Câu trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6 (KHTN) Bài 40 có đáp án: Lực là gì

1/13/2022 2:06:00 PM
Câu trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6 (KHTN) Bài 40 có đáp án chính xác: Lực là gì

Câu 1: Trong các trường hợp sau đây, trường hợp nào xuất hiện lực không tiếp xúc?

A. Gió thổi làm thuyền chuyển động.

B. Em bé đẩy cho chiếc xe đồ chơi rơi xuống đất.

C. Cầu thủ đá quả bóng bay vào gôn.

D. Quả táo rơi từ trên cây xuống.

Đáp án cần chọn là: D vì

Câu A: Gió tác dụng lực tại điểm tiếp xúc với cánh buồm đẩy thuyền chuyển động

=> Lực tiếp xúc.

Câu B: Tay của em bé tác dụng lực tại điểm tiếp xúc vào xe đồ chơi để đẩy xe rơi

=> Lực tiếp xúc.

Câu C: Chân của cầu thủ tác dụng lực tại điểm tiếp xúc với quả bóng làm quả bóng chuyển động.

=> Lực tiếp xúc.

Câu D: Lực hút của Trái Đất tác dụng lên quả táo làm nó rơi => lực không tiếp xúc.

Câu 2: Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: Khi lực sĩ bắt đầu ném một quả tạ, lực sĩ đã tác dụng vào quả tạ một ………

A. Lực uốn

B. Lực nâng

C. Lực kéo

D. Lực đẩy

Đáp án cần chọn là: D vì khi lực sĩ bắt đầu ném một quả tạ, lực sĩ đã tác dụng vào quả tạ một lực đẩy.

Câu 3: Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Lực chỉ có tác dụng làm vật biến đổi chuyển động.

B. Tác dụng đẩy, kéo của vật này lên vật khác gọi là lực.

C. Lực được phân thành: lực không tiếp xúc và lực tiếp xúc.

D. Lực có thể vừa làm cho vật biến dạng vừa làm cho vật biến đổi chuyển động.

Đáp án cần chọn là: A vì:

Câu A: Không đúng

Câu B: Đúng

Câu C: Đúng

Câu D: Đúng

Câu 4: Khi vật đang đứng yên, chịu tác dụng của một lực duy nhất, thì vật sẽ như thế nào?

A. Vẫn đứng yên.

B. Chuyển động nhanh dần.

C. Chuyển động nhanh dần sau đó chậm dần.

D. Chuyển động chậm dần.

Đáp án cần chọn là: B vì khi vật đang đứng yên, chịu tác dụng của một lực duy nhất, thì vật sẽ chuyển động nhanh dần.

Câu 5: Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: Khi chiếc lò xo bị tay ta tác dụng và có chiều dài ngắn hơn so với chiều dài ban đầu của nó, thì khi đó lò xo chịu tác dụng của ………

A. Lực kéo

B. Lực nâng

C. Lực nén

D. Lực đẩy

Đáp án cần chọn là: C vì khi chiếc lò xo bị tay ta tác dụng và có chiều dài ngắn hơn so với chiều dài ban đầu của nó, thì khi đó lò xo chịu tác dụng của lực nén.

Câu 6: Phát biểu nào sau đây là phát biểu đúng?

A. Lực là nguyên nhân làm thay đổi chuyển động của vật.

B. Lực là nguyên nhân gây ra chuyển động của vật.

C. Lực chỉ có thể làm vật thay đổi chuyển động.

D. Cả A và B đúng

Đáp án cần chọn là: A vì:

Câu A: Đúng

Câu B: Sai

Câu C: Sai

Câu D: Sai

Câu 7: Việc làm nào dưới đây không cần dùng tới lực?

A. Cầm bút viết bài

B. Chơi nhảy dây

C. Bế em bé

D. Đọc một trang sách

Đáp án cần chọn là: D vì:

Câu A: Cần dùng tới lực

Câu B: Cần dùng tới lực

Câu C: Cần dùng tới lực

Câu D: Không cần dùng tới lực

Đáp án cần chọn là: D

Câu 8: Trong các trường hợp sau đây, trường hợp nào xuất hiện lực tiếp xúc?

A. Hai thanh nam châm hút nhau.

B. Hai thanh nam châm đẩy nhau.

C. Mặt Trăng quay quanh Trái Đất.

D. Mẹ em ấn nút công tắc bật đèn.

Đáp án cần chọn là: D vì:

Câu A: Không có điểm tiếp xúc nào giữa hai thanh nam châm => lực không tiếp xúc.

Câu B: Không có điểm tiếp xúc nào giữa hai thanh nam châm => lực không tiếp xúc.

Câu C: Không có điểm tiếp xúc nào giữa Mặt Trăng và Trái Đất => lực không tiếp xúc.

Câu D: Lực tiếp xúc, tay của mẹ đã tác dụng lực vào công tắc tại điểm tiếp xúc.

Câu 9: Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: Lực của lực sĩ cử tạ tác dụng lên quả tạ, đưa quả tạ lên cao là một … .

A. Lực kéo

B. Lực nâng

C. Lực đẩy

D. Lực nén

Đáp án cần chọn là: B vì lực của lực sĩ cử tạ tác dụng lên quả tạ, đưa quả tạ lên cao là một lực nâng.

Câu 10: Quả bóng đang bay tới cầu gôn thì bị thủ môn bắt được. Lực của người thủ môn đã làm quả bóng bị …

A. Thay đổi chuyển động.

B. Biến dạng.

C. Biến dạng và thay đổi chuyển động.

D. Dừng lại.

Đáp án cần chọn là: C vì quả bóng đang bay tới cầu gôn thì bị thủ môn bắt được. Lực của người thủ môn đã làm quả bóng bị biến dạng và thay đổi chuyển động (dừng lại).

Phần tiếp:

Câu trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6 (KHTN) Bài 40 có đáp án: Lực là gì

Tổng hợp các câu trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6 (KHTN) có đáp án: ôn tập các bài, các chương, kiểm tra

Suckhoecuocsong.vn

Các tin liên quan

Các tin khác