Câu trắc nghiệm Sinh học 6 Bài 10 có đáp án: Cấu tạo miền hút của rễ

1/3/2022 10:24:00 AM
Bài tập trắc nghiệm Sinh 6 Bài 10 có đáp án chính xác nhất Cấu tạo miền hút của rễ

Bài tập trắc nghiệm Sinh 6 Bài 10 có đáp án chính xác nhất: Cấu tạo miền hút của rễ

Câu 1. Vì sao nói miền hút là phần quan trọng nhất của rễ?

A. Vì bộ phận này có khả năng tái sinh rất cao, giúp rễ nhanh chóng phục hồi sau khi bị tổn thương.

B. Vì bộ phận này có chứa nhiều chất dinh dưỡng, giúp cung cấp nguồn năng lượng cho hoạt động của rễ.

C. Vì bộ phận này là nơi duy nhất ở rễ chứa mạch rây và mạch gỗ.

D. Vì bộ phận này chứa các lông hút có vai trò hút nước và muối khoáng hòa tan - chức năng quan trọng nhất của rễ thực vật.

Đáp án cần chọn là: D: Sách giao khoa sinh học lớp 6 trang 32

Câu 2. Lông hút ở rễ là một bộ phận của

A. Tế bào thịt vỏ.

B. Tế bào biểu bì.

C. Quản bào.

D. Tế bào kèm.

Đáp án cần chọn là: B vì lông hút ở rễ là tế bào biểu bì kéo dài ra

Câu 3. Thành phần nào dưới đây không được tìm thấy ở tế bào lông hút ở rễ?

A. Nhân

B. Không bào

C. Vách tế bào

D. Lục lạp

Đáp án cần chọn là: D vì tế bào lông hút chứa các thành phần: vách tế bào, màng sinh chất, chất tế bào, nhân, không bào

Câu 4. Khi nói về sự sắp xếp mạch rây và mạch gỗ tại miền hút của rễ, phát biểu nào dưới đây là đúng?

A. Mạch rây xếp một phía, mạch gỗ xếp ở phía đối diện

B. Mạch rây bao bên ngoài, mạch gỗ nằm ở phía trong

C. Mạch rây và mạch gỗ xếp xen kẽ nhau

D. Mạch gỗ bao bên ngoài, mạch rây nằm ở phía trong

Đáp án cần chọn là: C vì trụ giữa gồm mạch rây và mạch gỗ xếp xen kẽ nhau có chức năng vận chuyển các chất.

Câu 5. Trong cấu tạo miền hút của rễ, bộ phận nào là nơi chứa chất dự trữ?

A. Ruột      

B. Biểu bì     

C. Thịt vỏ

D. Bó mạch

Đáp án cần chọn là: A vì Ruột gồm những tế bào có vách mỏng có chức năng dự trữ

Câu 6. Các tế bào biểu bì ở miền hút của rễ được sắp xếp thành mấy lớp?

A. 2 lớp     

B. 1 lớp

C. 4 lớp

D. 3 lớp     

Đáp án cần chọn là: B vì SGK sinh học lớp 6 trang 32 Biểu bì gồm 1 lớp tế bào hình đa giác xếp sát nhau có chức năng bảo vệ các bộ phận bên trong rễ

Câu 7. Ở miền hút của rễ, phần trụ giữa bao gồm những thành phần nào?

A. Thịt vỏ và bó mạch

B. Biểu bì và ruột

C. Ruột và bó mạch

D. Mạch rây và mạch gỗ

Đáp án cần chọn là: C vì SGK sinh học lớp 6 trang 32 Phần trụ giữa gồm: bó mạch (mạch rây và mạch gỗ) và ruột

Câu 8. Trong cấu tạo miền hút của rễ, bộ phận nào bao gồm nhiều lớp tế bào có độ lớn khác nhau và có chức năng chuyển các chất từ lông hút vào trụ giữa?

A. Biểu bì     

B. Ruột     

C. Bó mạch

D. Thịt vỏ

Đáp án cần chọn là: D vì trong cấu tạo miền hút của rễ, thịt vỏ bao gồm nhiều lớp tế bào có độ lớn khác nhau và có chức năng chuyển các chất từ lông hút vào trụ giữa

Câu 9. Thành phần nào dưới đây của miền hút ở rễ bao gồm những tế bào có vách mỏng?

1. Mạch gỗ

2. Mạch rây

3. Ruột

A. 2, 3     

B. 1, 2

C. 1, 3     

D. 1, 2, 3

Đáp án cần chọn là: A vì Mạch rây và ruột của miền hút ở rễ bao gồm những tế bào có vách mỏng

Câu 10. Nếu cắt bỏ lông hút thì ngay lập tức, rễ cây sẽ mất đi khả năng nào dưới đây?

A. Hút nước và muối khoáng

B. Tăng trưởng về chiều dài

C. Vận chuyển các chất lên thân

D. Hô hấp

Đáp án cần chọn là: A vì lông hút ở rễ là tế bào biểu bì kéo dài ra có vai trò hút nước và muối khoáng hòa tan

Phần tiếp:

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 6 Bài 11 có đáp án: Sự hút nước và muối khoáng của rễ

Suckhoecuocsong.vn

Các tin liên quan

Các tin khác