp lãnh đạo

B. Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa thâm nhập, phát triển mạnh trong nông nghiệp

C. Sự chống đối của các thế lực phong kiến

D. Trình độ giác ngộ của quần chúng nhân dân hạn chế

 

Đáp án đúng là B vì sự thâm nhập của quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa vào trong nông nghiệp là nguyên nhân sâu xa quy định tính chất của cách mạng tư sản Anh là một cuộc cách mạng tư sản không triệt để. Vì khi quan hệ sản xuất Tư bản chủ nghĩa thâm nhập vào nông thôn Anh đã làm thay đổi cơ cấu kinh tế và phương thức kinh doanh. Một số lãnh chúa tiến hành rào đất cướp ruộng để trồng cỏ nuôi cừu, lấy lông để bán. Họ dần trở thành bộ phận quá tộc mới. Bộ phận này được hưởng lợi từ cả chế độ phong kiến và nền sản xuất tư bản chủ nghĩa nên họ không muốn xóa bỏ chế độ phong kiến mà chỉ muốn cải biến chế độ phong kiến cho phù hợp hơn mà thôi.

Câu 11: Cuộc cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII đã để lại di sản gì cho nhân loại? 

A. Chế độ đại nghị

B. Chế độ bán tổng thống

C. Chế độ thống chế

D. Chế độ tổng thống

 

Đáp án đúng là A: Cuộc cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII đã để lại di sản chính trị cho nhân loại là chế độ đại nghị (đại diện nghị viện). Chế độ đại nghị là hệ thống chính trị trong đó chính phủ điều hành thông qua quốc hội.  Vì thế, nhánh hành pháp và lập pháp gần như trộn lẫn (dù về mặt hình thức thì vẫn là hai nhánh tách biệt). Đặc điểm của chế độ đại nghị:

- Chính phủ do quốc hội chỉ định chứ không phải do dân bầu bằng phổ thông đầu phiếu

- Thành viên của chính phủ được lấy từ quốc hội, thường họ chính là lãnh đạo của đảng hoặc các đảng chiếm đa số trong quốc hội;

- Người đứng đầu chính phủ (tức thủ tướng) cũng là thành viên quốc hội. Có một nguyên thủ quốc gia riêng biệt, không thuộc hành pháp cũng không thuộc lập pháp. Đó là vua/ nữ hoàng, hoặc tổng thống;

- Chính phủ phải chịu trách nhiệm trước quốc hội. Chính phủ chỉ có thể vận hành nếu có được sự tín nhiệm của quốc hội; thành viên chính phủ có thể bị quốc hội bỏ phiếu bất tín nhiệm và bị bãi miễn

Phần tiếp:

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 30 có đáp án: Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ (phần 1)

Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 theo bài, ôn tập có đáp án

Suckhoecuocsong.vn

Các tin liên quan

Các tin khác