Tổng hợp các câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 có đáp án: ôn tập các bài, các chương, kiểm tra

1/17/2022 11:31:00 AM
Tổng hợp các câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 có đáp án chính xác: ôn tập các bài, các chương, kiểm tra

Tổng hợp các câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 có đáp án: ôn tập các bài, các chương, kiểm tra

Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 Bài 1 có đáp án: Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên

Trắc nghiệm Lịch sử 8 Bài 1 có đáp án: Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên (phần tiếp)

Câu trắc nghiệm Lịch sử 8 Bài 2 có đáp án: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

Trắc nghiệm Lịch sử 8 Bài 2 có đáp án: Cách mạng tư sản pháp (phần tiếp)

Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 Bài 3 có đáp án: Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới

Trắc nghiệm Lịch sử 8 Bài 3 có đáp án: Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vị thế giới (Phần tiếp)

Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 Bài 4 có đáp án: Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác

Trắc nghiệm Lịch sử 8 Bài 4 có đáp án: Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác (Phần tiếp)

Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 Bài 5 có đáp án: Công xã Pa-ri 1871

Trắc nghiệm Lịch sử 8 Bài 5 có đáp án: Công xã Pari 1871 (Phần tiếp)

Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 Bài 6 có đáp án: Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX

Trắc nghiệm Lịch sử 6 Bài 6 có đáp án: Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỉ XIX đầu thế kỷ XX (Phần tiếp)

Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 Bài 7 có đáp án: Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX

Trắc nghiệm Lịch sử 8 Bài 7 có đáp án: Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX

Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 Bài 8 có đáp án: Sự phát triển của kĩ thuật, khoa học, văn học và nghệ thuật thế kỉ XVIII – XIX

Trắc nghiệm Lịch sử 8 Bài 8 có đáp án: Sự phát triển của kĩ thuật, khoa học, văn học và nghệ thuật thế kỉ XVIII – XIX (tiếp)

Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 Bài 9 có đáp án: Ấn Độ thế kỉ XVIII - Đầu thế kỉ XX

Trắc nghiệm Lịch sử 8 bài 9 có đáp án: Ấn Độ thế kỷ XVIII đầu thế kỷ XX (Phần tiếp)

Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 Bài 10 có đáp án: Trung Quốc giữa thế kỉ XIX - Đầu thế kỉ XX

Trắc nghiệm Lịch sử 8 bài 10 có đáp án: Trung Quốc cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX (tiếp)

Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 Bài 11 có đáp án: Các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX

Trắc nghiệm Lịch sử 8 bài 11 có đáp án: Các nước Đông Nam Á cuối thể kỷ XIX đầu XX (tiếp)

Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 Bài 12 có đáp án: Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX

Trắc nghiệm Lịch sử 8 Bài 12 có đáp án: Nhật Bản giữa thế kỷ XIX đầu XX (tiếp)

Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 Bài 13 có đáp án: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)

Trắc nghiệm Lịch sử 8 Bài 13 có đáp án: Chiến tranh thế giới thứ nhất 1914 – 1918 (Phần tiếp)

Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 Bài 14 có đáp án: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917)

Trắc nghiệm Lịch sử 8 Bài 14 có đáp án: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (Phần tiếp)

Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 Bài 15 có đáp án: Cách mạng tháng Mười Nga và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921)

Trắc nghiệm Lịch sử 8 Bài 15 có đáp án: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (Phần tiếp)

Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 Bài 16 có đáp án: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941)

Câu trắc nghiệm Lịch sử 8 Bài 16 có đáp án: Liên Xô xây dựng Chủ nghĩa Xã hội (Phần tiếp)

Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 Bài 17 có đáp án: Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới

Trắc nghiệm Lịch sử 8 Bài 17 có đáp án: Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (Phần tiếp)

Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 Bài 18 có đáp án: Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới

Trắc nghiệm Lịch sử 8 Bài 18 có đáp án: Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)

Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 Bài 19 có đáp án: Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

Trắc nghiệm Lịch sử 8 Bài 19 có đáp án: Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)

Câu trắc nghiệm Lịch sử 8 lớp Bài 20 có đáp án: Phong trào độc lập dân tộc ở Châu Á (1918 - 1939)

Trắc nghiệm Lịch sử 8 Bài 20 có đáp án: Phong trào độc lập dân tộc ở châu Á (Phần tiếp)

Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 Bài 21 có đáp án: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945)

Trắc nghiệm Lịch sử 8 Bài 21 có đáp án: Chiến tranh thế giới thứ hai (Phần tiếp)

Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 Bài 22 có đáp án: Sự phát triển của khoa học - kĩ thuật và văn hóa thế giới nửa đầu thế kỉ XX

Trắc nghiệm Lịch sử 8 Bài 22 có đáp án: Sự phát triển văn hoá, khoa học – kĩ thuật thế giới nửa đầu thế kỉ XX (tiếp)

Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 Bài 23 có đáp án: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại

Trắc nghiệm Lịch sử 8 Bài 23 có đáp án: Ôn tập kiểm tra Học kì I lịch sử thế giới hiện đại

Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 Bài 24 có đáp án: Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873

Trắc nghiệm Lịch sử 8 Bài 24 có đáp án: Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873 (tiếp)

Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 Bài 25 có đáp án: Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc

Trắc nghiệm Lịch sử 8 Bài 25 có đáp án: Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (Phần tiếp)

Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 Bài 26 có đáp án: Phong trào kháng chiến chống Pháp trong những năm cuối thế kỉ XIX

Trắc nghiệm Lịch sử 8 Bài 26 có đáp án: Phong trào kháng Pháp trong những năm cuối thế kỉ XIX (Phần tiếp)

Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 Bài 27 có đáp án: Khởi nghĩa Yên Thế và phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ XIX

Trắc nghiệm Lịch sử 8 Bài 27 có đáp án: Khởi nghĩa Yên Thế và phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi (Phần tiếp)

Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 Bài 28 có đáp án: Trào lưu cải cách Duy Tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX

Trắc nghiệm Lịch sử 8 Bài 28 có đáp án: Trào lưu cải cách Duy Tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX (Phần tiếp)

Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 Bài 29 có đáp án: Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến về kinh tế

Trắc nghiệm Lịch sử 8 Bài 29 có đáp án: Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến về kinh tế (Tiếp)

Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 Bài 30 có đáp án: Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918

Trắc nghiệm Lịch sử 8 Bài 30 có đáp án: Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918 (Tiếp)

Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 Bài 31 có đáp án: Ôn tập Lịch sử Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1918

Trắc nghiệm lịch sử 8 Bài 31 có đáp án: Ôn tập lịch sử Việt Nam (từ năm 1858 đến năm 1918)

Suckhoecuocsong.vn

Các tin liên quan

Các tin khác