Câu trắc nghiệm Lịch sử 9 ôn thi, ôn vào 10 Bài 4 có đáp án: Các nước Châu Á

2/16/2022 3:04:00 PM
Câu trắc nghiệm Lịch sử 9 ôn thi, ôn vào 10 Bài 4 có đáp án: Các nước Châu Á

Câu trắc nghiệm Lịch sử 9 ôn thi, ôn vào 10 Bài 4 có đáp án: Các nước Châu Á

Câu 1 Phần lớn các nước châu Á đã giành được độc lập ở khoảng thời gian nào sau Chiến tranh thế giới thứ hai? 

A. Đầu những năm 50 thế kỉ XX

B. Cuối những năm 40 thế kỉ XX

C. Cuối những năm 50 thế kỉ XX

D. Đầu những năm 60 thế kỉ XX

Đáp án: C vì đến cuối những năm 50 thế kỉ XX, phần lớn các nước châu Á đã giành được độc lập

Câu 2 Cuộc cách mạng nào được tiến hành sau khi giành độc lập đã giúp Ấn Độ tự túc được lương thực cho toàn bộ người dân?

A. Cách mạng xanh

B. Cách mạng trắng

C. Cách mạng nhung

D. Cách mạng chất xám

Đáp án: A vì từ một nước phải nhập khẩu lương thực, nhờ cuộc “cách mạng xanh” trong nông nghiệp, Ấn Độ đã tự túc được lương thực cho số dân hơn 1 tỉ người

Câu 3 Cuộc nội chiến ở Trung Quốc (1946-1949) diễn ra giữa các lực lượng nào? 

A. Phong kiến Mãn Thanh và Đảng Cộng sản Trung Quốc

B. Quốc dân Đảng và Đảng Cộng sản Trung Quốc

C. Tập đoàn phong kiến quân phiệt ở phía Bắc và Trung Hoa Dân Quốc

D. Tập đoàn phong kiến quân phiệt ở phía Bắc và Đảng Cộng sản Trung Quốc

Đáp án: B vì sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Nhật, ở Trung Quốc đã diễn ra cuộc nội chiến từ năm 1946-1949 giữa Quốc dân Đảng và Đảng Cộng sản Trung Quốc. Kết quả là Đảng Cộng sản Trung Quốc giành thắng lợi, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập.

Câu 4. Ngày 01/10/1949 ở Trung Quốc đã diễn ra sự kiện lịch sử gì quan trọng? 

A. Quốc Dân Đảng thất bại và phải rút ra đảo Đài Loan

B. Nam Kinh được giải phóng

C. Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập

D. Bắc Kinh được giải phóng

Đáp án: C vì ngày 01/10/1949, tại cuộc mít tinh của hơn 30 vạn dân thủ đô Bắc Kinh trên Quảng trường Thiên An Môn, chủ tịch Mao Trạch Đông trịnh trọng tuyên bố trước toàn thế giới sự ra đời của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Câu 5. Trọng tâm của đường lối cải cách mở cửa ở Trung Quốc từ năm 1978 là gì? 

A. Lấy phát triển chính trị làm trung tâm.

B. Lấy phát triển kinh tế làm trung tâm.

C. Lấy phát triển văn hóa làm trung tâm.

D. Lấy phát triển quốc phòng làm trung tâm.

Đáp án: B vì đường lối đổi mới của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đề ra chủ trương xây dựng chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc, lấy phát triển kinh tế làm trung tâm, thực hiện cải cách mở cửa nhằm mục tiêu hiện đại hóa, đưa đất nước Trung Quốc trở thành một quốc gia giàu mạnh, văn minh

Câu 6 Sự ra đời của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (1949) có ý nghĩa như thế nào đối với Trung Quốc? 

A. Chấm dứt sự nô dịch và thống trị của chủ nghĩa thực dân cũ ở Trung Quốc

B. Hoàn thành cuộc cách mạng dân chủ ở Trung Quốc

C. Chấm dứt hơn 100 năm nô dịch và thống trị của đế quốc, xóa bỏ tàn dư phong kiến, mở ra kỉ nguyên độc lập, tự do, đi lên xã hội chủ nghĩa

D. Lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế tồn tại hàng ngàn năm ở Trung Quốc.

Đáp án: C vì sự ra đời của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa năm 1949 chấm dứt hơn 100 năm nô dịch và thống trị của đế quốc, xóa bỏ toàn dư phong kiến, đưa nước Trung Hoa bước vào kỉ nguyên độc lập, tư do, tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Câu 7 Năm 1999, Trung Quốc đã thu hồi chủ quyền đối với vùng lãnh thổ nào? 

A. Hồng Công

B. Ma Cao

C. Bành Hồ

D. Đài Loan

Đáp án: B vì Trung Quốc đã thu hồi chủ quyền đối với Hồng Công (7-1997) và Ma Cao (12 – 1999).

Câu 8 Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập (1949) mang ý nghĩa quốc tế gì quan trọng?

A. Cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc ở Đông Bắc Á.

B. Mở rộng không gian địa lý của chủ nghĩa sang hội từ châu Âu sang châu Á

C. Làm giảm tình trạng căng thẳng của cục diện Chiến tranh lạnh.

D. Thể hiện sự thắng thế của khuynh hướng vô sản trong cuộc đấu tranh giành quyền lãnh đạo cách mạng Trung Quốc.

Đáp án: B vì sự thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (1-10-1949) đã:

- Cổ vũ phong trào cách mạng thế giới.

- Hệ thống chủ nghĩa xã hội được nối liền từ châu Âu sang châu Á.

Câu 9 Điểm nổi bật của tình hình kinh tế Trung Quốc trong những năm 1978 đến năm 1998 là gì?

A. Nền kinh tế tăng trưởng chậm do không giải quyết được vấn đề vốn và đổi mới khoa học công nghệ.

B. Nền kinh tế đã phục hồi ngang bằng so với thời kì trước “Cách mạng văn hóa”.

C. Nền kinh tế phát triển nhanh chóng, tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới.

D. Nền kinh tế phát triển mạnh, những đời sống nhân dân vẫn chưa được cải thiện

Đáp án: C vì từ khi thực hiện đường lối cải cách, đất nước Trung Quốc đã có những biến đổi căn bản. Sau 20 năm (1979 – 1998), nền kinh tế Trung Quốc tiến bộ nhanh chóng, đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới. GDP tăng trung bình 9,6%/năm, đứng hàng thứ 7 thế giới…Đây là điểm nổi bật nhất của tình hình kinh tế Trung Quốc giai đoạn này.

Câu 10 Yếu tố quyết định nào buộc Trung Quốc phải thực hiện đường lối cải cách mở cửa từ năm 1978? 

A. Cuộc khủng hoảng trong nước từ năm 1959- 1978

B. Cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật

C. Xu thế toàn cầu hóa

D. Cuộc khủng hoảng dầu mỏ năm 1973

Đáp án: A vì trong những 1959-1978, đất nước Trung Quốc diễn ra nhiều những biến động. Việc thực hiện đường lối “ba ngọn cờ hồng”, “Đại cách mạng văn hóa vô sản” đã khiến đất nước rơi vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng trên tất cả các mặt. Để đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng, tháng 12-1978, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đề ra đường lối mới, mở đầu cho công cuộc cải cách mở cửa.

Câu 11 Đâu không phải là yếu tố dẫn tới sự không ổn định của tình hình châu Á suốt nửa sau thế kỉ XX? 

A. Khủng bố, tranh chấp lãnh thổ, li khai, xung đột tôn giáo

B. Cuộc chiến tranh xâm lược của các nước đế quốc

C. Ảnh hưởng của chiến tranh lạnh

D. Cuộc chiến tranh thương mại giữa các nước

Đáp án: D vì Gần như suốt nửa sau thế kỉ XX, tình hình châu Á lại không ổn định bởi:

-  Diễn ra nhiều cuộc chiến tranh xâm lược của các nước đế quốc ở các thuộc địa cũ.

- Ảnh hưởng của cuộc chiến tranh lạnh.

- Những xung đột tranh chấp biên giới, lãnh thổ hoặc các phong trào li khai với những hành động khủng bố dã man

Câu 12 “Chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc” được hiểu là gì? 

A. Là mô hình xây dựng trên cơ sở công xã nhân dân- đơn vị kinh tế- chính trị cơ bản

B. Là một mô hình chủ nghĩa xã hội hoàn toàn mới, không dựa trên nguyên lý chung của chủ nghĩa Mác- Lê-nin

C. Là mô hình chủ nghĩa xã hội xây dựng theo đặc điểm của Trung Quốc

D. Là mô hình xây dựng trên những nguyên lý chung của chủ nghĩa Mác- Lê-nin và tình hình cụ thể Trung Quốc

Đáp án: D vì chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Trung Quốc được hiểu là không rập khuôn máy móc những nguyên lý của chủ nghĩa Mác- Lê-nin mà có sự vận dụng linh hoạt vào tình hình cụ thể Trung Quốc

Câu 13 Điểm giống nhau giữa công cuộc cải tổ của Liên Xô (từ năm 1983) với cải cách mở cửa của Trung Quốc (từ năm 1978) là gì? 

A. Hoàn cảnh cải cách

B. Vai trò của Đảng cộng sản

C. Kết quả

D. Trọng tâm cải cách

Đáp án: A vì do tác động của cuộc khủng hoảng năm 1973 và sự trì trệ, khủng hoảng của bản thân Liên Xô và Trung Quốc đã đặt ra yêu cầu cần phải nhanh chóng tiến hành cải cách cho 2 quốc gia này.

Câu 14 Biến đổi lớn nhất của các nước châu Á sau chiến tranh thế giới thứ hai là gì? 

A. Từ chỗ hầu hết là thuộc địa của các nước thực dân, các nước châu Á đã giành được độc lập

B. Châu Á trở thành trung tâm kinh tế tài chính của thế giới

C. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của các nước châu Á ở mức cao nhất thế giới

D. Các nước châu Á đều gia nhập ASEAN

Đáp án: A vì biến đổi lớn nhất của các nước châu Á sau chiến tranh thế giới thứ hai là từ chỗ hầu hết là thuộc địa của các nước thực dân, các nước châu Á đã giành được độc lập. Đây là biến đổi quan trọng nhất, quyết định những biến đổi tiếp theo của khu vực.

Câu 15 Những quốc gia và vùng lãnh thổ nào được mệnh danh là “Con rồng châu Á”? 

A. Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Công, Xingapo

B. Nhât Bản, Đài Loan, Ma Cao, Xingapo

C. Đài Loan, Hồng Công, Ma Cao, Hàn Quốc

D. Hàn Quốc, Nhật Bản, Hồng Công, Xingapo

Đáp án: A vì có 4 quốc gia và vùng lãnh thổ được mệnh danh là “Con rồng châu Á”: Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Công và Xingapo

Câu 16 Mục tiêu lớn nhất của đường lối đổi mới trong công cuộc cải cách mở cửa của Trung Quốc 12-1978 là?

A. Đưa Trung Quốc trở thành một quốc gia giàu mạnh, văn minh

B. Xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc

C. Cải cách mạnh mẽ về chính trị

D. Tập trung phát triển kinh tế

Đáp án: A vì công cuộc cải cách - mở cửa ở Trung Quốc (từ năm 1978 đến nay) nhằm mục tiêu hiện đại hóa, đưa đất nước Trung Quốc trở thành một quốc gia giàu mạnh, văn minh.

Phần tiếp:

Câu trắc nghiệm Lịch sử 9 ôn thi, ôn vào 10 Bài 5 có đáp án: Các nước Đông Nam Á

Tổng hợp các câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 theo bài, ôn thi

Tổng hợp câu trắc nghiệm Lịch sử 9 ôn thi, ôn vào 10 theo từng bài có đáp án

Suckhoecuocsong.vn

Các tin khác