Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 6 Bài 7 có đáp án: Cấu tạo tế bào thực vật

1/4/2022 9:42:00 AM
Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 6 Bài 7 có đáp án chính xác: Cấu tạo tế bào thực vật

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 6 Bài 7 có đáp án: Cấu tạo tế bào thực vật

Câu 1. Trong các loại tế bào dưới đây, tế bào nào dài nhất?

A. Tế bào mô phân sinh ngọn

B. Tế bào sợi gai

C. Tế bào tép bưởi

D. Tế bào thịt quả cà chua

Đáp án cần chọn là: B vì chiều dài tế bào sợi gai là dài nhất 550mm (SGK sinh học lớp 6 trang 24)

Câu 2. Trong cấu tạo của tế bào thực vật, bào quan nào thường có kích thước rất lớn, nằm ở trung tâm tế bào và đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì áp suất thẩm thấu?

A. Nhân     

B. Không bào

C. Lục lạp

D. Ti thể     

Đáp án cần chọn là: B vì Quan sát hình 7.4 (SGK sinh học lớp 6 trang 24)

Câu 3. Ở tế bào thực vật, bộ phận nào là ranh giới trung gian giữa vách tế bào và chất tế bào?

A. Nhân

B. Không bào

C. Màng sinh chất

D. Lục lạp

Đáp án cần chọn là: C vì Quan sát hình 7.4 Màng sinh chất nằm giữa tế bào chất và vách tế bào (SGK sinh học lớp 6 trang 24)

Câu 4. Dịch tế bào nằm ở bộ phận nào của tế bào thực vật ?

A. Không bào

B. Màng sinh chất

C. Lục lạp

D. Nhân

Đáp án cần chọn là: A vì cấu tạo tế bào: Không bào chứa dịch tế bào - SGK trang 24

Câu 5. Ở tế bào thực vật, bộ phận nào có chức năng điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào?

A. Vách tế bào

B. Chất tế bào

C. Nhân

D. Màng sinh chất

Đáp án cần chọn là: C vì Cấu tạo tế bào (SGK sinh học lớp 8 trang 24)

Câu 6. Trong các bộ phận sau, có bao nhiêu bộ phận có ở cả tế bào thực vật và tế bào động vật?

1. Chất tế bào

2. Màng sinh chất

3. Vách tế bào

4. Nhân

A. 3     

B. 2

C. 1     

D. 4

Đáp án cần chọn là: A vì Ở tế bào động vật không có vách tế bào mà chỉ có ở tế bào thực vật (giúp chúng có hình dạng nhất định

Câu 7. Lục lạp hàm chứa trong bộ phận nào của tế bào thực vật ?

A. Chất tế bào

B. Nhân

C. Màng sinh chất

D. Vách tế bào

Đáp án cần chọn là: A vì Chất tế bào là chất keo lỏng, chứa các bào quan như lục lạp…

Câu 8. Các tế bào vảy hành thường có hình lục giác, thành phần nào của chúng đã quyết định điều đó?

A. Nhân

B. Không bào

C. Vách tế bào

D. Màng sinh chất

Đáp án cần chọn là: C vì vách tế bào giúp tế bào có hình dạng nhất định

Câu 9. Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong câu sau: ... là nhóm tế bào có hình dạng, cấu tạo giống nhau và cùng nhau đảm nhiệm một chức năng nhất định.

A. Bào quan

B. Mô

C. Cơ thể

D. Hệ cơ quan

Đáp án cần chọn là: B vì phần ghi nhớ (SGK sinh học lớp 6 trang 25)

Câu 10. Ai là người đầu tiên phát hiện ra sự tồn tại của tế bào?

A. Antonie Leeuwenhoek

B. Charles Darwin

C. Gregor Mendel

D. Robert Hook

Đáp án cần chọn là: D: Phần em có biết? (SGK sinh học lớp 6 trang 25)

Tổng hợp các câu trắc nghiệm Sinh học lớp 6 có đáp án

Suckhoecuocsong.vn

Các tin liên quan

Các tin khác