Câu trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6 (KHTN) Bài 54 có đáp án: Hệ mặt trời

1/14/2022 4:19:00 PM
Câu trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6 (KHTN) Bài 54 có đáp án chính xác nhất: Hệ mặt trời

Câu trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6 (KHTN) Bài 54 có đáp án: Hệ mặt trời

Câu 1: Nhận định nào dưới đây chưa chính xác?

A. Hệ Mặt Trời nằm trong Dải Ngân Hà.

B. Các ngôi sao, hành tinh, vệ tinh được gọi chung là các thiên thể.

C. Dải Ngân Hà có phạm vi không gian lớn hơn Thiên Hà.

D. Trong mỗi Thiên Hà có rất nhiều các hành tinh.

Đáp án cần chọn là: C vì Câu A, B, D đúng. Câu C sai vì Ngân Hà và Thiên Hà là một

Câu 2: Một đơn vị thiên văn là

A. Khoảng cách giữa các hành tinh với nhau

B. Khoảng cách từ Mặt Trời đến Trái Đất

C. Khoảng cách từ Mặt Trời đến Diêm Vương tinh.

D. Khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trăng

Đáp án cần chọn là: B vì một đơn vị thiên văn là khoảng cách từ Mặt Trời đến Trái Đất. 1 Au = 150 triệu km

Câu 3: Các thiên thể số 3, 5, 7 trong hình là những hành tinh nào trong hệ Mặt Trời?

A. Thủy tinh – Hỏa tinh – Mộc tinh

B. Kim tinh – Mộc tinh – Thiên Vương tinh

C. Kim tinh – Hỏa tinh – Thổ tinh

D. Thủy tinh - Hỏa tinh – Thổ tinh

Đáp án cần chọn là: C vì các thiên thể số 3, 5, 7 trong hình là những hành tinh Kim tinh - Hỏa tinh - Thổ tinh

Câu 4: Trong hệ Mặt Trời, hành tinh nào quay ngược lại so với mọi hành tinh khác trong hệ Mặt Trời?

A. Hải Vương tinh

B. Trái Đất

C. Kim tinh

D. Mộc tinh

Đáp án cần chọn là: C vì sao Kim, còn được gọi là sao Hôm, hay sao Mai là hành tinh duy nhất trong hệ mặt trời quay từ đông sang tây, trong khi tất cả các hành tinh khác đều quay theo hướng ngược lại. Nguyên nhân của hiện tượng này là do bầu khí quyển dày đặc của Kim tinh.

Câu 5: Thổ tinh là hành tinh thứ mấy trong hệ Mặt Trời nếu tính từ Mặt Trời ra?

A. Thứ 5

B. Thứ 3

C. Thứ 4

D. Thứ 6

Đáp án cần chọn là: D vì thổ tinh là hành tinh thứ 6 trong hệ Mặt Trời nếu tính từ Mặt Trời ra.

Câu 6: Ta thường thấy Mặt Trời khi nào?

A. Ban ngày

B. Giữa trưa

C. Nửa đêm

D. Ban đêm

Đáp án cần chọn là: A vì ta thường thấy Mặt Trời vào ban ngày.

Câu 7: Với các hành tinh sau của hệ Mặt Trời: Kim tinh, Mộc tinh, Thủy tinh, Hỏa tinh, Trái Đất, Hải Vương tinh. Thứ tự các hành tinh xa dần Mặt Trời là:

A. Hỏa tinh, Kim tinh, Trái Đất, Mộc tinh, Thủy tinh, Hải Vương tinh.

B. Kim tinh, Mộc tinh, Thủy tinh, Hỏa tinh, Trái Đất, Hải Vương tinh.

C. Thủy tinh, Kim tinh, Trái Đất, Hỏa tinh, Mộc tinh, Hải Vương tinh.

D. Hải Vương tinh. Mộc tinh, Hỏa tinh, Trái Đất, Kim tinh, Thủy tinh.

Đáp án cần chọn là: C vì thứ tự các hành tinh xa dần Mặt Trời là Thủy tinh, Kim tinh, Trái Đất, Hỏa tinh, Mộc tinh, Hải Vương tinh.

Câu 8: Hệ Mặt Trời gồm mấy hành tinh?

A. 7

B. 8

C. 10

D. 9

Đáp án cần chọn là: B vì hệ Mặt Trời gồm 8 hành tinh: Thủy tinh, Kim tinh, Trái Đất, Hỏa tinh, Mộc tinh, Thổ tinh, Hải Vương tinh, Thiên Vương tinh.

Câu 9: Cấu tạo của hệ Mặt Trời gồm:

A. Các tiểu hành tinh và các đám bụi, khí.

B. Mặt Trăng, Trái Đất, các tiểu hành tinh và sao chổi.

C. Các hành tinh, vệ tinh và các đám bụi, khí.

D. Mặt Trời, các hành tinh, vệ tinh, các tiểu hành tinh và đám bụi, khí.

Đáp án cần chọn là: D vì cấu tạo của hệ Mặt Trời gồm: Mặt Trời, các hành tinh, vệ tinh, các tiểu hành tinh và đám bụi, khí.

Câu 10: Hành tinh nào gần Mặt Trời nhất?

A. Thủy tinh

B. Thiên Vương tinh

C. Hỏa tinh

D. Hải Vương tinh

Đáp án cần chọn là: A vì hành tinh gần Mặt Trời nhất là Thủy tinh.

Phần tiếp:

Câu trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6 (KHTN) Bài 55 có đáp án: Ngân hà

Tổng hợp các câu trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6 (KHTN) có đáp án: ôn tập các bài, các chương, kiểm tra

Suckhoecuocsong.vn

Các tin liên quan

Các tin khác