Tổng hợp các câu trắc nghiệm Lịch sử 7 có đáp án: ôn tập các bài, các chương, kiểm tra

1/15/2022 3:04:00 PM
Tổng hợp các câu trắc nghiệm lịch sử 7 có đáp án chính xác: ôn tập các bài, các chương, kiểm tra

Tổng hợp các câu trắc nghiệm lịch sử 7 có đáp án: ôn tập các bài, các chương, kiểm tra

Bài 1: Câu trắc nghiệm lịch sử 7 Bài 1 có đáp án: Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở châu Âu

Bài 2: Câu trắc nghiệm Lịch sử 7 Bài 2 có đáp án: Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu

Bài 3: Câu trắc nghiệm lịch sử 7 Bài 3 có đáp án: Cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong kiến thời hậu kì trung đại ở châu Âu

Bài 4: Câu trắc nghiệm lịch sử 7 Bài 4 có đáp án: Trung Quốc thời phong kiến

Bài 5: Câu trắc nghiệm lịch sử 7 Bài 5 có đáp án: Ấn Độ thời phong kiến

Bài 6: Câu trắc nghiệm lịch Sử 7 Bài 6 có đáp án: Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á

Bài 7: Câu trắc nghiệm lịch sử 7 Bài 7 có đáp án: Những nét chung về xã hội phong kiến

Bài 8: Câu trắc nghiệm môn Lịch Sử 7 Bài 8 có đáp án: Nước ta buổi đầu độc lập

Bài 9: Câu trắc nghiệm lịch sử 7 Bài 9 có đáp án: Nước Đại Cồ Việt thời Đinh - Tiền Lê

Bài 10 : Câu trắc nghiệm môn lịch sử 7 Bài 10 (có đáp án): Nhà Lý

Bài 11: Câu trắc nghiệm môn lịch sử 7 Bài 11 có đáp án - Cuộc kháng chiến chống quân Tống

Bài 12: Câu trắc nghiệm môn lịch sử 7 Bài 12 có đáp án - Đời sống kinh tế, văn hóa

Bài 13 : Câu trắc nghiệm lịch sử 7 Bài 13 có đáp án - Nước Đại Việt thế kỉ XIII

Bài 14 : Câu trắc nghiệm lịch sử 7 Bài 14 có đáp án: Ba lần kháng chiến chống Mông – Nguyên

Bài 15: Câu trắc nghiệm lịch sử 7 Bài 15 có đáp án - Sự phát triển kinh tế và văn hóa thời Trần

Bài 16 : Câu trắc nghiệm lịch sử 7 Bài 16 có đáp án - Sự suy sụp của nhà Trần

Bài 17: Lý thuyết Lịch Sử 7 Bài 17: Ôn tập chương 2 và chương 3 hay, chi tiết

Bài 18 : Câu trắc nghiệm lịch sử 7 Bài 18 có đáp án: Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh

Bài 19 : Câu trắc nghiệm lịch sử 7 Bài 19 có đáp án: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn

Bài 20: Câu trắc nghiệm lịch sử 7 Bài 20 có đáp án: Nước Đại Việt thời Lê Sơ

Bài 21: Lịch sử 7 Bài 21: Ôn tập chương 4 đầy đủ

Bài 22 : Câu trắc nghiệm lịch sử lớp 7 Bài 22 có đáp án: Sự suy yếu của nhà nước phong kiến

Bài 23:Câu trắc nghiệm lịch sử 7 Bài 23 có đáp án: Kinh tế, văn hóa thế kỉ XVI - XVIII

Bài 24 : Câu trắc nghiệm lịch sử 7 Bài 24 có đáp án: Khởi nghĩa nông dân thế kỉ XVIII

Bài 25: Câu trắc nghiệm lịch sử 7 Bài 25 có đáp án - Phong trào Tây Sơn

Bài 26 Câu trắc nghiệm lịch sử 7 Bài 26 có đáp án: Quang Trung xây dựng đất nước

Bài 27 Câu trắc nghiệm lịch sử 7 Bài 27 có đáp án: Chế độ phong kiến nhà Nguyễn

Bài 28 Câu trắc nghiệm lịch sử 7 Bài 28 có đáp án - Sự phát triển của văn hóa dân tộc

Bài 29 Lịch Sử 7 Bài 29: Ôn tập chương 5 và chương 6 chi tiết

Bài 30 Lịch sử 7 Bài 30: Ôn tổng kết chi tiết

Suckhoecuocsong.vn

Các tin liên quan

Các tin khác