Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 Bài 4 có đáp án: Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác

12/6/2021 10:06:00 AM
Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 Bài 4 có đáp án: Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác

Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 Bài 4 có đáp án: Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác

Câu 1: Điểm giống nhau cơ bản trong tư tưởng của Mác và Ăng-ghen là gì?

A. Chung tư tưởng đấu tranh chống lại chủ nghĩa tư bản bất công và xây dựng một xã hội bình đẳng.

B. Nhận thức rõ được bản chất xấu xa của chủ nghĩa tư bản và giai cấp tư sản.

C. Khẳng định rõ sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản trong việc đánh đổ giai cấp tư sản và chủ nghĩa tư bản, giải phóng loài người.

D. Nhận ra được nỗi thống khổ của giai cấp công nhân và nông dân lao động dưới chế độ tư bản chủ nghĩa.

Mác đã khẳng định: Giai cấp vô sản được vũ trang bằng lí luận cách mạng sẽ đảm đương sứ mệnh lịch sử giải phóng loài người khỏi ách áp bức bóc lột. Còn Ăng-ghen cho rằng: Giai cấp vô sản không chỉ là nạn nhân của chủ nghĩa tư bản mà còn là một lực lượng có thể đánh đổ sự thống trị của giai cấp tư sản và tự giải phóng mọi xiềng xích.

Câu 2: Vì sao giai cấp công nhân ngày càng nhận thức rõ được tầm quan trọng của việc đoàn kết các giai cấp vô sản trên thế giới?

A. Nhận thấy có cùng một kẻ thù chung, đoàn kết mới có sức mạnh.

B. Vì cùng chung một mục đích đó là chống lại sự áp bức của chủ nghĩa tư bản.

C. Cùng chung lý luận đấu tranh trong cuộc chiến chống giai cấp tư sản, đó là chủ nghĩa Mác.

D. Cuộc đấu tranh biểu hiện ý thức tự đứng lên giải phóng mình của vô sản thế giới.

Sau khi được giác ngộ vai trò, sứ mệnh lịch sử của mình thông qua chủ nghĩa Mác, giai cấp công nhân ngày càng thấy không chỉ một mình mà tất cả giai cấp vô sản nói chung và công nhân nói riêng cùng có chung một kẻ thù đó là tư sản. Chính vì thế, cần tận dụng sức mạnh chung để đánh đổ tư sản ở khắp thế giới.

Câu 3: Chính Đảng đầu tiên của vô sản thế giới là tổ chức nào?

A. Đồng minh những người cộng sản.

B. Quốc thế thứ hai.

C. Quốc tế thứ ba.

D. Quốc tế thứ nhất.

Sách giáo khoa lịch sử lớp 8, trang 32 mục 2.

Câu 4: Giai cấp công nhân ra đời trước tiên ở đâu?

A. Hà Lan

B. Anh

C. Đức

D. Pháp

Sách giáo khoa lịch sử lớp 8, trang 28 mục 1.

Câu 5: Hình thức đấu tranh đầu tiên của giai cấp công nhân là gì?

A. Mít tinh, biểu tình.

B. Bãi công

C. Đập phá máy móc.

D. Khởi nghĩa.

Sách giáo khoa lịch sử lớp 8, trang 29 mục 2.

Câu 6: “Phong trào Hiến Chương” diễn ra ở đâu?

A. Anh

B. Bỉ

C. Đức

D. Pháp

Sách giáo khoa lịch sử lớp 8, trang 29 mục 2.

Câu 7: Cuộc đấu tranh của công nhân thể hiện rõ tính chất quần chúng, rộng lớn nhất là cuộc đấu tranh nào?

A. Khởi nghĩa của công nhân Pa-ri

B. “Phong trào Hiến Chương” ở Anh

C. Khởi nghĩa của thợ Li-ông năm 1834

D. Khởi nghĩa của công nhân Sơ-lê-din

Sách giáo khoa lịch sử lớp 8, trang 30 mục 2.

Câu 8: Các cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân ở Anh, Pháp, Đức những năm 30 của thế kỉ XIX thất bại vì sao?

A. Lực lượng quá yếu thiếu sự đoàn kết.

B. Thiếu sự lãnh đạo đúng đắn và chưa có đường lối chính trị rõ ràng.

C. Chưa có ý thức giác ngộ về sứ mệnh lịch sử của mình.

D. Không được sự ủng hộ cucra phong trào công nhân quốc tế.

Sách giáo khoa lịch sử lớp 8, trang 30 mục 2.

Câu 9: Đồng minh những người cộng sản là tổ chức của giai cấp nào?

A. Vô sản quốc tế

B. Quý tộc Pháp

C. Tư sản Đức

D. Nông dân quốc tế.

Sách giáo khoa lịch sử lớp 8, trang 32, mục 2.

Câu 10: Bản Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản do Mác và Ăng-ghen soạn thảo kết thúc bằng khẩu hiệu nào?

A. Vô sản tất cả các nước và các dân tộc bị áp bức đoàn kết lại!

B. Các dân tộc bị áp bức hãy đoàn kết lại!

C. Nhân dân các dân tộc bị áp bức đoàn kết lại!

D. Vô sản tất cả các nước đoàn kết lại!

Sách giáo khoa lịch sử lớp 8, trang 32, mục 2.

Phần tiếp theo:

Trắc nghiệm Lịch sử 8 Bài 4 có đáp án: Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác (Phần tiếp)

Tổng hợp các câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 có đáp án: ôn tập các bài, các chương, kiểm tra

Suckhoecuocsong.vn/TH

Các tin liên quan

Các tin khác