Câu trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6 (KHTN) Bài 36 có đáp án: Động vật

1/13/2022 1:54:00 PM
Câu trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6 (KHTN) Bài 36 có đáp án chính xác: Động vật

Câu trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6 (KHTN) Bài 36 có đáp án: Động vật

Câu 1: Sự đa dạng của động vật được thể hiện rõ nhất ở:

A. Cấu tạo cơ thể và số lượng loài.

B. Số lượng loài và môi trường sống.

C. Hình thức dinh dưỡng và hình thức vận chuyển.

D. Môi trường sống và hình thức dinh dưỡng.

Đáp án cần chọn là: B vì môi trường sống và số lượng loài là 2 yếu tố chính thế hiện rõ nhất sự đa dạng của các loài động vật.

Câu 2: Đặc điểm cơ bản nhất để phân biệt nhóm động vật có xương sống với nhóm động vật không xương sống là?

A. Hình thái đa dạng.                

B. Có xương sống.

C. Sống lâu.

D. Kích thước cơ thể lớn.         

Đáp án cần chọn là: B vì dựa vào việc có hay không có xương sống mà người ta có thể phân chia động vật thành hai ngành chính là ngành động vật không xương sống và ngành động vật có xương sống.

Câu 3: Tập hợp các loài nào sau đây thuộc lớp Động vật có vú (Thú)?

A. Cá voi, vịt trời, rùa, thỏ                 

B. Tôm, muỗi, lợn, cừu                     

C. Bò, châu chấu, sư tử, voi

D. Gấu, mèo, dê, cá heo

Đáp án cần chọn là: D vì:

- Tôm, muỗi, châu chấu thuộc lớp Côn trùng

- Vịt trời thuộc lớp Chim

- Rùa thuộc lớp Bò sát

Câu 4: Nhóm động vật nào sau đây có số lượng loài lớn nhất?

A. Nhóm cá                   

B. Nhóm chân khớp

C. Nhóm ruột khoang

D. Nhóm giun                

Đáp án cần chọn là: B vì nhóm chân khớp là nhóm có số lượng loài lớn nhất trong số các ngành động vật. Chúng có hơn 1 triệu loài được mô tả, chiếm trên 80% tất cả các sinh vật được tìm thấy trên Trái Đất.

Câu 5: Cá heo trong hình bên là đại diện của nhóm động vật nào sau đây?

A. Cá                   

B. Thú                 

C. Bò sát

D. Lưỡng cư                  

Đáp án cần chọn là: B vì cá heo thuộc lớp thú vì chúng hô hấp bằng phổi, có vú, đẻ con và nuôi con bằng sữa mẹ.

Câu 6: Cá cóc trong hình bên là đại biện của nhóm động vật nào sau đây?

A. Cá                   

B. Lưỡng cư                  

C. Thú

D. Bò sát                       

Đáp án cần chọn là: B vì cá cóc là đại diện của nhóm lưỡng cư không chân thuộc lớp lưỡng cư

Đáp án cần chọn là: B

Câu 7: Động vật có xương sống bao gồm:

A. Cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú

B. Cá, lưỡng cư, bò sát, ruột khoang, thú

C. Thân mềm, lưỡng cư, bò sát, chim, thú

D. Cá, chân khớp, bò sát, chim, thú

Đáp án cần chọn là: A vì chân khớp, ruột khoang, thân mềm thuộc ngành động vật không xương sống.

Câu 8: Ví dụ nào dưới đây nói về vai trò của động vật với tự nhiên?

A. Động vật giúp con người bảo về mùa màng

B. Động vật cung cấp nguyên liệu phục vụ cho đời sống

C. Động vật có thể sử dụng để làm đồ mỹ nghệ, đồ trang sức

D. Động vật giúp thụ phấn và phát tán hạt cây

Đáp án cần chọn là: D vì các ví dụ A, B, C là vai trò của động vật đối với con người.

Câu 9: Các loài nào dưới đây là vật chủ trung gian truyền bệnh?

A. Rắn, cá heo, hổ

B. Ruồi, chim bồ câu, ếch                  

C. Ruồi, muỗi, chuột                          

D. Hươu cao cổ, đà điểu, dơi

Đáp án cần chọn là: C vì các loài động vật là vật chủ trung gian truyền bệnh thường gặp là: ruồi, muỗi, chuột, dơi.

Câu 10: Nhóm các loài chim có ích là?

A. Chim sâu, chim cú, chim ruồi                 

B. Chim bồ câu, chim gõ kiến, chim yểng

C. Chim cắt, chim vành khuyên, chim công

D. Chim sẻ, chim nhạn, chim vàng anh

Đáp án cần chọn là: A vì:

- Chim sẻ ăn hạt lúa, có hại cho nông nghiệp

- Chim gõ kiến gây hại đồ gỗ, thân cây

- Chim cắt rình bắt gà, vịt con

Phần tiếp:

Câu trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6 (KHTN) Bài 38 có đáp án: Đa dạng sinh học

Tổng hợp các câu trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6 (KHTN) có đáp án: ôn tập các bài, các chương, kiểm tra

Suckhoecuocsong.vn

Các tin liên quan

Các tin khác