Câu trắc nghiệm Lịch sử 9 ôn thi, ôn vào 10 Bài 5 có đáp án: Các nước Đông Nam Á

2/16/2022 3:10:00 PM
Câu trắc nghiệm Lịch sử 9 ôn thi, ôn vào 10 Bài 5 có đáp án: Các nước Đông Nam Á

Câu trắc nghiệm Lịch sử 9 ôn thi, ôn vào 10 Bài 5 có đáp án: Các nước Đông Nam Á

Câu 1. Quốc gia nào ở khu vực Đông Nam Á không bị biến thành thuộc địa của các nước đế quốc Âu- Mĩ trước chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945)? 

A. Malaysia

B. Xingapo

C. Thái Lan

D. Inđônêxia

Đáp án: C vì trước chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945), trừ Thái Lan, còn lại các nước trong khu vực Đông Nam Á đều bị biến thành thuộc địa của các nước đế quốc Âu- Mĩ.

Câu 2. Ba quốc gia nào trong khu vực Đông Nam Á giành được độc lập sớm nhất sau chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945)?

A. Inđônêxia, Việt Nam, Malaysia

B. Inđônêxia, Việt Nam, Campuchia

C. Inđônêxia, Việt Nam, Lào

D. Việt Nam, Lào, Philippin

Đáp án: C vì chớp thời cơ Nhật đầu hàng Đồng minh, nhân dân Đông Nam Á đã nổi dậy giành chính quyền. 3 quốc gia đầu tiên tuyên bố giành được độc lập là Inđônêxia (8-1945), Việt Nam (9-1945) và Lào (10-1945).

Câu 3. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nước nào giành được độc lập sớm nhất ở Đông Nam Á?

A. Lào

B. Việt Nam

C. In-đô-nê-xi-a

D. Ma-lai-xi-a

Đáp án: C vì chớp thời cơ Nhật đầu hàng Đồng minh, nhân dân Đông Nam Á đã nổi dậy giành chính quyền. Quốc gia đầu tiên tuyên bố giành được độc lập là Inđônêxia (8-1945), sau đó là Việt Nam (9-1945) và Lào (10-1945).

Câu 4. Khối quân sự Đông Nam Á (SEATO) được Mĩ, Anh, Pháp thành lập nhằm mục đích gì? 

A. Ngăn chặn ảnh hưởng của chủ nghĩa xã hội và đẩy lùi phong trào giải phóng dân tộc ở khu vực

B. Hạn chế ảnh hưởng của các nước lớn vào khu vực

C. Đảm bảo sự kiềm soát của chủ nghĩa tư bản ở khu vực

D. Duy trì hòa bình an ninh của khu vực

Đáp án: A vì tháng 9/1954, Mĩ cùng Anh, Pháp thành lập khối quân sự Đông Nam Á (SEATO) nhằm ngăn chặn ảnh hưởng của chủ nghĩa xã hội và đẩy lùi phong trào giải phóng dân tộc trong khu vực.

Câu 5. Điểm nổi bật trong đường lối đối ngoại của Inđônêxia và Miến Điện từ giữa những năm 50 của thế kỉ XX là 

A. Ủng hộ Mĩ trong cuộc chiến tranh Việt Nam

B. Ủng hộ Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa

C. Hòa bình, trung lập

D. Đứng về phía Mĩ, tham gia vào khối SEATO

Đáp án: C vì trong thời kỳ chiến tranh lạnh, Inđônêxia và Miến Điện thi hành chính sách hòa bình trung lập, không tham gia vào các khối quân sự xâm lược của các nước đế quốc. Điều này thể hiện sự phân hóa trong đường lối đối ngoại của các nước Đông Nam Á từ giữa những năm 50 của thế kỉ XX.

Câu 6. “Phát triển kinh tế và văn hóa thông qua những nỗ lực hợp tác chung giữa các thành viên, trên tinh thần duy trì hòa bình và ổn định khu vực” là mục tiêu hoạt động của tổ chức nào? 

A. SEATO

B. Liên hợp quốc

C. ASEAN

D. APEC

Đáp án: C vì trong tuyên bố Băng Cốc năm 1967 đã xác định mục tiêu của ASEAN là phát triển kinh tế và văn hóa thông qua những nỗ lực hợp tác chung giữa các thành viên, trên tinh thần duy trì hòa bình và ổn định khu vực.

Câu 7. Những thành viên sáng lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) bao gồm các quốc gia nào? 

A. Thái Lan, Inđônêxia, Xingapo, Malaysia, Philippin

B. Xingapo, Indonexia, Thái Lan, Brunây, Mianma

C. Philippin, Mianma, Indonexia, Thái Lan, Xingapo

D. Thái Lan, Mianma, Philippin, Malaysia, Inđônêxia

Đáp án: A vì ngày 08/8/1967, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập tại Băng Cốc (Thái Lan) với sự tham gia của 5 nước: Thái Lan, Inđônêxia, Xingapo, Malaysia, Philippin.

Câu 8. Việt Nam gia nhập ASEAN vào thời gian nào? 

A. 1994

B. 1992

C. 1995

D. 1996

Đáp án là: C vì ngày 28/7/1995, Việt Nam chính thức gia nhập và trở thành thành viên thứ 7 của ASEAN.

Câu 9. Từ những năm 90 của thế kỳ XX đến nay, ASEAN đã chuyển trọng tâm hoạt động sang lĩnh vực nào? 

A. Hợp tác trên lĩnh vực giáo dục

B. Hợp tác trên lĩnh vực du lịch

C. Hợp tác trên lĩnh vực quân sự

D. Hợp tác trên lĩnh vực kinh tế

Đáp án: D vì từ năm nước sáng lập ban đầu, đến năm 1999. ASEAN đã phát triển thành 10 nước thành viên. Từ đây, ASEAN đẩy mạnh hoạt động hợp tác kinh tế, xây dựng Đông Nam Á thành khu vực hòa bình, ổn định, cùng phát triển.

Câu 10 Năm 1945, nhân dân một số nước Đông Nam Á đã tranh thủ yếu tố thuận lợi nào để nổi dậy giành độc lập? 

A. Phát xít Đức đầu hàng lực lương Đồng minh

B. Quân Đồng minh giải giáp quân đội Nhật Bản

C. Quân phiệt Nhật Bản đầu hàng Đồng minh

D. Liên Xô đánh thắng quân phiệt Nhật Bản

Đáp án: C vì tận dụng thời cơ Nhật Bản đầu hàng Đồng minh, vào giữa tháng 8-1945, nhân dân Đông Nam Á đứng lên đấu tranh, nhiều nước đã giành được độc lập, hoặc đã giải phóng được phần lớn lãnh thổ.

Câu 11. Yếu tố nào dẫn đến sự phân hóa về đường lối đối ngoại của các nước Đông Nam Á từ giữa những năm 50 của thế kỉ XX? 

A. Ảnh hưởng của cuộc chiến tranh lạnh

B. Sự khác biệt về hệ tư tưởng

C. Ảnh hưởng của cách mạng khoa học kĩ thuật, xu thế toàn cầu hóa

D. Sự khác biệt về trình độ phát triển

Đáp án: A vì do ảnh hưởng của cuộc chiến tranh lạnh, từ giữa những năm 50 của thế kỉ XX các nước Đông Nam Á đã có sự phân hóa về đường lối đối ngoại:

- Việt Nam, Lào, Campuchia kháng chiến chống Mĩ xâm lược

- Thái Lan, Philippin tham gia vào khối SEATO, giúp Mĩ tiến hành cuộc chiến tranh Việt Nam

- Indonexia, Miến Điện thị hành chính sách hòa bình, trung lập, không tham gia vào các khối quân sự xâm lược của các nước đế quốc

Câu 12 Đâu không phải là nhân tố tác động đưa tới sự thành lập của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)? 

A. Nhu cầu hợp tác cùng phát triển giữa các nước

B. Xu thế liên kết khu vực

C. Hạn chế ảnh hưởng của các nước lớn vào khu vực

D. Tác động của cuộc khủng hoảng dầu mỏ

Đáp án: D vì:

- Sau khi giành được độc lập và đứng trước cầu phát triển của đất nước, nhiều nước Đông Nam Á chủ trương thành lập một liên minh để hợp tác cùng phát triển

- Đồng thời, các nước Đông Nam Á cũng muốn hạn chế ảnh hưởng của các nước lớn vào khu vực, nhất là khi Mĩ đang sa lầy ở cuộc chiến tranh Đông Dương

- Sự phát triển của xu thế liên kết khu vực, nhất là sự ra đời và thành công của khối thị trường chung EEC đã cổ vũ các nước Đông Nam Á liên kết lại với nhau

=> Cuộc khủng hoảng dầu mỏ (1973) không phải nhân tố đưa tới sự thành lập các Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (1967) do xét về thời gian nó diễn ra sau khi ASEAN đã được thành lập trước đó.

Câu 13 Yếu tố nào giúp cải thiện tình hình chính trị khu vực Đông Nam Á dẫn đến sự mở rộng thành viên của ASEAN? 

A. Vấn đề Campuchia được giải quyết

B. Khối SEATO tan rã

C. Xu thế toàn cầu hóa

D. Mĩ bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Việt Nam

Đáp án: A vì từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX, chiến tranh lạnh kết thúc, đặc biệt là khi vấn đề Campuchia được giải quyết bằng việc kí kết hiệp định Pari (10-1991), tình hình chính trị khu vực được cải thiện rõ rệt. Xu hướng nổi bật đầu tiên là sự mở rộng thành viên của tổ chức ASEAN

Câu 14 Hiệp ước Bali (2-1976) không xác định nguyên tắc nào trong quan hệ giữa các nước Đông Nam Á? 

A. Giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình

B. Tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ

C. Chung sống hòa bình và sự nhất trí của các quốc gia

D. Hợp tác phát triển có hiệu quả trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội

Đáp án: C vì Hiệp ước Bali (2/1976) xác định những nguyên tắc cơ bản trong quan hệ giữa các nước:

- Tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ

- Không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.

- Không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực đối với nhau.

- Giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.

- Hợp tác phát triển có hiệu quả trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội.

Câu 15 Nguyên tắc nào quan trọng nhất được xác định trong Hiệp ước Ba-li?

A. Hợp tác phát triển có kết quả.

B. Tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.

C. Giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.

D. Không dùng vũ lực hoặc đe dọa vũ lực đối với nhau.

Đáp án: B vì hiệp ước Bali (2-1976) xác định những nguyên tắc cơ bản trong quan hệ giữa các nước:

- Tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.

- Không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực đối với nhau.

- Giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.

- Hợp tác phát triển có hiệu quả trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội.

Trong đó, vấn đề tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau là nguyên tắc quan trọng nhất.

Câu 16 Nguyên nhân chủ yếu dẫn tới sự ra đời của hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á vào năm 1967 là gì? 

A. Yêu cầu hạn chế ảnh hưởng của các nước lớn vào khu vực

B. Nhu cầu hợp tác cùng phát triển

C. Yêu cầu ngăn chặn ảnh hưởng của chủ nghĩa cộng sản vào khu vực

D. Ảnh hưởng của xu thế liên kết khu vực

Đáp án: B vì sau khi giành được độc lập, bước vào thời kì xây dựng kinh tế trong bối cảnh đầy khó khăn, các nước Đông Nam Á muốn hợp tác, liên kết với nhau để cùng phát triển. Đây là yếu tố quyết định dẫn tới sự ra đời của ASEAN.

- Các yếu tố ở đáp án A, C, D là nhân tố khách quan tác động, không đóng vai trò chủ chốt.

Câu 17 Biến đổi quan trọng nhất của khu vực Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945) là 

A. Từ chỗ là thuộc địa của thực dân Âu- Mĩ, hầu hết các nước đã giành lại được độc lập

B. Từ chỗ hầu hết là thuộc địa của thực dân Âu- Mĩ, các nước đã giành lại được độc lập

C. Tất cả các nước trong khu vực đã tham gia tổ chức ASEAN

D. Từ chỗ là những nền kinh tế kém phát triển đã vươn lên đạt nhiều thành tựu rực rỡ

Đáp án: B vì biến đổi quan trọng nhất của khu vực Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945) là từ chỗ hầu hết là thuộc địa của thực dân Âu - Mĩ sau chiến tranh các nước này đã giành lại được nền độc lập. Độc lập là điều kiện tiên quyết để có những biến đổi tiếp theo.

Câu 18 Biến đổi tích cực, quan trọng nhất của các nước Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

A. Sự mở rộng của Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN).

B. Quan hệ hợp tác giữa các nước Đông Nam Á và EU được mở rộng.

C. Nhiều nước có tốc độ phát triển kinh tế khá nhanh.

D. Từ những nước thuộc địa trở thành những nước độc lập.

Đáp án: D vì biến đổi quan trọng nhất của khu vực Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945) là từ chỗ hầu hết là những nước thuộc địa trở thành những quốc gia độc lập. Độc lập là điều kiện tiên quyết để có những biến đổi tiếp theo.

Câu 19 Tại sao quan hệ giữa nhóm nước ASEAN với các nước Đông Dương trong giai đoạn 1967-1975 lại đối đầu căng thẳng?

A. Do vấn đề Campuchia

B. Do sự đối lập về hệ tư tưởng

C. Do tác động của cuộc chiến tranh lạnh

D. Do Thái Lan và Philippin là đồng minh của Mĩ trong chiến tranh Việt Nam (1954-1975)

Đáp án: D vì trong chiến lược chiến tranh cục bộ (1965-1968) Mĩ thực hiện ở Việt Nam, Mĩ đã sử dụng lực lượng quân đồng minh, trong đó có Thái Lan và Philippin. Do đó quan hệ giữa các nước Đông Dương và ASEAN trở nên căng thẳng.

Câu 20 Ý nào sau đây không chứng minh cho nhận định: “Từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX, một chương mới đã mở ra trong lịch sử khu vực Đông Nam Á”?

A. Các nước trong khu vực đều tham gia vào tổ chức ASEAN

B. Nền hòa bình đã được xác lập ở khu vực

C. ASEAN vươn lên trở thành tổ chức liên kết khu vực lớn nhất hành tinh

D. ASEAN chuyển trọng tâm hoạt động sang hợp tác kinh tế

Đáp án: C vì từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX, một chương mới đã mở ra trong lịch sử khu vực Đông Nam Á:

- Lần đầu tiên sau nhiều thập kỉ, nền hòa bình đã được xác lập ở khu vực sau khi vấn đề Campuchia được giải quyết (1991).

- Từ 5 thành viên ban đầu đến năm 1999 10 nước Đông Nam Á đã vượt qua sự khác biệt về chính trị, cùng đứng trong tổ chức ASEAN.

- Trên cơ sở đó, ASEAN đã chuyển trọng tâm hoạt động sang hợp tác kinh tế, đồng thời xây dựng Đông Nam Á thành một khu vực hòa bình, ổn định để cùng nhau phát triển phồn vinh.

Câu 21 Cộng đồng ASEAN chính thức được thành lập vào thời gian nào?

A. 2014

B. 2015

C. 2017

D. 2016

Đáp án: B vì cộng đồng ASEAN chính thức được thành lập vào ngày 31-12-2015 dựa trên 3 trụ cột chính là kinh tế, văn hóa - xã hội và an ninh - quốc phòng với mục tiêu đưa Hiệp hội trở thành “một nhóm hài hòa các dân tộc Đông Nam Á, gắn bó trong một cộng đồng các xã hội đùm bọc lẫn nhau”.

Câu 22 Sự kiện đánh dấu bước khởi sắc của ASEAN là

A. Hiệp định Pa-ri về Cam-pu-chia (tháng 10-1991)

B. Mười nước cùng đứng trong một tổ chức thống nhất (tháng 4-1999) .

C. Tuyên bố Băng Cốc (tháng 8-1967).

D. Kí hiệp ước thân thiện và hợp tác (tháng 2-1976).

Đáp án: D vì sự khởi sắc của ASEAN được đánh dấu từ Hội nghị cấp cao lần thứ nhất họp tại Bali (Inđônêxia) tháng 2-1976, với việc kí Hiệp ước thân thiện và hợp tác ở Đông Nam Á (gọi tắt là Hiệp ước Bali).

Phần tiếp

Câu trắc nghiệm lịch sử 9 ôn thi Bài 6 có đáp án: Các nước Châu Phi

Tổng hợp các câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 theo bài, ôn thi

Tổng hợp câu trắc nghiệm Lịch sử 9 ôn thi, ôn vào 10 theo từng bài có đáp án

Suckhoecuocsong.vn

Các tin khác