Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 6 Bài 20 có đáp án: Cấu tạo trong của phiến lá

1/4/2022 11:20:00 AM
Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 6 Bài 20 có đáp án chính xác: Cấu tạo trong của phiến lá

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 6 Bài 20 có đáp án: Cấu tạo trong của phiến lá

Câu 1. Mỗi lỗ khí ở phần biểu bì lá được tạo thành bởi bao nhiêu tế bào hình hạt đậu?

A. 5 tế bào     

B. 4 tế bào

C. 3 tế bào     

D. 2 tế bào

Đáp án cần chọn là: D vì mỗi lỗ khí ở phần biểu bì lá được tạo bởi 2 tế bào hình hạt đậu (Hình 20.3 SGK trang 65)

Câu 2. Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong câu sau: Ở lá cây, … là bộ phận thu nhận ánh sáng để chế tạo chất hữu cơ cho cây.

A. Lỗ khí    

B. Biểu bì

C. Lục lạp      

D. Gân lá

Đáp án cần chọn là: C vì ở tế bào thịt lá chứa nhiều lục lạp phù hợp với chức năng thu nhận ánh sáng, chứa và trao đổi khí để chế tạo chất hữu cơ cho cây – SGK trang 66

Câu 3. Ở thực vật trên cạn, lỗ khí thường tập trung ở

A. Mặt trên của lá.

B. Mặt dưới của lá.

C. Phần thịt lá.

D. Gân lá.

Đáp án cần chọn là: B vì trên biểu bì có những lỗ khí, thường tập trung nhiều ở mặt dưới, mặt trên hầu như không có hoặc rất ít.

Câu 4. Chức năng chủ yếu của gân lá là gì ?

A. Phân chia, làm tăng kích thước của lá

B. Tổng hợp chất hữu cơ

C. Bảo vệ, che chở cho lá

D. Vận chuyển các chất

Đáp án cần chọn là: D vì gân lá nằm xen giữa phần thịt lá, bao gồm mạch gỗ và mạch rây, có chức năng vận chuyển các chất (SGK sinh học lớp 6 trang 66, 67)

Câu 5. Phần thịt lá nằm liền sát lớp biểu bì trên có đặc điểm nào dưới đây?

A. Bao gồm các tế bào xếp dãn cách nhau, không chứa lục lạp.

B. Bao gồm các tế bào xếp sát nhau, chứa nhiều lục lạp

C. Bao gồm các tế bào dãn cách, chứa nhiều lục lạp

D. Bao gồm các tế bào xếp sát nhau, chứa ít lục lạp

Đáp án cần chọn là: B vì phần thịt lá nằm liền sát lớp biểu bì trên có các tế bào có vách mỏng, xếp sít nhau, có nhiều lục lạp – SGK trang 66.

Câu 6. Cây nào dưới đây chỉ có lỗ khí ở mặt trên của lá?

A. Tất cả các phương án đưa ra

B. Trang

C. Súng

D. Nong tằm

Đáp án cần chọn là: A vì cây chỉ có lỗ khí ở mặt trên của lá: nong tằm, trang, súng. Các loài thực vật này có lá nổi trên mặt nước nên lỗ khí chỉ có ở mặt trên.

Câu 7. Lỗ khí được tìm thấy ở cả hai mặt lá của cây nào dưới đây ?

A. Đoạn     

B. Ngô

C. Thường xuân

D. Trang     

Đáp án cần chọn là: B vì Lỗ khí được tìm thấy ở cả hai mặt lá của cây ngô – Em có biết? (SGK sinh học lớp 6 trang 67)

Câu 8. Các lỗ khí ở lá cây có vai trò gì?

A. Vận chuyển các chất dinh dưỡng sau quang hợp đi nuôi cây

B. Giúp quá trình trao đổi khí diễn ra thuận lợi và tạo điều kiện cho quá trình thoát hơi nước của cây

C. Thu nhận ánh sáng mặt trời làm nguyên liệu cho quá trình quang hợp

D. Tất cả các phương án đưa ra

Đáp án cần chọn là: B vì các lỗ khí thông với các khoang chứa không khí ở bên trong phiến lá giúp quá trình trao đổi khí với môi trường và thoát hơi nước ra ngoài.

Câu 9. Phần biểu bì của phiến lá được cấu tạo bởi mấy lớp tế bào ?

A. 2 lớp     

B. 4 lớp     

C. 3 lớp

D. 1 lớp

Đáp án cần chọn là: D vì phần biểu bì của phiến lá được cấu tạo bởi 1 lớp tế bào không màu, trong suốt, xếp sát nhau, có vách phía ngoài dày – SGK trang 65

Câu 10. Chức năng chủ yếu của phần thịt lá là

A. chế tạo chất hữu cơ cho cây.

B. dẫn truyền các chất dinh dưỡng xuống phần dưới của cây.

C. bảo vệ, che chở cho toàn bộ phiến lá.

D. tổng hợp nước và muối khoáng cho cây.

Đáp án cần chọn là: A vì thịt lá gồm nhiều tế bào có vách mỏng, có nhiều lục lạp - là bộ phận chế tạo chất hữu cơ cho cây (SGK sinh học lớp trang 66)

Phần tiếp:

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 6 Bài 21 có đáp án: Quang hợp

Tổng hợp các câu trắc nghiệm Sinh học lớp 6 có đáp án

Suckhoecuocsong.vn

Các tin liên quan

Các tin khác