Tổng hợp các câu trắc nghiệm Sinh học lớp 6 có đáp án

1/8/2022 2:54:00 PM
Tổng hợp các câu trắc nghiệm Sinh học lớp 6 có đáp án chính xác

Tổng hợp các câu trắc nghiệm Sinh học lớp 6 có đáp án

Mở đầu

Câu trắc nghiệm Sinh lớp 6 Bài 1 có đáp án: Đặc điểm của cơ thể sống

Câu trắc nghiệm Sinh lớp 6 Bài 2 có đáp án: Nhiệm vụ của sinh học

Đại cương thế giới thực vật

Câu trắc nghiệm Sinh lớp 6 Bài 3 có đáp án: Đặc điểm chung của thực vật

Câu trắc nghiệm Sinh lớp 6 Bài 4 có đáp án: Có phải thực vật đều có hoa?

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 6 ôn kiểm tra

Chương 1: Tế bào thực vật

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 6 Bài 5 có đáp án: Kính lúp, kính hiển vi và cách sử dụng

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 6 Bài 7 có đáp án: Cấu tạo tế bào thực vật

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 6 Bài 8 có đáp án: Sự lớn lên và phân chia của tế bào

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 6 Đề kiểm tra Chương 1 tế bào thực vật có đáp án

Chương 2: Rễ

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 6 Bài 9 có đáp án: Các loại rễ, các miền của rễ

Câu trắc nghiệm Sinh học 6 Bài 10 có đáp án: Cấu tạo miền hút của rễ

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 6 Bài 11 có đáp án: Sự hút nước và muối khoáng của rễ

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 6 Bài 12 có đáp án: Biến dạng của rễ

Câu trắc nghiệm sinh học lớp 6 đề kiểm tra Sinh 6 Chương 2 có đáp án

Chương 3: Thân

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 6 Bài 13 có đáp án: Cấu tạo ngoài của thân

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 6 Bài 14 có đáp án: Thân dài ra do đâu?

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 6 Bài 15 có đáp án: Cấu tạo trong của thân non

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 6 Bài 16 có đáp án: Thân to ra do đâu?

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 6 Bài 17 có đáp án: Vận chuyển các chất trong thân

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 6 Bài 18 có đáp án: Biến dạng của thân

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 6 ôn kiểm tra Chương 3 có đáp án: Thân

Chương 4: Lá

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 6 Bài 19 có đáp án: Đặc điểm ngoài của lá

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 6 Bài 20 có đáp án: Cấu tạo trong của phiến lá

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 6 Bài 21 có đáp án: Quang hợp

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 6 Bài 22 có đáp án: Ảnh hưởng của các điều kiện bên ngoài đến quang hợp

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 6 Bài 23 có đáp án: Cây hô hấp không

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 6 Bài 24 có đáp án: Phần lớn nước vào cây đi đâu

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 6 Bài 25 có đáp án: Biến dạng của lá

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 6 ôn kiểm tra Chương 4 có đáp án: Lá

Câu trắc nghiệm sinh học lớp 6 ôn tập kiểm tra Chương 4 có đáp án: Lá

Chương 5: Sinh sản sinh dưỡng

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 6 Bài 26 có đáp án: Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 6 Bài 27 có đáp án: Sinh sản sinh dưỡng do người

Câu trắc nghiệm sinh học lớp 6 ôn tập kiểm tra Chương 5: Sinh sản sinh dưỡng

Chương 6: Hoa và sinh sản hữu tính

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 6 Bài 28 có đáp án: Cấu tạo và chức năng của hoa

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 6 Bài 29 có đáp án: Các loại hoa

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 6 Bài 30 có đáp án: Thụ phấn

Câu trắc nghiệm Sinh hợp lớp 6 Bài 31 có đáp án: Thụ tinh kết quả và tạo hóa

Câu trắc nghiệm sinh học lớp 6 đề kiểm tra Sinh 6 Chương 6 có đáp án

Chương 7: Quả và hạt

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 6 Bài 32 có đáp án: Các loại quả

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 6 Bài 33 có đáp án: Hạt và các bộ phận của hạt

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 6 Bài 34 có đáp án: Phát tán của quả và hạt

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 6 Bài 35 có đáp án: Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm

Câu trắc nghiệm Sinh sinh học lớp 6 Bài 36 có đáp án: Tổng kết về cây có hoa

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 6 ôn kiểm tra Chương 7 có đáp án: Quả và hạt

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 6 Ôn tập kiểm tra Chương 7: Quả và hạt

Chương 8 Nhóm thực vật

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 6 Bài 37 có đáp án: Tảo

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 6 Bài 38 có đáp án: Rêu - cây rêu

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 6 Bài 39 có đáp án: Quyết - Cây dương xỉ

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 6 Bài 40 có đáp án: Hạt trần - Cây thông

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 6 Bài 41 có đáp án: Hạt kín - Đặc điểm của thực vật Hạt kín

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 6 Bài 42 có đáp án: Lớp hai lá mầm và lớp một lá mầm

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 6 Bài 43 có đáp án: Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 6 Bài 44 có đáp án: Sự phát triển của giới thực vật

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 6 Bài 45 có đáp án: Nguồn gốc cây trồng

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 6 ôn kiểm tra Chương 8 có đáp án: Các nhóm thực vật

Chương 9: Vai trò của thực vật

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 6 Bài 46 có đáp án: Thực vật góp phần điều hòa khí hậu

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 6 Bài 47 có đáp án: Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 6 Bài 48 có đáp án: Vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con người

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 6 Bài 49 có đáp án: Bảo vệ sự đa dạng của thực vật

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 6 ôn kiểm tra Chương 9 có đáp án: Vai trò của thực vật

Chương 10:

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 6 Bài 50 có đáp án: Vi khuẩn

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 6 Bài 51 có đáp án: Nấm

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 6 Bài 52 có đáp án: Địa y

u trắc nghiệm Sinh học lớp 6 ôn kiểm tra Chương 10 có đáp án: Vi khuẩn, nấm, địa y

 

 

 

 

 

 

 

Các tin liên quan

Các tin khác