Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 Bài 26 có đáp án: Phong trào kháng chiến chống Pháp trong những năm cuối thế kỉ XIX

12/8/2021 9:34:00 AM
Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 Bài 26 có đáp án chính xác: Phong trào kháng chiến chống Pháp trong những năm cuối thế kỉ XIX

Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 Bài 26 có đáp án: Phong trào kháng chiến chống Pháp trong những năm cuối thế kỉ XIX

Câu 1: Dựa vào phong trào kháng chiến của nhân dân, phái chủ chiến trong triều đình Huế, đại diện là nững ai mạnh tay hành động chống Pháp?

   A. Nguyễn Trường Tộ, Phan Thanh Giản

   B. Tôn Thất Thuyết, Nguyễn Văn Tường

   C. Nguyễn Văn Tường và Nguyễn Đức Nhuận.

   D. Tôn Thất Thuyết và vua Hàm Nghi

Tôn Thất Thuyết và vua Hàm Nghi là những quan liệu tiêu biểu của phái chủ chiến triều đình luôn nuôi hi vọng giành lại chủ quyền từ tay Pháp. Đã đưa Ưng Lịch lên làm vua, thẳng tay trừng trị nhưng kẻ thân Pháp.

Câu 2: Trước hành động ngày một quyết liệt của Tôn Thất Thuyết thực dân Pháp đã làm gì?

   A. Mua chuộc Tôn Thất Thuyết

   B. Tìm mọi cách để tiêu diệt phái chủ chiến.

   C. Tìm cách ly gián giữa Tôn Thất Thuyết và quan lại.

   D. Giảng hòa với phái chủ chiến.

Chọn đáp án: B. Tìm mọi cách để tiêu diệt phái chủ chiến.

Sách lịch sử 8, trang 125, mục 1: Trước hành động ngày một quyết liệt của Tôn Thất Thuyết thực dân Pháp đã tìm mọi cách để tiêu diệt phái chủ chiến

Câu 3: Phong trào yêu nước chống xâm lược đã dâng lên sôi nổi, kéo dài từ năm 1885 đến cuối thế kỉ XIX được gọi là phong trào gì?

     A. Phong trào nông dân Yên Thế.

   B. Phong trào nông dân

   C. Phong trào Cần vương.

   D. Phong trào Duy Tân.

Sách lịch sử 8, trang 126, mục 2: Phong trào yêu nước chống xâm lược đã dâng lên sôi nổi, kéo dài từ năm 1885 đến cuối thế kỉ XIX được gọi là phong trào Cần vương

Câu 4: Cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần vương là cuộc khởi nghĩa nào?

   A. Khởi nghĩa Ba Đình 1886-1887

   B. Cuộc phản công của phái chủ Chiến ở kinh thành huế 1885

   C. Khởi nghĩa Bãi Sậy 1883 – 1892

   D. Khởi nghĩa Hương Khê 1885 – 1895

Cuộc khơi nghĩa Hương Khê kéo dài hơn 10 năm, tuy thất bại nhưng đã làm tổn hại nhiều cho Pháp, cho thấy sức mạnh của phong trào

Câu 5: Nhận xét nào về phong trào Cần Vương là không đúng?

    A. Quyết liệt, theo ý thức hệ tư sản.

   B. Phong trào quy mô lớn, mang tính dân tộc.

   C. Phong trào yêu nước theo khuynh hương và ý thức hệ phong kiến.

   D. Phong trào dân tộc, đã đạt được nhiều thắng lợi.

Phong trào do quan lại của phong kiến thực hiện, mục tiêu là giành lại quyền tự chủ cho giai cấp phong kiến.

Câu 6: Mục tiêu của phong trào yêu nước Cần Vương là gì?

   A. Lật đổ chế độ phong kiến, giành độc lập dân tộc.

   B. Đánh đế quốc, giành lại độc lập dân tộc, khôi phục lại chế độ phong kiến.

   C. Đánh đế quốc thành lập nước cộng hòa.

   D. Đánh đổ phong kiến, đế quốc giành độc lập.

Sách lịch sử 8, trang 126, mục 2: Mục tiêu của phong trào yêu nước Cần Vương là dánh đế quốc, giành lại độc lập dân tộc, khôi phục lại chế độ phong kiến.

Câu 7: Vì sao phong trào Cần vương thất bại?

   A. Địa hình bất lợi trong quá trình đấu tranh.

   B. Không được tầng lớp nhân dân ủng hộ.

   C. Vua Hàm Nghi bị thực dân Pháp bắt.

   D. Thiếu một giai cấp tiên tiến đủ sức lãnh đạo.

Phong trào mang nặng tư tưởng phong kiến, do quan lại phong kiến lãnh đạo, đưa ra mục tiêu và con đường chưa đúng đắn, khiến phong trào thất bại)

Câu 8: Sự kiện nào đánh dấu sự chấm dứt của phong trào Cần vương ở Việt Nam vào cuối thế kỉ XIX?

   A. Khởi nghĩa Hương Khê thất bại.

   B. Khởi nghĩa nông dân Yên Thế thất bại.

   C. Vua Hàm Nghi bị thực dân Pháp bắt.

   D. Pháp tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ nhất.

Khởi nghĩa Hương Khê chấm dứt năm 1895, là cuộc khởi nghĩa cuối cùng và kéo dài nhất của phong trào Cần vương.

Câu 9: Các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần Vương cuối thế kỉ XIX đều thất bại là do?

   A. Triều đình phong kiến đầu hàng thực dân Pháp.

   B. Nổ ra lẻ tẻ, thiếu liên kết và mang tính chất địa phương.

   C. Không có sự đoàn kết của nhân dân.

   D. Thiếu sự chuẩn bị về lực lượng và tổ chức.

Các cuộc khởi nghĩa ở những địa phương khác nhau, lẻ tẻ, chưa có sự liên kết về lực lượng cũng như phương thức thực hiện chưa đúng đắn.

Câu 10: Vì sao cuộc khởi nghĩa Hương Khê là khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương?

   A. Có sự ãnh đạo của văn thân sĩ phu yêu nước.

   B. Thời gian tồn tại hơn 10 năm.

   C. Được trang bị vũ khí hiện đại.

   D. Quy mô rộng lớn khắp cả nước.

Khởi nghĩa Hương Khê kéo dài từ 1885-1895, là cuộc khởi nghĩa lâu nhất, kéo dài nhất trong phong trào Cần Vương.

Phần tiếp:

Trắc nghiệm Lịch sử 8 Bài 26 có đáp án: Phong trào kháng Pháp trong những năm cuối thế kỉ XIX (Phần tiếp)

Tổng hợp các câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 có đáp án: ôn tập các bài, các chương, kiểm tra

Suckhoecuocsong.vn/TH

Các tin liên quan

Các tin khác