Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 6 Bài 41 có đáp án: Hạt kín - Đặc điểm của thực vật Hạt kín

1/8/2022 1:48:00 PM
Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 6 Bài 41 có đáp án chính xác: Hạt kín - Đặc điểm của thực vật Hạt kín

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 6 Bài 41 có đáp án: Hạt kín - Đặc điểm của thực vật Hạt kín

Câu 1. Đặc điểm nào dưới đây không có ở thực vật Hạt kín?

A. Có hoa và quả

B. Có rễ thật sự

C. Sinh sản bằng bào tử

D. Thân có mạch dẫn

Đáp án cần chọn là: C vì hạt kín là nhóm thực vật có hoa. Có thân, là, rễ thật sự. Trong thân có mạch dẫn hoàn thiện. Có hoa, quả. (SGK Sinh học lớp 6 trang 136)

Câu 2. Cây nào dưới đây có thân gỗ?

A. Bèo Nhật Bản

B. Hướng dương

C. Lay ơn

D. Phật thủ

Đáp án cần chọn là: D vì các loại cây hạt kín thân gỗ: phật thủ, bưởi, nhãn… Các loại cây Hạt kín thân cỏ: đậu, huê, bèo tây, lay ơn, hướng dương…

Câu 3. Cây nào dưới đây có lá hình mạng?

A. Tất cả các phương án đưa ra

B. Kinh giới

C. Địa liền

D. Tre

Đáp án cần chọn là: B vì cây có lá hình mạng: cây kinh giới; lá cây tre: hình cung, lá cây địa liền: hình cung

Câu 4. Cây Hạt kín nào dưới đây có môi trường sống khác với những cây còn lại?

A. Rong đuôi chồn

B. Hồ tiêu

C. Bèo tấm

D. Bèo tây

Đáp án cần chọn là: B vì các cây sống dưới nước: rong đuôi chồn, bèo tây, bèo tấm… Cây sống trên cạn: hồ tiêu

Câu 5. Trong tổng số loài thực vật hiện biết, thực vật Hạt kín chiếm tỉ lệ khoảng bao nhiêu?

A. 1/4     

B. 4/7

C. 3/8

D. 2/5     

Đáp án cần chọn là: B vì thực vật hạt kín có khoảng 300.000 loài (chiếm 4/7 tổng số loài thực vật hiện biết (Em có biết? SGK Sinh học lớp 6 trang 136)

Câu 6. Khi nói về thực vật Hạt kín, điều nào sau đây là đúng?

A. Tất cả các phương án đưa ra

B. Phân bố rộng

C. Chức năng sống hoàn thiện

D. Hình thái đa dạng

Đáp án cần chọn là: A vì hạt kín có loại thực vật tiến hoá hơn cả: môi trường sống đa dạng, phân bố rộng, hình thái đa dạng, hoa và quả có rất nhiều dạng khác nhau. Và có chức năng sống hoàn thiện, hạt nằm trong quả, được bảo vệ tốt hơn (SGK Sinh học lớp 6 trang 136)

Câu 7. Lá đài của loài hoa nào dưới đây không có màu xanh lục?

A. Hoa hồng

B. Hoa bưởi

C. Hoa ly

D. Hoa cà

Đáp án cần chọn là: C vì lá đài của hoa ly có màu vàng; còn lá đài của hoa bưởi, hoa hồng, hoa cà có màu xanh

Câu 8. Đặc điểm nào dưới đây chỉ có ở thực vật Hạt kín mà không có ở các nhóm thực vật khác?

A. Sinh sản bằng hạt

B. Có hoa và quả

C. Sống chủ yếu ở cạn

D. Thân có mạch dẫn

Đáp án cần chọn là: B vì chỉ có thực vật hạt kín có hoa và quả. Hạt nằm trong quả. Là nhóm thực vật tiến hoá hơn cả (SGK Sinh học lớp 6 trang 136)

Câu 9. Hiện tượng hạt được bao bọc trong quả có ý nghĩa thích nghi như thế nào?

A. Tất cả các phương án đưa ra

B. Giúp các chất dinh dưỡng dự trữ trong hạt không bị thất thoát ra ngoài

C. Giúp dự trữ các chất dinh dưỡng nuôi hạt khi chúng nảy mầm

D. Giúp hạt được bảo vệ tốt hơn, tăng cơ hội duy trì nòi giống

Đáp án cần chọn là: D vì với thực vật hạt kín, hạt nằm trong quả (trước đó là noãn nằm trong bầu) giúp hạt được bảo về tốt hơn, tăng cơ hội duy trì nòi giống (SGK Sinh học lớp 6 trang 136)

Câu 10. Rễ chùm không được tìm thấy ở cây nào dưới đây?

A. Rau dền     

B. Lúa      

C. Gừng

D. Hành hoa

Đáp án cần chọn là: A vì rễ cọc - rễ của cây 2 lá mầm như cây dau rền, rễ chùm - rễ của cây một lá mầm như: hành hoa, lúa, gừng…Phần tiếp:

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 6 Bài 42 có đáp án: Lớp hai lá mầm và lớp một lá mầm

Tổng hợp các câu trắc nghiệm Sinh học lớp 6 có đáp án

Suckhoecuocsong.vn

Các tin liên quan

Các tin khác