Câu trắc nghiệm lịch sử 7 Bài 16 có đáp án: Sự suy sụp của nhà Trần

11/2/2021 4:44:00 PM
Câu trắc nghiệm lịch sử 7 Bài 16 có đáp án: Sự suy sụp của nhà Trần

Câu 1: Ý nào dưới đây không phải nguyên nhân khiến nhà Trần suy yếu?

   A. Nhà nước không chăm lo phát triển nông nghiệp.

   B. Chiến tranh nông dân nổ ra chống lại triều đình.

   C. Nhà Minh tiến hành chiến tranh xâm lược.

   D. Nhà Minh gây đưa ra các yêu sách ngang ngược, phía Nam Cham-pa gây xung đột.

Giải thích: Lúc này, nhà Minh chưa tiến hành chiến tranh xâm lược Đại Việt mà phải đến năm 1406, lấy cớ nhà Hồ cướp ngôi nhà Trần nhà Minh mới đem quân xâm lược.

Câu 2: Ý nào dưới đây không phải nguyên nhân nào dân tới sự bùng nổ các cuộc khởi nghĩa nông dân nửa cuối thế kỉ XIV?

   A. Nhà nước không quan tâm đến sản xuất nên nhiều năm bị mất mùa đói kém.

   B. Nông dân nổi dậy để chống lại các cuộc tấn công của Cham-pa và các yêu sách ngang ngược của nhà Minh.

   C. Vua, quan, quý tộc nhà Trần chỉ lo ăn chơi sa đọa và bóc lột nhân dân.

   D. Triều đình thu tô thuế nặng nề.

Giải thích: Nguyên nhân dẫn đến sự bùng nổ của các cuộc khởi nghĩa cuối trần là:

   + Nhà nước không quan tâm đến sản xuất nên nhiều năm bị mất mùa, đói kém xảy ra thường xuyên.

   + Vua, quan, quý tộc nhà Trần chỉ lo ăn chơi sa đọa và bóc lột nhân dân.

   + Triều đình vẫn bắt dân nghèo phải nộp ba quan tiền thuế đinh.

⇒Đời sống nhân dân khổ cực, mâu thuẫn giữa nông dân với giai cấp thống trị ngày càng sâu sắc.

Câu 3: Di tích thành nhà Hồ (Thanh Hóa) gắn với sự kiện nào?

   A. Hồ Quý Ly phế truất vua Trần và lên làm vua, lập ra nhà Hồ.

  B. Chiến tranh giữa các thế lực của quý tộc nhà Trần với lực lượng của Hồ Quý Ly.

   C. Hồ Quý Ly thực hiện những biện pháp nhằm tăng cường củng cố quân sự và quốc phòng.

   D. Nhà Minh chuẩn bị xâm lược, Hồ Quý Ly cho gấp rút xây dựng thành nhà Hồ.

Giải thích: Về quân sự, trong cuộc cải cách Hồ Quý Ly đã thực hiện một số biện pháp nhằm tăng cường củng cố quân sự và quốc phòng. Trong đó có việc cho xây dựng thành Tây Đô ở Vĩnh Lộc – Thanh Hóa (còn gọi là thành nhà Hồ).

Câu 4: Hồ Quý Ly có những cải cách gì về chính trị?

   A. Phân chia lại các đơn vị hành chính trong toàn quốc và quy định công việc cụ thể của bộ máy chính quyền từ trung ương đến địa      phương.

   B. Đổi tên một số đơn vị hành chính cấp trấn và quy định cụ thể, rõ ràng cách làm việc của bộ máy chính quyền các cấp.

   C. Lược bỏ các đơn vị hành chính cấp địa phương như huyện, xã.

   D. Thay đổi toàn bộ các quan lại trong triều bằng những người họ hàng thân thích của mình.

Giải thích: Hồ Quý Ly đổi tên một số Trấn: đổi trấn Thanh Hóa làm trấn Thanh Đô, trấn Quốc Oai làm trấn Quảng Oai,…Quy định lộ coi phủ, phủ coi châu,châu coi huyện.

Câu 5: Hồ Quý Ly có những cải cách gì về kinh tế?

   A. Chia lại ruộng đất cho tất cả mọi người từ 18 tuổi trở lên, không phân biệt gái trai, già trẻ.

   B. Quy định lại biểu thuế đinh tất cả những người có ruộng và không có ruộng đều phải nộp.

   C. Phát hành tiền giấy thay thế tiền đồng, ban hành chính sách hạn điền, quy định lại biểu thuế đinh, thuế ruộng.

   D. Quy định lại việc sở hữu ruộng đất của toàn dân, mỗi người chỉ được sở hữu không quá 10 mẫu, kể cả Đại vương và Trưởng công chúa.

Giải thích: Nhà Hồ phát hành tiền giấy thay thế tiền đồng, ban hành chính sách hạn điền, quy định lại biểu thuế đinh, thuế ruộng.

   + Quy định lại biểu thuế đinh chỉ đánh vào người có rộng, người không có ruộng không phải nộp.

   + Ban hành chính sách hạn điền Đại vương và Trưởng công chúa không bị hạn chế số ruộng đất tư, số còn lại mỗi người chỉ được sở hữu không quá 10 mẫu.

Câu 6: Hồ Quý Ly có những cải cách gì về xã hội và văn hóa, giáo dục?

   A. Ban hành chính sách hạn chế số nô tì được nuôi của các vương hầu, quý tộc và quan lại. Bắt các nhà sư chưa đến 50 tuổi phải hoàn tục.

   B. Giải phóng cho các nô tì được nuôi của các vương hầu, quý tộc và quan lại. Sửa đổi cả nội dung học tập và chế độ thi cử theo nhà Minh.

   C. Sửa đổi chế độ thi cử, học tập. Dịch các sách Hán ra chữ Nôm.

   D. Cả A và C.

Giải thích: (SGK lịch sử lớp 7 trang 79)

Câu 7: Nhà Hồ được thành lập năm bao nhiêu?

   A. Năm 1399

   B. Năm 1400

   C. Năm 1406

   D. Năm 1407

Giải thích: Cuối thế kỉ XIV, nhà Trần suy yếu, không còn đủ sức giữ vai trò của mình. Năm 1400, Hồ Quý Ly phế truất vua Trần và lên ngôi vua.

Câu 8: Tên gọi của nước ta dưới thờ Hồ là gì?

   A. Đại Việt

   B. Đại Ngu

   C. Đại Nam

   D. Đại Cồ Việt

Giải thích: (SGK lịch sử lớp 7 trang 77)

Câu 9: Cải cách của Hồ Quý Ly có tác dụng như thế nào?

   A. Không có tác dụng, đất nước vẫn khủng hoảng.

   B. Đưa đất nước phát triển mạnh mẽ.

   C. Không có tác dụng, tình trạng khủng hoảng ngày càng trầm trọng.

   D. Đưa đất nước thoát khỏi tình trạng khủng hoảng.

Giải thích: Những cải cách của Hồ Quý Ly góp phần:

   + Hạn chế tình trạng tập trung ruộng đất vào tay giai cấp địa chủ.

   + Làm suy yếu thế lực của tôn thất họ Trần, tăng quyền lực của nhà nước quân chủ trung ương tập quyền.

   + Cải cách văn hóa, giáo dục có nhiều tiến bộ.

Câu 10: Điểm hạn chế của cải cách Hồ Quý Ly là gì?

   A. Gia nô, nô tì chưa được giải phóng, chưa phù hợp tình hình thực tế.

   B. Thế lực của họ Trần vẫn không suy giảm.

   C. Chưa có những chính sách để phát triển văn hóa, giáo dục.

   D. Tình trạng phân quyền ở trung ương ngày càng rõ rệt.

Giải thích: Về xã hội Hồ Quý Ly chỉ ban hành chính sách hạn chế số nô tì của vương hầu, quý tộc. Gia nô, nô tì vẫn chưa được giải phóng, phải chịu thân phận lệ thuộc.

Suckhoecuocsong.vn/TH

Các tin liên quan

Các tin khác