Tổng hợp câu trắc nghiệm Lịch sử 9 ôn thi, ôn vào 10 theo từng bài có đáp án

2/9/2022 11:38:00 AM
Tổng hợp câu trắc nghiệm Lịch sử 9 ôn thi, ôn vào 10 theo từng bài có đáp án

 

Tổng hợp câu trắc nghiệm lịch sử 9 ôn thi, ôn vào 10 theo từng bài có đáp án

Bài 1: Câu trắc nghiệm Lịch sử 9 ôn thi ôn vào 10 Bài 1 có đáp án: Liên Xô và các nước Đông Âu từ 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX

Bài 2: Câu trắc nghiệm Lịch sử 9 ôn thi, ôn vào 10 Bài 2 có đáp án: Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỉ XX

Bài 3: Câu trắc nghiệm Lịch sử 9 ôn thi, ôn vào 10 Bài 3 có đáp án: Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa

Bài 4: Câu trắc nghiệm Lịch sử 9 ôn thi, ôn vào 10 Bài 4 có đáp án: Các nước Châu Á

Bài 5: Câu trắc nghiệm Lịch sử 9 ôn thi, ôn vào 10 Bài 5 có đáp án: Các nước Đông Nam Á

Bài 6: Câu trắc nghiệm Lịch sử 9 ôn thi, ôn thi vào 10 Bài 6 có đáp án: Các nước Châu Phi

Bài 7: Câu trắc nghiệm Lịch sử 9 ôn thi, ôn vào 10 Bài 7 có đáp án: Các nước Mĩ La - tinh

Bài 8: Câu trắc nghiệm Lịch sử 9 ôn thi, ôn vào 10 Bài 8 có đáp án: Nước Mỹ

Bài 9: Câu trắc nghiệm Lịch sử 9 ôn thi, ôn vào 10 Bài 8 có đáp án: Nước Mỹ

Bài 10: Câu trắc nghiệm Lịch sử 9 ôn thi, ôn vào 10 Bài 10 có đáp án: Các nước Tây Âu

Bài 11: Câu trắc nghiệm Lịch sử 9 ôn thi, ôn vào 10 Bài 11 có đáp án: Trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai

Bài 12: Câu trắc nghiệm Lịch sử 9 ôn thi, ôn vào 10 Bài 12 có đáp án: Những thành tựu chủ yếu và ý nghĩa lịch sử của cách mạng khoa học - kỹ thuật

Bài 13: Câu trắc nghiệm Lịch sử 9 ôn thi, ôn vào 10 Bài 13 có đáp án: tổng kết lịch sử thế giới từ sau năm 1945 đến nay

Bài 14: Câu trắc nghiệm Lịch sử 9 ôn thi, ôn vào 10 Bài 14 có đáp án: Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất

Bài 15: Câu trắc nghiệm Lịch sử 9 ôn thi, ôn vào 10 Bài 15 có đáp án: phong trào cách mạng Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất (1919 – 1926)

Bài 16: Câu trắc nghiệm Lịch sử 9 ôn thi, ôn vào 10 Bài 16 có đáp án: những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919 – 1925

Bài 17: Câu trắc nghiệm Lịch sử 9 ôn thi, ôn vào 10 Bài 17 có đáp án: cách mạng Việt Nam trước khi Đảng cộng sản ra đời

Bài 18: Câu trắc nghiệm Lịch sử 9 ôn thi, ôn vào 10 Bài 18 có đáp án: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời

Bài 19: Câu trắc nghiệm Lịch sử 9 ôn thi, ôn vào 10 Bài 19 có đáp án: phong trào cách mạng trong những năm 1930 - 1935

Bài 20: Câu trắc nghiệm Lịch sử 9 ôn thi, ôn vào 10 Bài 20 có đáp án: cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936 – 1939

Bài 21:Câu trắc nghiệm Lịch sử 9 ôn thi, ôn vào 10 Bài 21 có đáp án: Việt nam trong những năm 1939 – 1945

Bài 22: Câu trắc nghiệm Lịch sử 9 ôn thi, ôn vào 10 Bài 22 có đáp án: Cao trào cách mạng tiến tới tổng khởi nghĩa tháng tám 1945

Bài 23: Câu trắc nghiệm Lịch sử 9 ôn thi, ôn vào 10 Bài 23 có đáp án: Tổng khởi nghĩa tháng tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt nam Dân chủ Cộng hoà

Bài 24: Câu trắc nghiệm Lịch sử 9 ôn thi, ôn vào 10 Bài 24 có đáp án: cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân (1945 – 1946)

Bài 25: Câu trắc nghiệm Lịch sử 9 ôn thi, ôn vào 10 Bài 25 có đáp án: những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân pháp (1946 – 1950)

Bài 26: Câu trắc nghiệm lịch sử 9 ôn thi Bài 26 có đáp án: bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân pháp (1950 – 1953)

Bài 27: Câu trắc nghiệm lịch sử 9 ôn thi Bài 27 có đáp án: cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân pháp xâm lược kết thúc 

Bài 28: Câu trắc nghiệm lịch sử 9 ôn thi Bài 28 có đáp án: Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền bắc, đấu tranh chống đế quốc Mỹ và chính quyền Sài Gòn ở miền nam (1954 -1965)

Bài 29: Câu trắc nghiệm lịch sử 9 ôn thi Bài 29 có đáp án: Cả nước trực tiếp chiến đấu chống Mỹ, cứu nước (1965-1973)

Bài 30: Câu trắc nghiệm lịch sử 9 ôn thi Bài 30 có đáp án: hoàn thành giải phóng miền nam, thống nhất đất nước 

Bài 31: Câu trắc nghiệm lịch sử 9 ôn thi Bài 31 có đáp án: Việt Nam trong năm đầu sau đại thắng mùa xuân

Bài 33: Câu trắc nghiệm lịch sử 9 ôn thi Bài 33 có đáp án: Việt Nam trên đường đổi mới đi lên cnxh từ 1986-2000

Bài 34: Câu trắc nghiệm lịch sử 9 ôn thi Bài 34 có đáp án: tổng kết lịch sử việt nam từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất đến năm 2000

Suckhoecuocsong.vn

Các tin khác