Câu trắc nghiệm Sinh lớp 6 Bài 4 có đáp án: Có phải thực vật đều có hoa?

1/3/2022 9:31:00 AM
Câu trắc nghiệm Sinh lớp 6 Bài 4 có đáp án chính xác nhất: Có phải thực vật đều có hoa

Câu trắc nghiệm Sinh lớp 6 Bài 4 có đáp án: Có phải thực vật đều có hoa?

Câu 1. Cây nào dưới đây không được xếp vào nhóm thực vật có hoa?

A. Cây dương xỉ

B. Cây chuối

C. Cây lúa

D. Cây bèo tây

Đáp án cần chọn là: A vì Cây dương xỉ là loài thực vật cả đời không có hoa – chúng sinh sản bằng túi bào tử.

Câu 2. Cây nào dưới đây có hạt nhưng không có quả?

A. Cây ngô

B. Cây chuối     

C. Cây thông     

D. Cây mía

Đáp án cần chọn là: C vì Cây thông là thực vật có hạt được bọc trong vảy mà không được bao trong bầu. Cây thông là thực vật hạt trần.

Câu 3. Nhóm các cơ quan sinh sản của thực vật không bao gồm thành phần nào dưới đây?

A. Quả     

B. Hạt     

C. Hoa

D. Rễ

Đáp án cần chọn là: D vì Các cơ quan sinh sản của thực vật: hoa, quảm hạt. Còn các cơ quan sinh dưỡng của thực vật: rễ, thân, lá.

Câu 4. Cho các cây sau:

1. Na

2. Cúc

3. Cam

4. Rau bợ

5. Khoai tây

Có bao nhiêu cây được xếp vào nhóm thực vật không có hoa?

A. 1     

B. 2

C. 3     

D. 4

Đáp án cần chọn là: A vì Nhóm thực vật không có hoa: rau bợ. Nhóm thực vật có hoa: na, cúc, cam, khoai tây.

Câu 5. Hạt là cơ quan sinh sản được tìm thấy ở loài thực vật nào dưới đây?

A. Rêu     

B. Thìa là

C. Rau bợ

D. Dương xỉ     

Đáp án cần chọn là: B vì Hạt là cơ quan sinh sản được tìm thấy ở: thìa là. Túi bào tử là cơ quan sinh sản của: rêu, dương xỉ, rau bợ.

Câu 6. Cây nào dưới đây có vòng đời kết thúc trong vòng một năm?

A. Cây mít

B. Cây cau     

C. Cây ngô     

D. Cây ổi

Đáp án cần chọn là: C vì Những cây sống trong vòng một năm, thường ra hoa kết quả 1 lần: cây ngô, cây lạc, cây đỗ… Những cây sống lâu năm, thường ra hoa kết quả nhiều lần trong đời: cây cau, cây mít, cây ổi…

Câu 7. Cơ quan nào dưới đây chỉ có ở thực vật có hoa?

A. Quả     

B. Rễ 

C. Hạt   

D. Thân

Đáp án cần chọn là: A vì Thực vật có hoa đến một thời kì nhất định trong đời sống thì ra hoa, tạo quả và kết hạt. Còn thực vật không có hoa thì cả đời chúng không bao giờ có hoa.

Câu 8. Các cây lương thực thường là

A. Cây lâu năm.

B. Cây một năm.

C. Thực vật không có hoa.

D. Thực vật hạt trần.

Đáp án cần chọn là: B vì Các cây lương thực thường sống trong vòng 1 năm được gọi là cây một năm.

Câu 9. Các cây: lúa, ngô, đậu, lạc từ khi nảy mầm đến khi chết đi chỉ kéo dài trong

A. 1 - 2 tháng.

B. 1 - 3 năm.

C. 6 - 12 tháng.

D. 3 – 6 tháng.

Đáp án cần chọn là: D vì Các cây: lúa, ngô, đậu, lạc từ khi nảy mầm đến khi chết đi chỉ kéo dài trong 3 - 6 tháng.

Câu 10. Nhóm nào dưới đây gồm những thực vật không có hoa?

A. Mía, tre, dương xỉ, địa tiền.

B. Rêu, mã đề, mồng tơi, rau ngót.

C. Lá lốt, kinh giới, húng quế, diếp cá.

D. Hoàng đàn, thông, rau bợ, dương xỉ.

Đáp án cần chọn là: D vì nhóm thực vật không có hoa thì cả đời chúng sẽ không ra hoa một lần nào: hoàng đàn, thông, rau bợ, dương xỉ.

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 6 Ôn tập giữa học kỳ 1 có đáp án

Tổng hợp các câu trắc nghiệm Sinh học lớp 6 có đáp án

Suckhoecuocsong.vn

Các tin liên quan

Các tin khác