Câu trắc nghiệm Lịch sử 9 ôn thi, ôn vào 10 Bài 10 có đáp án: Các nước Tây Âu

2/17/2022 4:22:00 PM
Câu trắc nghiệm Lịch sử 9 ôn thi, ôn vào 10 Bài 10 có đáp án: Các nước Tây Âu

 

Câu trắc nghiệm lịch sử 9 ôn thi Bài 10 có đáp án: Các nước Tây Âu

Câu 1. Sau chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945) nền kinh tế Tây Âu có đặc điểm gì nổi bật? 

A. Hoàn toàn kiệt quệ

C. Phát triển không ổn định

D. Phát triển chậm

B. Phát triển mạnh mẽ

Đáp án: A vì chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945) đã để lại cho các nước Tây Âu nhiều hậu quả nặng nề. Sau chiến tranh, nền kinh tế của các nước này hoàn toàn kiệt quệ:

- Ở Pháp, năm 1945 sản xuất công nghiệp chỉ bằng 38%, nông nghiệp chỉ bằng 50% so với năm 1938.

- Ở Italia, tổn thất khoảng 1/3 của cải quốc gia.

Câu 2. Để nhận được viện trợ của Mĩ theo kế hoạch Mác - san, các nước Tây Âu phải tuân theo những điều kiện nào do Mĩ đặt ra? 

A. Tiến hành quốc hữu hóa các xí nghiệp tư bản, hạ thuế quan đối với hàng hóa của Mĩ.

B. Không được tiến hành quốc hữu hóa các xí nghiệp, hạ thuế quan đối với hang hóa Mĩ, gạt bỏ những người cộng sản ra khỏi chính phủ.

C. Để hàng hóa Pháp Mĩ tràn ngập thị trường Tây Âu, giữ nguyên những người cộng sản trong chính phủ.

D. Đảm bảo các quyền tự do cho người lao động, giữ thuế quan đối với hàng hóa của Mĩ.

Đáp án: B vì Để nhận được viện trợ của Mĩ sau chiến tranh thế giới thứ hai, các nước Tây Âu phải không được tiến hành quốc hữu hóa các xí nghiệp, hạ thuế quan đối với hàng hóa Mĩ, gạt bỏ những người cộng sản ra khỏi chính phủ.

Câu 3. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, các nước Tây Âu có thái độ như thế nào đối với vấn đề độc lập dân tộc ở các thuộc địa cũ? 

A. Tìm cách thiết lập chế độ thuộc địa kiểu mới đối với các nước thế giới thứ 3.

B. Đa số ủng hộ việc công nhận nền độc lập của các nước thuộc địa.

C. Tìm cách thiết lập trở lại chủ quyền trên các thuộc địa của mình trước đây.

D. Ủng hộ việc công nhận quyền tự trị của các thuộc địa.

Đáp án: C vì sau Chiến tranh thế giới thứ II, các nước tư bản Tây Âu tìm mọi cách thiết lập trở lại chủ quyền trên các thuộc địa của mình trước đây như Anh quay lại Ấn Đô, Pháp quay lại xâm lược Đông Dương…

Câu 4. Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) do Mĩ lập ra nhằm mục đích gì? 

A. Chống lại phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới

B. Chống lại Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu

C. Chống lại phong trào hòa bình, dân chủ ở các nước tư bản

D. Chống lại Liên Xô và Trung Quốc

Đáp án: B vì khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) do Mĩ lập ra năm 1949 nhằm mục đích chống lại Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu.

Câu 5. Năm 1990, ở nước Đức đã diễn ra sự kiện lịch sử gì? 

A. Bức tường Béc-lin sụp đổ

B. Nước Đức tái thống nhất

C. Hai nước Đức bình thường hóa quan hệ ngoại giao với nhau

D. Hai nước Đức thiết lập quan hệ ngoại giao với nhau

Đáp án: B vì ngày 03/10/1990, Cộng hòa Dân chủ Đức sáp nhập vào Cộng hòa Liên Bang Đức thành nước Đức thống nhất. Ngày nay, Đức là một quốc gia có thế lực kinh tế, quân sự lớn mạnh nhất Tây Âu.

Câu 6. Từ những năm 50 của thế kỉ XX, trong hoạt động kinh tế của các nước Tây Âu có điểm gì nổi bật?

A. Sự cạnh tranh quyết liệt giữa các cường quốc

B. Sự liên kết kinh tế giữa các nước trong khu vực

C. Mở rộng quan hệ kinh tế với khối SEV

D. Mở rộng hoạt động thương mại với các nước châu Á

Đáp án: B vì sau chiến tranh thế giới thứ hai, nhất là từ năm 1950 khi nền kinh tế các nước Tây Âu được khôi phục, một xu hướng ngày càng nổi bật là sự liên kết kinh tế giữa các nước trong khu vực. Biểu hiện:

- Sự ra đời của “Cộng đồng than – thép châu Âu” (4-1951).

- “Cộng đồng năng lượng nguyên tử châu Âu” (3-1957) rồi thành lập “Cộng đồng kinh tế châu Âu”.

Câu 7. Hiệp ước nào đã đánh dấu bước chuyển từ Cộng đồng châu Âu (EC) sang Liên minh châu Âu (EU)? 

A. Hiệp ước Rôma

B. Hiệp ước Maxtrích

C. Hiệp ước Lisbon

D. Định ước Henxinki

Đáp án: B vì Ngày 07/12/1991, các nước thành viên EC kí Hiệp ước Maxtrích (Hà Lan), có hiệu lực từ ngày 01/01/1993 đổi tên thành Liên minh châu Âu (EU).

Câu 8. Cộng đồng kinh tế châu Âu (EEC) ra đời nhằm mục đích gì? 

A. Hình thành một thị trường chung, tự do thuế quan, nhân công, tư bản

C. Nâng cao vị thế của Tây Âu trên trường quốc tế

D. Cạnh tranh với Mỹ

B. Cạnh tranh với khối SEV

Đáp án: A vì cộng đồng kinh tế châu Âu (EEC) ra đời nhằm hình thành một thị trường chung để xóa bỏ hàng rào thuế quan giữa 6 nước, tiến tới thực hiện tự do lưu thông về nhân công và tư bản… Đồng thời có một chính sách thống nhất trong nông nghiệp và giao thông.

Câu 9. Đến cuối thập kỉ 90, tổ chức nào được đánh giá là liên minh kinh tế - chính trị khu vực lớn nhất hành tinh?

A. Liên minh châu Âu (EU)

B. Liên hợp quốc

C. Cộng đồng châu Âu (EC)

D. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)

Đáp án: A vì đến cuối thập kỉ 90, EU chiếm ¼ GDP của thế giới, 1/3 tổng sản phẩm công nghiệp thế giới

=> EU đã trở thành tổ chức liên kết chính trị- kinh tế lớn nhất hành tinh

Câu 10. Quốc gia nào là tâm điểm đối đầu giữa hai cực Xô - Mĩ ở châu Âu? 

A. Hy Lạp

B. Đức

C. Áo

D. Thổ Nhĩ Kì

Đáp án: B vì năm 1949, trên lãnh thổ nước Đức đã hình thành hai nhà nước đi theo 2 con đường đối lập nhau, có sự chi phối của Mĩ và Liên Xô. Sự tồn tại hai nhà nước Đức và sự phân đôi Béclin làm cho nước Đức trở thành một tâm điểm đối đầu ở châu Âu giữa hai cực Xô - Mĩ.

Câu 11. Liên minh châu Âu (EU) là tổ chức mang tính chất gì? 

A. Liên minh về khoa học - kỹ thuật.

B. Liên minh quân sự - chính trị.

C. Liên minh giáo dục, văn hóa, y tế.

D. Liên minh kinh tế - chính trị.

Đáp án: D vì Liên minh châu Âu (EU) là tổ chức có tính chất là liên minh kinh tế - chính trị chung của các nước châu Âu. Tính chất này cũng phù hợp với mục tiêu khi thành lập EU.

Câu 12. Nguyên nhân khách quan nào đã giúp kinh tế các nước Tây Âu phục hồi và phát triển sau chiến tranh thế giới thứ hai? 

A. Được sự giúp đỡ từ Liên Xô.

B. Được đền bù chiến phí từ các nước bại trận.

C. Tinh thần lao động tự lực của các nước Tây Âu.

D. Sự viện trợ của Mĩ trong kế hoạch Macsan.

Đáp án: D vì sự viện trợ của Mĩ trong kế hoạch Macsan là nguyên nhân khách quan quan trọng thúc đẩy sự hồi phục và phát triển của các nước Tây Âu sau chiến tranh.

Câu 13. Thành công của Tây Âu trong quá trình khôi phục kinh tế - xã hội sau chiến tranh có ý nghĩa lịch sử như thế nào? 

A. Khai thác được nguồn nguyên vật liệu, nhân công rẻ của các nước thế giới thứ ba.

B. Xóa bỏ được tình trạng nhập siêu.

C. Cơ bản ổn định và phục hồi về mọi mặt, trở thành đối trọng với khối xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu.

D. Tây Âu trở thành một trong ba trung tâm kinh tế thế giới.

Đáp án: C vì sau chiến tranh thế giới thứ hai, các nước Tây Âu chịu hậu quả nặng nề, kinh tế kiệt quệ, đất nước gặp nhiều khó khăn về mọi mặt. Tuy nhiên, với kế hoạch 5 năm khôi phục kinh tế 1945 – 1950 và sự viện trợ của Mĩ theo kế hoạch Mac-san đã giúp Tây Âu cơ bản ổn định và phục hồi về mọi mặt, trở thành đối trọng với khối Xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu.

Câu 14. Ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối nội của các nước Tây Âu sau Chiến tranh thế giới thứ hai là? 

A. Chạy đua vũ trang, tham gia cuộc Chiến tranh lạnh chống Liên Xô và các nước Xã hội chủ nghĩa.

B. Củng cố, phát triển mối quan hệ hợp tác khu vực.

C. Đấu tranh chống lại sự thao túng, ảnh hưởng của Mĩ ở châu Âu.

D. Củng cố chính quyền của giai cấp tư sản, ổn định tình hình kinh tế, chính trị, xã hội

Đáp án: D vì ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối nội của các nước Tây Âu sau Chiến tranh thế giới thứ hai là củng cố chính quyền của giai cấp tư sản, ổn định tình hình kinh tế, chính trị, xã hội.

Câu 15. Đâu không phải là nhân tố thúc đẩy sự liên kết giữa các nước Tây Âu sau chiến tranh thế giới thứ hai? 

A. Nhu cầu thoát khỏi sự lệ thuộc của Mỹ

B. Sự tương đồng về kinh tế - văn hóa

C. Tác động của cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật

D. Giải quyết bất đồng giữa khối tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa

Đáp án: D vì sau chiến tranh thế giới thứ hai, các nước Tây Âu có xu hướng liên kết với nhau vì:

- Các nước Tây Âu có chung một nền văn minh, có một nền kinh tế không cách biệt nhau lắm và từ lâu đã có liên hệ mật thiết với nhau

- Tác động của cuộc cách mạng khoa học- kĩ thuật và xu thế liên kết quốc tế

- Nhu cầu thắt chặt sự tin cậy lẫn nhau để khắc phục những nghi kị, chia rẽ trong lịch sử; đồng thời cũng là để thoát khỏi sự lệ thuộc vào Mĩ

Câu 16. Anh(chị) hiểu thế nào về khái niệm Tây Âu 

A. Các quốc gia này đều nằm ở phía Tây bán cầu

B. Các quốc gia này đều nằm ở phía Tây châu Âu

C. Dùng để chỉ về sự khác biệt kinh tế- chính trị với Đông Âu

D. Dùng để chỉ các quốc gia thân Mĩ

Đáp án: C vì Tây Âu không phải là khái niệm chỉ vị trí địa lý mà là khái niệm chính trị- xã hội, xuất hiện trong thời kì chiến tranh lạnh để chỉ những quốc gia đi theo con đường tư bản chủ nghĩa, thân Mĩ. Nó khác biệt với các nước Đông Âu xã hội chủ nghĩa thân Liên Xô.

Câu 17. Tại sao Mĩ và các nước phương Tây lại dồn sức viện trợ cho Tây Đức nhanh chóng phục hồi và phát triển kinh tế sau chiến tranh? 

A. Để Tây Đức có ưu thế so với Đông Đức.

B. Để thúc đẩy quá trình hòa bình hoá nước Đức.

C. Để biến Tây Đức thành một "Lực lượng xung kích" của khối NATO, chống Liên Xô và các nước Xã hội chủ nghĩa.

D. Để củng cố ảnh hưởng của Mĩ ở khu vực

Đáp án: C vì Mỹ và các nước phương Tây không muốn một giải pháp thống nhất ở Đức mà ở đó có sự cân bằng quyền lực giữa Xô- Mĩ theo quy định của hội nghị Ianta và Pốtxđam. Sự ra đời của nước CHLB Đức (Tây Đức) tháng 9- 1949 đã phản ánh tham vọng đó. Để biến Tây Đức thành một "Lực lượng xung kích" của khối NATO, chống Liên Xô và các nước Xã hội chủ nghĩa Mĩ và các nước phương Tây lại dồn sức viện trợ cho Tây Đức nhanh chóng phục hồi và phát triển kinh tế sau chiến tranh.

Câu 18. Điểm giống nhau giữa Liên minh châu Âu (EU) và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) là 

A. Nguyên tắc hội nhập

B. Xuất phát điểm

C. Mức độ liên kết

D. Quy mô

Đáp án: D vì EU và ASEAN đều là các tổ chức liên kết mang tính khu vực ở châu Âu và Đông Nam Á

Câu 19. Brexit là thuật ngữ dùng để chỉ sự kiện gì đã diễn ra trong Liên minh châu Âu (EU)?

A. Khủng hoảng nợ công ở Hi Lạp

B. Anh rời khỏi EU

C. Khủng hoảng người nhập cư ở châu Âu

D. Khủng hoảng nợ công ở châu Âu

Đáp án: B vì Brexit là một thuật ngữ dùng để chỉ sự kiện Anh rời khỏi EU. Theo kết quả cuộc trưng cầu chính thức ngày 24- 6- 2016, người dân Anh chọn rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) với tỷ lệ 51,9% ủng hộ và 48,1% phản đối hành động này

Câu 20. Tổ chức nào sau đây không phải là tiền thân của Liên minh châu Âu?

A. Cộng đồng thương mại - tài chính châu Âu

B. Cộng đồng kinh tế châu Âu

C. Cộng đồng năng lượng nguyên tử châu Âu

D. Cộng đồng than, thép châu Âu

Đáp án: A vì trải qua một quá trình chuẩn bị, ngày 18-4-1951, 6 nước Tây Âu (gồm Pháp, CHLB Đức, Italia, Bỉ, Hà Lan, Lúcxămbua) đã thành lập “Cộng đồng than - thép châu Âu” (ECSC).

- Sau đó, ngày 25-3-1957, 6 nước này lại kí Hiệp ước Rôma thành lập “Cộng đồng năng lượng nguyên tử châu Âu” (EURATOM) và “Cộng đồng kinh tế châu Âu” (EEC).

- Ngày 1-7-1967, ba tổ chức trên được hợp nhất lại thành “Cộng đồng châu Âu” (EC).

- Tháng 12-1991, được đổi tên thành “Liên minh châu Âu” (EU).

Phần tiếp

Câu trắc nghiệm Lịch sử 9 ôn thi, ôn vào 10 Bài 11 có đáp án: Trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai

Tổng hợp các câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 theo bài, ôn thi

Tổng hợp câu trắc nghiệm Lịch sử 9 ôn thi, ôn vào 10 theo từng bài có đáp án

Suckhoecuocsong.vn

Các tin khác