Câu trắc nghiệm Lịch sử 9 ôn thi, ôn vào 10 Bài 21 có đáp án: Việt nam trong những năm 1939 – 1945

2/18/2022 4:03:00 PM
Câu trắc nghiệm Lịch sử 9 ôn thi, ôn vào 10 Bài 21 có đáp án: Việt nam trong những năm 1939 – 1945

Câu trắc nghiệm Lịch sử 9 ôn thi, ôn vào 10 Bài 21 có đáp án: Việt nam trong những năm 1939 – 1945

Câu 1. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ đã tạo ra nguy cơ gì đối với thực dân Pháp ở Đông Dương? 

A. Phong trào cách mạng ở thuộc địa bùng nổ, bị Nhật hất cẳng

B. Phải chia sẻ quyền lợi ở Đông Dương với phát xít Nhật

C. Nguồn thu lợi nhuận từ Đông Dương bị suy giảm

D. Bị phát xít Đức tiêu diệt

Đáp án: A vì chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, thực dân Pháp đứng trước 2 nguy cơ lớn:

- Ngọn lửa cách mạng giải phóng của nhân dân Đông Dương sớm muộn sẽ bùng cháy vì chiến tranh sẽ làm cho nước Pháp bận rộn và suy yếu

- Phát xít Nhật đang lăm le hất cẳng Pháp ở Đông Dương

Câu 2. Thực dân Pháp đã thực hiện chính sách gì để vơ vét tối đa những nguồn lợi ở Đông Dương trong chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Kinh tế tập trung

B. Kinh tế chỉ huy

C. Kinh tế thời chiến

D. Kinh tế mới

Đáp án: B vì khi Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ (1939), thực dân Pháp đã thi hành chính sách “kinh tế chỉ huy” nhằm lợi dụng thời chiến để nắm độc quyền toàn bộ nền kinh tế Đông Dương và tăng cường việc đầu cơ tích trữ để vơ vét, bóc lột nhân dân ta được nhiều hơn

Câu 3. Tháng 9/1940, ở Đông Dương đã diễn ra sự kiện lịch sử gì quan trọng? 

A. Phát xít Nhật vào Đông Dương

B. Nhật đảo chính Pháp độc chiếm Đông Dương

C. Nhật đầu hàng hoàn toàn quân Đồng minh

D. Pháp kí với Nhật hiệp định phòng thủ chung Đông Dương

Đáp án: A vì cuối tháng 9/1940, quân Nhật vượt biên giới Việt - Trung tiến vào miền Bắc Việt Nam. Quân Pháp nhanh chóng đầu hàng. Pháp - Nhật câu kết với nhau cùng bóc lột nhân dân Đông Dương.

Câu 4. Lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện lần đầu tiên trong cuộc khởi nghĩa nào? 

A. Khởi nghĩa Bắc Sơn

B. Khởi nghĩa Nam Kì

C. Khởi nghĩa từng phần

D. Binh biến Đô Lương

Đáp án: B vì lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện lần đầu tiên trong cuộc khởi nghĩa Nam Kì (11-1941) và sau này trở thành quốc kì của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

Câu 5. Cuộc khởi nghĩa Nam Kì (11-1940) nổ ra trong bối cảnh lịch sử nào? 

A. Quân Pháp dùng người Việt làm bia đỡ đạn trong cuộc xung đột với Xiêm

B. Quân Nhật mở rộng phạm vi chiếm đóng ở Nam Bộ

C. Trung ương Đảng ra chỉ thị phát động khởi nghĩa ở Nam Kỳ

D. Nước Pháp bị phát xít Đức chiếm đóng, cơ hội để nhân dân Việt Nam nổi dậy đã đến

Đáp án: A vì quân Xiêm (Thái Lan) với sự giúp đỡ của Nhật - lợi dụng cơ hội quân Pháp bại trận ở châu Âu và yếu thế ở Đông Dương, tiến hành khiêu khích, xung đột dọc biên giới với Lào và Cam-pu-chia. Để chống lại, thực dân Pháp bắt lính người Việt ra trận chết thay cho chúng (11-1940). Sự kiện này khiến nhân dân Nam Kì rất bất bình và nổi dậy khởi nghĩa.

Câu 6. Tình hình Việt Nam từ năm 9-1940 đến trước ngày 9-3-1945 có đặc điểm gì nổi bật? 

A. Chiến tranh Pháp - Nhật ở Đông Dương

B. Thực dân Pháp tiến hành khủng bố đẫm máu phong trào cách mạng Việt Nam

C. Đông Dương trở thành thị trường độc chiếm của phát xít Nhật

D. Pháp - Nhật câu kết với nhau để thống trị, bóc lột nhân dân Việt Nam

Đáp án: D vì đặc điểm nổi bật của tình hình Việt Nam từ năm 9-1940 đến trước ngày 9-3-1945 là thực dân Pháp và phát xít Nhật câu kết với nhau để thống trị, bóc lột nhân dân Việt Nam, đẩy nhân dân Việt Nam vào cảnh 1 cổ 2 tròng. Chính vì thế, đời sống của nhân dân ta vô cùng khổ cực, mâu thuẫn giữa nhân dân ta với phát xít Pháp - Nhật ngày càng gay gắt.

Câu 7. Hậu quả nghiêm trọng nhất từ chính sách cướp bóc của Pháp - Nhật đối với nhân dân Việt Nam là gì? 

A. Khủng hoảng kinh tế trầm trọng

B. Khoảng 2 triệu người dân Việt Nam chết đói

C. Mâu thuẫn dân tộc phát triển gay gắt

D. Cách mạng bùng nổ trong cả nước

Đáp án: B vì những chính sách vơ vét, bóc lột của Pháp - Nhật như thu thóc tạ, nhổ lúa trồng đay, cướp đoạt ruộng đất, cưỡng bức mua lương thực với giá rẻ mạt…đã dẫn đến nạn đói cuối năm 1944 - đầu năm 1945 với gần 2 triệu người Việt Nam bị chết đói. Đây chính là hậu quả nghiêm trọng nhất từ chính sách cướp bóc của Pháp – Nhật đối với nhân dân ta.

Câu 8. Đâu không phải là ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn (9-1940) và khởi nghĩa Nam Kì (11-1940)? 

A. Chứng tỏ đường lối chuyển hướng của Đảng Cộng sản Đông Dương là đúng đắn

B. Nêu cao tinh thần anh hùng bất khuất của nhân dân ta

C. Giáng đòn mạnh vào thực dân Pháp, phát xít Nhật

D. Thể hiện tinh thần đoàn kết của nhân dân Việt Nam với cuộc đấu tranh chống phát xít của nhân dân thế giới

Đáp án: D vì khởi nghĩa Bắc Sơn (9-1940) và khởi nghĩa Nam Kì (11-1940) đã “gây ảnh hưởng rộng lớn trong toàn quốc”, nêu cao tinh thần anh hùng bất khuất của nhân dân ta, giáng đòn chí tử vào thực dân Pháp, cảnh báo nghiêm khắc phát xít Nhật vừa mới đặt chân vào nước ta, “đó là những tiếng súng báo hiệu của cuộc khởi nghĩa toàn quốc".

- Để lại cho Đảng Cộng sản Đông Dương những bài học bổ ích về khởi nghĩa vũ trang, xây dựng lực lượng vũ trang và chiến tranh du kích, trực tiếp chuẩn bị cho tổng khởi nghĩa tháng Tám về sau.

Câu 9. Nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng Việt Nam thời kì 1939 - 1945 là gì? 

A. Đánh đổ đế quốc, phát xít xâm lược giành độc lập dân tộc

B. Lật đổ chế độ phong kiến giành ruộng đất cho dân cày

C. Lật đổ chế độ phản động thuộc địa cải thiện dân sinh

D. Đánh đổ các giai cấp bóc lột giành quyền tự do dân chủ

Đáp án: A vì dưới ách thống trị của đế quốc phát xít Pháp - Nhật, mâu thuẫn dân tộc phát triển rất gay gắt. Do đó nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng Việt Nam thời kì 1939-1945 là đánh đổ đế quốc, phát xít xâm lược giành độc lập dân tộc.

Câu 10. Lý do chủ yếu nào buộc thực dân Pháp phải đồng ý bắt tay với phát xít Nhật cùng cai trị Đông Dương?

A. Quân Pháp ở Đông Dương không đủ khả năng để chống lại Nhật

B. Nước Pháp đã bị phát xít Đức chiếm đóng, chính phủ Đờgôn phải lưu vong

C. Do phe Trục đang chiếm ưu thế trên thế giới

D. Pháp muốn giữ thế hòa hoãn tạm thời để chờ cơ hội phản công

Đáp án: A vì Đông Dương là một trong những thuộc địa giàu có nhất của thực dân Pháp nên Pháp buộc phải giữ Đông Dương bằng mọi giá. Tuy nhiên khi Nhật vào Đông Dương, quân Pháp không đủ khả năng để chống lại nên đã chủ động bắt tay với phát xít Nhật cùng cai trị Đông Dương.

Câu 11. Đâu không phải là lý do để phát xít Nhật đồng ý bắt tay với thực dân Pháp khi mới vào Đông Dương? 

A. Muốn mượn tay Pháp để đàn áp phong trào cách mạng Đông Dương

B. Muốn lợi dụng Pháp để bóc lột nhân dân Đông Dương

C. Muốn dùng Pháp làm bia đỡ đạn cho những mâu thuẫn ở Đông Dương

D. Không muốn đụng độ với Mĩ ở khu vực Châu Á- Thái Bình Dương

Đáp án: D vì tháng 9-1940 Nhật vào Đông Dương. Tuy nhiên phát xít Nhật đã không lật đổ ngay thực dân Pháp mà lại bắt tay với Pháp vì:

- Người Pháp đã xây dựng được ở Đông Dương một bộ máy cai trị hoàn thiện mà Nhật có thể lợi dụng để vơ vét, bóc lột các tiềm lực của Đông Dương và đàn áp các phong trào đấu tranh;

- Dồng thời cũng tránh nguy cơ lộ tham vọng xâm lược, biến Đông Dương thành hậu phương, căn cứ chiến tranh của Nhật ở Châu Á- Thái Bình Dương

Câu 12. Cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn đã để lại di sản gì cho lực lượng vũ trang Việt Nam sau này? 

A. Trung đội cứu quốc quân

B. Đội tự vệ Cao Bằng

C. Đội du kích Bắc Sơn

D. Đội Việt Nam giải phóng quân

Đáp án: C vì từ trong cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn (9-1940), đội du kích Bắc Sơn được thành lập. Đây chính là tiền thân của lực lượng vũ trang của quân đội nhân dân Việt Nam

Câu 13. Bài học kinh nghiệm nào là lớn nhất của khởi nghĩa Bắc Sơn và Nam Kì được Đảng Cộng sản Đông Dương vận dụng trong cuộc cách mạng tháng Tám (1945)? 

A. Khởi nghĩa phải nổ ra đồng loạt

B. Phải xây dựng được một lực lượng vũ trang hùng hậu

C. Khởi nghĩa phải có sự chuẩn bị chu đáo, nổ ra đúng thời cơ

D. Phải tranh thủ những điều kiện khách quan thuận lợi

Đáp án: C vì bài học kinh nghiệm lớn nhất của khởi nghĩa Bắc Sơn và Nam Kì được Đảng Cộng sản Đông Dương vận dụng trong cuộc cách mạng tháng Tám (1945) là khởi nghĩa muốn giành thắng lợi phải có sự chuẩn bị chu đáo về đường lối, lực lượng và phải nổ ra đúng thời cơ

Phần tiếp:

Câu trắc nghiệm Lịch sử 9 ôn thi, ôn vào 10 Bài 22 có đáp án: Cao trào cách mạng tiến tới tổng khởi nghĩa tháng tám 1945

Tổng hợp các câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 theo bài, ôn thi

Tổng hợp câu trắc nghiệm Lịch sử 9 ôn thi, ôn vào 10 theo từng bài có đáp án

Suckhoecuocsong.vn

Các tin khác