Câu trắc nghiệm Lịch sử 9 ôn thi, ôn vào 10 Bài 3 có đáp án: Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa

2/16/2022 2:59:00 PM
Câu trắc nghiệm lịch sử 9 ôn thi, ôn vào 10 Bài 3 có đáp án: Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa

 

Câu trắc nghiệm lịch sử 9 ôn thi, ôn vào 10 Bài 3 có đáp án: Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa

Câu 1 Hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc thực dân cơ bản sụp đổ vào khoảng thời gian nào? 

A. Giữa những năm 50 của thế kỉ XX

B. Giữa những năm 60 của thế kỉ XX

C. Giữa những năm 80 của thế kỉ XX

D. Giữa những năm 70 của thế kỉ XX

Đáp án: B vì tới giữa những năm 60 của thế kỉ XX, hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc thực dân về cơ bản đã bị sụp đổ. Đến năm 1967, hệ thống thuộc địa chỉ còn 5,2 triệu km2 với 35 triệu dân, tập trung chủ yếu ở miền Nam Phi.

Câu 2 Ngay sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, những nước nào giành được độc lập sớm nhất? 

A. Indonexia, Việt Nam, Lào.

B. Indonexia, Lào, Thái Lan.

C. Philippin, Thái Lan, Singapo.

D. Việt Nam, Myanma, Lào.

Đáp án: A vì ngay sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc phong trào giải phóng dân tộc đã nổ ra sớm nhất ở 3 nước Indonexia, Việt Nam, Lào. Cuộc đấu tranh diễn ra mạnh mẽ, 3 nước lần lượt tuyên bố độc lập. Indonexia (17/8/1945), Việt Nam (2/9/1945) và Lào (12/10/1945).

Câu 3 Năm 1960 ở châu Phi đã diễn ra sự kiện lịch sử gì quan trọng?

A. Châu phi có phong trào giải phóng dân tộc phát triển sớm nhất và mạnh nhất.

B. Có nhiều nước châu Phi được trao trả độc lập.

C. Có 17 nước châu Phi tuyên bố độc lập.

D. Châu phi là “lục địa mới trỗi dậy”.

Đáp án: C vì năm 1960, 17 nước châu Phi tuyên bố độc lập. Lịch sử thế giới đã ghi nhận đây là “Năm châu Phi”.

Câu 4 Phong trào đấu tranh giành độc lập của các nước Ăng-gô-la, Mô-dăm-bích và Ghinê Bít-xao nhằm đánh đổ ách thống trị của thực dân nào?

A. Thực dân Tây Ban Nha.

B. Phát xít Nhật.

C. Phát xít Italia.

D. Thực dân Bồ Đào Nha.

Đáp án: D vì phong trào đấu tranh giành độc lập của các nước Ăng-gô-la, Mô-dăm-bích và Ghi nê Bít-xao nhằm đánh đổ ách thống trị của thực dân Bồ Đào Nha.

Câu 5 Từ cuối những năm 70 của thế kỉ XX, chủ nghĩa thực dân chỉ còn tồn tại dưới hình thức nào?

A. Chủ nghĩa thực dân kiểu mới.

B. Chủ nghĩa thực dân kiểu cũ.

C. Chế độ phân biệt chủng tộc.

D. Chế độ thực dân đế quốc.

Đáp án: C vì từ cuối những năm 70 của thế kỉ XX, chủ nghĩa thực dân chỉ còn tồn tại dưới hình thức cuối cùng của nó là chế độ phân biệt chủng tộc, tập trung ở 3 nước miền Nam châu Phi là Rô-đê-di-a, Tây Nam Phi và Cộng hòa Nam Phi.

Câu 6 Nhiệm vụ nào được đặt ra cho các nước Á, Phi, Mĩ Latinh sau khi giành độc lập?

A. Xây dựng và phát triển đất nước.

B. Khắc phục hạn chế của xu thế toàn cầu hóa.

C. Thực hiện liên kết khu vực.

D. Thắng thế trong cục diện Chiến tranh lạnh.

Đáp án: A vì sau khi giành được độc lập, lịch sử các dân tộc Á, Phi và Mĩ Latinh đã sang một chương mới với nhiệm vụ to lớn là củng cố nền độc lập, xây dựng và phát triển đất nước nhằm khắc phục tình trạng nghèo nàn, lạc hậu

Câu 7 Kẻ thù chủ yếu của nhân dân các nước Mỹ Latinh sau chiến tranh thế giới thứ hai là gì?

A. Chủ nghĩa thực dân cũ.

B. Chế độ phân biệt chủng tộc.

C. Chế độ tay sai phản động của chủ nghĩa thực dân mới.

D. Giai cấp địa chủ phong kiến.

Đáp án: C vì ngay sau chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ thiết lập chế độ độc tài thân Mĩ ở Mĩ Latinh, nhằm thực hiện âm mưu biến Mĩ Latinh thành sân sâu của mình => Kẻ thù chủ yếu của nhân dân các nước Mỹ Latinh là Chế độ tay sai phản động của chủ nghĩa thực dân mới.

Câu 8 Cách mạng nước nào được đánh giá là lá cờ đầu trong phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ La-tinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Thắng lợi của cách mạng Brazin.

B. Thắng lợi của cách mạng Mêhicô.

C. Thắng lợi của cách mạng Cuba.

D. Thắng lợi của cách mạng Chilê.

Đáp án: C vì sự kiện được đánh giá là tiêu biểu nhất và là lá cớ đầu trong phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ La-tinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai là thắng lợi của cách mạng Cuba. Vì Cuba là nước đầu tiên lật đổ được nền thống trị của chế độ độc tài thân Mĩ, xây dựng chế độ cộng hòa ở khu vực. Cách mạng Cuba là nguồn cổ vũ to lớn cho các nước còn lại trong khu vực đứng lên đấu tranh giành độc lập dân tộc.

Câu 9 Sự kiện nào đánh dấu chủ nghĩa thực dân – đế quốc đã sụp đổ đến tận gốc rễ?

A. 17 nước châu Phi tuyên bố độc lập.

B. Cách mạng Cuba giành thắng lợi.

C. Chế độ phân biệt chủng tộc bị xóa bỏ hoàn toàn.

D. Mô-dăm-bích và Ăng-gô-la tuyên bố độc lập.

Đáp án: C vì sau khi Môdămbích và Ănggôla tuyên bố độc lập thì từ những năm 70 của thế kỉ XX, chủ nghĩa thực dân chỉ còn tồn tại dưới hình thức là chế độ phân biệt chủng tộc (Apacthai) tập trung ở ba nước miền Nam châu Phi.

=> Năm 1993, Hiến pháp Nam Phi quy định chế độ phân biệt chủng tộc được xóa bỏ hoàn toàn.

=> Hình thức tồn tại cuối cùng của chủ nghĩa thực dân – đế quốc bị xóa bỏ hoàn toàn.

=> Chế độ phân biệt chủng tộc Apacthai được xóa bỏ cũng đồng nghĩa chủ nghĩa đế quốc – thực dân đã sụp đổ đến tận gốc rễ.

Câu 10 Yếu tố nào quyết định sự phát triển của phong trào giải phóng dân tộc ở các nước Á, Phi, Mĩ Latinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Sự suy yếu của các nước đế quốc chủ nghĩa phương Tây.

B. Ý thức độc lập và sự lớn mạnh của các lực lượng dân tộc.

C. Hệ thống xã hội chủ nghĩa hình thành và ngày càng phát triển.

D. Thắng lợi của phe Đồng minh trong chiến tranh chống phát xít.

Đáp án: B vì trong những năm chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945), mâu thuẫn xã hội ở các nước châu Á phát triển gay gắt, trong đó chủ yếu là mâu thuẫn dân tộc. Trong khi đó, các lực lượng dân tộc ở các nước này ngày càng trưởng thành. Đây là yếu tố quyết định nhất đến sự phát triển của phong trào giải phóng dân tộc ở Á, Phi, Mĩ Latinh sau năm 1945.

Còn lại bối cảnh thế giới chỉ là yếu tố khách quan, tạo điều kiện thuận lợi cho phong trào giải phóng dân tộc bùng nổ.

Câu 11 Đâu không phải là điều kiện khách quan thuận lợi để phong trào giải phóng dân tộc bùng nổ và phát triển mạnh sau chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Chủ nghĩa phát xít bị tiêu diệt, chủ nghĩa đế quốc suy yếu

B. Chiến lược toàn cầu của Mĩ

C. Sự phát triển của phong trào hòa bình, dân chủ ở các nước tư bản

D. Sự ra đời và phát triển của hệ thống xã hội chủ nghĩa

Đáp án: B vì những điều kiện khách quan thuận lợi để phong trào giải phóng dân tộc bùng nổ và phát triển mạnh sau chiến tranh thế giới thứ hai bao gồm:

- Kẻ thù của các dân tộc thuộc địa là chủ nghĩa phát xít bị tiêu diệt, chủ nghĩa đế quốc suy yếu

- Sự ra đời và phát triển của hệ thống xã hội chủ nghĩa trở thành chỗ dựa của phong trào cách mạng thế giới

- Sự phát triển của phong trào hòa bình, dân chủ ở các nước tư bản có ảnh hưởng nhất định đến thái độ của các nước thực dân

Câu 12 Điểm khác biệt lớn nhất của phong trào giải phóng dân tộc sau chiến tranh thế giới thứ hai so với giai đoạn trước là

A. Lực lượng tham gia

B. Kẻ thù

C. Lãnh đạo

D. Kết quả

Đáp án: D vì điểm khác biệt lớn nhất giữa phong trào giải phóng dân tộc từ sau chiến tranh thế giới thứ hai so với giai đoạn trước là kết quả đấu tranh. Từ sau chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào giải phóng dân tộc liên tiếp giành thắng lợi trên quy mô toàn cầu, dẫn đến sự sụp đổ hoàn toàn hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc thực dân. Còn ở các giai đoạn trước, phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới hầu hết đều thất bại (trừ khu vực Mĩ Latinh).

Phần tiếp:

Câu trắc nghiệm lịch sử 9 ôn thi Bài 4 có đáp án: Các nước Châu Á

Tổng hợp các câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 theo bài, ôn thi

Tổng hợp câu trắc nghiệm Lịch sử 9 ôn thi, ôn vào 10 theo từng bài có đáp án

Suckhoecuocsong.vn

Các tin khác