Câu trắc nghiệm Lịch sử 8 lớp Bài 20 có đáp án: Phong trào độc lập dân tộc ở Châu Á (1918 - 1939)

12/7/2021 11:56:00 AM
Câu trắc nghiệm Lịch sử 8 lớp Bài 20 có đáp án chính xác nhất: Phong trào độc lập dân tộc ở Châu Á (1918 - 1939)

Câu trắc nghiệm Lịch sử 8 lớp Bài 20 có đáp án: Phong trào độc lập dân tộc ở Châu Á (1918 - 1939)

Phong trào độc lập dân tộc ở Châu Á (1918 – 1939)

Câu 1: Phong trào đấu tranh nào đã mở đầu cho cao trào cách mạng chống đế quốc phong kiến ở châu Á?

   A. Phong trào Ngũ tứ  

   B. Cách mạng Mông cổ

   C. Khởi nghĩa Gia-va

   D. Xô viết Nghệ Tĩnh

Sách giáo khoa lịch sử 8, trang 99, mục 1

Câu 2: Lực lượng chủ yếu của phong trào Ngũ tứ giai đoạn sau là?

    A. Nông dân

   B. Học sinh

   C. Công nhân

   D. Trí thức

Trong giai đoạn đầu lực lượng chủ yếu của phong trào là học sinh, trí thức. Nhưng từ giai đoạn sau, lực lượng chủ yếu của phong trào chuyển từ học sinh sang giai cấp công nhân.

Câu 3: Tính chất chống đế quốc của phong trào ngũ tứ thể hiện rõ nhất ở?

    A. Lực lượng tham gia

   B. Qui mô của phong trào

   C. Hình thức đấu tranh

   D. Khẩu hiệu đấu tranh

Khẩu hiệu đấu tranh của phong trào đó là: Trung Quốc là của người Trung Quốc, khẳng định chủ quyền và sự quyết tâm chống lại đế quốc xâm lược.

Câu 4: Giai cấp tầng lớp nào đã hướng cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc ở nhiều nước Đông Nam Á theo con đường dân chủ tư sản?

   A. Tầng lớp trí thức mới

   B. Giai cấp tư sản

   C. Tầng lớp công nhân.

   D. Tầng lớp trí thức

Sách giáo khoa lịch sử 8, trang 101, mục 1

Câu 5: Bước tiến của phong trào dân chủ tư sản ở Đông Nam Á là?

   A. Xuất hiện các phái

  B. Xuất hiện các nhóm

   C. Xuất hiện các chính đảng

   D. Xuất hiện các hội.

Bắt đầu từ những năm 20 của thế kỉ XX, các chính đảng ở Đông Nam Á lần lượt ra đời, tiêu biểu ở In-đô-nê-xia, Việt Nam…

Câu 6: Kết quả lớn nhất của cuộc cách mạng Mông Cổ 1921 – 1924 là gì?

   A. Đưa giai cấp công nhân lên nắm chính quyền.

   B. Đảng nhân dân Mông Cổ thành lập.

   C. Thoát khỏi sự lệ thuộc vào phong kiến Trung Quốc.

   D. Nhà nước dân chủ nhân dân Mông Cổ thành lập.

Sách giáo khoa lịch sử 8, trang 99, mục 1

Câu 7: Từ những năm 20 của thế kỉ XX, phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc ở châu Á xuất hiện một nét mới, đó là gì?

   A. Giai cấp vô sản trưởng thành và lãnh đạo phong trào cách mạng.

   B. Sự kiên minh giữa Đảng Cộng sản và các đảng phái khác để chống chủ nghĩa phát xít.

   C. Chủ nghĩa Mác Lê-nin được truyền bá rộng rãi.

   D. Giai cấp tư sản đứng ra tập hợp và lãnh đạo cách mạng.

Sách giáo khoa lịch sử 8, trang 101, mục 1

Câu 8: Suốt thập niên 30 của thế kỉ XX, phong trào đấu tranh chống thực dân Anh ở Ấn Độ diễn ra dưới hình thức nào?

   A. Bất hợp tác với thực dân Anh

   B. Bất bạo động

   C. Thương lượng với thực dân Anh.

   D. Bạo động chống thực dân Anh

Sách giáo khoa lịch sử 8, trang 99, mục 1

Câu 9: Thế kỉ XX phong trào độc lập ở Đông Nam Á phát triển theo xu hướng nào?

   A. Xu hướng thỏa hiệp

   B. Xu hướng vô sản

   C. Xu hướng tư sản

   D. Phát triển song song tư sản và vô sản.

Thời gian đầu các cuộc đấu tranh theo con đường dân chủ tư sản, từ những năm 20, giai cấp vô sản từ bước trưởng thành và tham gia lãnh đạo phong trào cách mạng theo xu hướng vô sản

Câu 10: Điểm nổi bật nhất của phong trào giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ nhất là gì?

   A. Phong trào chủ tư sản phát triển.

   B. Phong trào diễn ra sôi nổi với nhiều hình thức phong phú

   C. Lan rộng khắp các quốc gia  

   D. Giai cấp vô sản trưởng thành, tham gia lãnh đạo cách mạng.

Sách giáo khoa lịch sử 8, trang 101, mục 1

Phần tiếp theo:

Trắc nghiệm Lịch sử 8 Bài 20 có đáp án: Phong trào độc lập dân tộc ở châu Á (Phần tiếp)

Tổng hợp các câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 có đáp án: ôn tập các bài, các chương, kiểm tra

Suckhoecuocsong.vn/TH

Các tin liên quan

Các tin khác