Câu trắc nghiệm Lịch sử 9 ôn thi, ôn vào 10 Bài 17 có đáp án: cách mạng Việt Nam trước khi Đảng cộng sản ra đời

2/18/2022 3:44:00 PM
Câu trắc nghiệm Lịch sử 9 ôn thi, ôn vào 10 Bài 17 có đáp án: cách mạng Việt Nam trước khi Đảng cộng sản ra đời

Câu trắc nghiệm Lịch sử 9 ôn thi, ôn vào 10 Bài 17 có đáp án: cách mạng Việt Nam trước khi Đảng cộng sản ra đời

Câu 1. Tháng 7/1928, tầng lớp tiểu tư sản tri thức Việt Nam đã thành lập 

A. Hội hưng Nam

B. Hội phục Việt

C. Tân Việt Cách mạng Đảng

D. Việt Nam nghĩa đoàn

Đáp án: C vì năm 1925, một số tù chính trị cũ ở Trung Kì và một nhóm sinh viên trường Cao đằng Sư phạn Hà Nội đã lập ra Hội Phục Việt. Sau nhiều lần đổi tên, đến tháng 7-1928, Tân Việt Cách mạng Đảng được thành lập

Câu 2. Nhân tố nào đã tác động đến sự phân hóa của nội bộ Tân Việt cách mạng Đảng? 

A. Ảnh hưởng của cách mạng tháng Mười Nga (1917)

B. Chủ nghĩa Tam dân của Tôn Trung Sơn

C. Hoạt động của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên

D. Hoạt động của Việt Nam Quốc dân Đảng

Đáp án: C vì ra đời và hoạt động trong điều kiện Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên phát triển mạnh, lý luận và tư tưởng cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lê nin có ảnh hưởng lớn, lôi cuốn nhiều đảng viên trẻ đi theo. Từ đó nội bộ Tân Việtcách mạng đảng đã diễn ra cuộc đấu tranh giữa hai xu hướng tư tưởng: tư sản và vô sản.

Câu 3. Số nhà 5D phố Hàm Long (Hà Nội) là nơi diễn ra sự kiện lịch sử gì? 

A. Chi bộ cộng sản đầu tiên ở Việt Nam ra đời (3/1929).

B. Thành lập Đông Dương Cộng sản Đảng (6/1929).

C. Thành lập An Nam Cộng sản Đảng (7/ 1929).

D. Đại hội toàn quốc lần thứ nhất của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên (5/1929).

Đáp án: A vì cuối tháng 3/1929 một số hội viên tiên tiến của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở Bắc Kì đã họp tại số nhà 5D phố Hàm Long Hà Nội, lập chi bộ cộng sản đầu tiên ở Việt Nam.

Câu 4. Tổ chức tiền thân của Đông Dương Cộng sản liên đoàn là 

A. Việt Nam Quốc dân Đảng.

B. Tân Việt cách mạng Đảng.

C. Đảng Lập Hiến.

D. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên.

Đáp án: B vì do chịu ảnh hưởng của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên, tháng 9/1929 một số hội viên tiên tiến của Tân Việt cách mạng Đảng đã đứng ra thành lập Đông Dương Cộng sản liên đoàn.

=> Tiền thân của Đông Dương Cộng sản liên đoàn là Tân Việt Cách mạng đảng.

Câu 5. Năm 1929, trong nội bộ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đã có sự phân hóa thành các tổ chức cộng sản nào?

A. Đông Dương Cộng sản liên đoàn, An Nam Cộng sản đảng

B. Đông Dương Cộng sản đảng, An Nam Cộng sản đảng

C. Đông Dương Cộng sản đảng, Tân Việt Cách mạng đảng

D. Đông Dương Cộng sản đảng, Đông Dương Cộng sản liên đoàn

Đáp án: B vì sau Đại hội lần thứ nhất của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên (5-1929), trong nội bộ của hội đã có sự phân hóa thành các tổ chức cộng sản là:

-  Đông Dương Cộng sản đảng (6-1929).

- An Nam Cộng sản đảng (8-1929).

Câu 6. Đâu là cơ quan ngôn luận của Đông Dương Cộng sản đảng? 

A. Báo Đỏ

B. Báo Thanh niên

C. Báo Búa liềm

D. Báo Giải phóng

Đáp án: C vì ngày 17/6/1929, đại biểu các tổ chức cơ sở cộng sản ở Bắc Kỳ họp Đại hội tại nhà số 312, phố Khâm Thiên (Hà Nội), quyết định thành lập Đông Dương Cộng sản đảng, ra báo Búa liềm làm cơ quan ngôn luận.

Câu 7. Đâu không phải là điểm mới của phong trào công nhân Việt Nam trong giai đoạn 1926-1929? 

A. Công nhân trở thành lực lượng chính trị độc lập dẫn đầu phong trào yêu nước

B. Mang tính thống nhất trong toàn quốc

C. Đều mang tính chất chính trị rõ nét

D. Phong trào công nhân thực sự trở thành phong trào tự giác

Đáp án: D vì trong giai đoạn 1926-1929 phong trào công nhân có bước phát triển mới.

Cụ thể là:

- Phong trào công nhân mang tính thống nhất trong toàn quốc, vượt ra phạm vị một xưởng, bước đầu liên kết được nhiều ngành, nhiều địa phương.

- Các cuộc đấu tranh đều mang tính chất chính trị.

- Phong trào công nhân đang đi dần vào cuộc đấu tranh tự giác, trở thành một lực lượng chính trị độc lập, có sức quy tụ, dẫn đầu phong trào yêu nước

Câu 8. Vì sao cho đến năm 1929 yêu cầu thành lập một đảng cộng sản ở Việt Nam lại đặt ra cấp thiết?

A. Do yêu cầu cần phải giải quyết cuộc khủng hoảng về đường lối

B. Do sự phát triển của phong trào dân tộc dân chủ cần có tổ chức lãnh đạo

C. Do sự chỉ đạo của Quốc tế Cộng sản

D. Do sự phát triển của phong trào cách mạng thế giới

Đáp án: B vì cuối những năm 20 của thế kỉ XX, phong trào đấu tranh của công nhân, nông dân, tiểu tư sản và các tầng lớp nhân dân yêu nước khác phát triển, kết thành một làn sóng dân tộc, dân chủ ngày càng lan rộng. Sự phát triển đó đặt ra yêu cầu phải có một tổ chức mới thay thế cho Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên để tiếp tục lãnh đạo quần chúng đấu tranh.

=> Ba tổ chức cộng sản lần lượt ra đời vào năm 1929, nhưng lại hoạt động riêng rẽ và đả kích lẫn nhau. Vì vậy, để đáp ứng nhu cầu khách quan trên yêu cầu thành lập một đảng cộng sản ở Việt Nam là cấp thiết.

Câu 9. Sự ra đời của 3 tổ chức Cộng sản ở Việt Nam năm 1929 không mang ý nghĩa nào sau đây? 

A. Đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc của giai cấp công nhân Việt Nam.

B. Chứng tỏ sự thắng thế của khuynh hướng vô sản.

C. Chuẩn bị trực tiếp về tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.

D. Chấm dứt cuộc khủng hoảng về giai cấp lãnh đạo ở Việt Nam.

Đáp án: D vì sự ra đời của 3 tổ chức cộng sản đã đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc của giai cấp công nhân; là sự chuẩn bị trực tiếp về mặt tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng thời chứng tỏ sự thắng thế của khuynh hướng vô sản trong phong trào cách mạng Việt Nam.

Câu 10. Đâu không phải là nguyên nhân nào dẫn đến sự phát triển mạnh mẽ của phong trào công nhân trong giai đoạn 1926 - 1929? 

A. Những ảnh hưởng của tình hình thế giới, nhất là cách mạng Trung Quốc.

B. Ý thức chính trị của công nhân được nâng cao

C. Vai trò của Hội viên Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

D. Ảnh hưởng từ hoạt động của Việt Nam Quốc dân Đảng

Đáp án: D vì

- Trong giai đoạn 1926 – 1929, sự thắng lợi của công xã Quảng Châu ở Trung Quốc đã cổ vũ công nhân Việt Nam đấu tranh.

- Những hoạt động của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên đã giúp chủ nghĩa Mac- Lênin được truyền bá sâu rộng góp phần nâng cao trình độ giác ngộ cách mạng của công nhân.

- Ngoài ra Hội Việt Nam cách mạng thanh niên còn đứng ra tổ chức, lãnh đạo quần chúng đấu tranh, đưa phong trào đấu tranh của công nhân phát triển mạnh mẽ.

=> Hoạt động của Việt Nam Quốc dân đảng không phải là nhân tố đưa đến sự phát triển mạnh mẽ của phong trào công nhân trong giai đoạn 1926 - 1929

Câu 11. Tại sao chỉ trong một thời gian ngắn, ba tổ chức cộng sản nối tiếp nhau ra đời ở Việt Nam? 

A. Những điều kiện thành lập một Đảng cộng sản đã chín muồi

B. Do ảnh hưởng của phong trào Vô sản hóa

C. Do phong trào yêu nước có bước phát triển mới

D. Chủ nghĩa Mác- Lênin được truyền bá sâu rộng rãi vào Việt Nam

Đáp án: A vì đến năm 1929, những điều kiện thành lập một đảng cộng sản ở Việt Nam đã chín muồi

- Chủ nghĩa Mác- Lê nin được truyền bá sâu rộng rãi vào Việt Nam thúc đẩy phong trào dân tộc dân chủ phát triển mạnh mẽ

- Phong trào công nhân có bước phát triển mới, đang chuẩn biến mạnh mẽ từ tự phát sang tự giác

- Phong trào yêu nước ngả dần từ quỹ đạo tư sản sang vô sản.

=> Trong thời gian ngắn ba tổ chức cộng sản được thành lập đặt ra yêu cầu cấp thiết hơn nữa cần thành lập một Đảng cộng sản thống nhất để lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Câu 12. Nguyên nhân chủ yếu khiến yêu cầu thành lập một Đảng Cộng sản ở Việt Nam xuất hiện đầu tiên và ngày càng cấp thiết ở Bắc Kỳ? 

A. Do phong trào công nhân phát triển mạnh, trình độ giác ngộ của công nhân cao

B. Do Bắc Kỳ là trung tâm cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai

C. Do chủ nghĩa Mác- Lênin được truyền bá sâu rộng

D. Do Bắc Kỳ tập trung nhiều trung tâm công nghiệp

Đáp án: A vì do Bắc Kỳ là trung tâm của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp nên tập trung nhiều các trung tâm công nghiệp lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định … Số lượng công nhân đông, cùng với việc chủ nghĩa Mác- Lênin được truyền bá sâu rộng thúc đẩy phong trào công nhân phát triển mạnh nhất trong cả nước, trình độ giác ngộ của công nhân cao. Do đó yêu cầu thành lập một Đảng Cộng sản sớm xuất hiện và đặt ra cấp thiết ở đây.

Phần tiếp:

Câu trắc nghiệm Lịch sử 9 ôn thi, ôn vào 10 Bài 18 có đáp án: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời

Tổng hợp các câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 theo bài, ôn thi

Tổng hợp câu trắc nghiệm Lịch sử 9 ôn thi, ôn vào 10 theo từng bài có đáp án

Suckhoecuocsong.vn

Các tin khác