Câu trắc nghiệm Lịch sử 9 ôn thi ôn vào 10 Bài 1 có đáp án: Liên Xô và các nước Đông Âu từ 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX

2/16/2022 2:39:00 PM
Câu trắc nghiệm lịch sử 9 ôn thi Bài 1 có đáp án: Liên Xô và các nước Đông Âu từ 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX

 

Câu trắc nghiệm lịch sử 9 ôn thi Bài 1 có đáp án: Liên Xô và các nước Đông Âu từ 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX

Câu 1. Mục tiêu chủ yếu của Liên Xô khi thực hiện kế hoạch 5 năm (1946-1950) là gì?

A. Khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh

B. Xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật cho chủ nghĩa xã hội

C. Công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa

D. Củng cố quốc phòng an ninh

Đáp án: A vì bước ra khỏi cuộc chiến tranh thế giới thứ hai tuy với tư thế của người chiến thắng những Liên Xô đã phải chịu những tổn thất nặng nề. Để khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh, Liên Xô đã đề ra và thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ 4 (1946-1950)

Câu 2. Kế hoạch 5 năm (1946-1950) của Liên Xô đã hoàn thành trước thời hạn bao lâu?

A. 1 năm 3 tháng

B. 9 tháng

C. 10 tháng

D. 12 tháng

Đáp án: B vì nhân dân Xô Viết đã hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 năm (1946-1950) trước thời hạn 9 tháng

Câu 3. Biểu hiện nào chứng tỏ Liên Xô đã trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai thế giới?

A. Sản xuất công nghiệp bình quân hằng năm tăng 9,6%

B. Sản lượng công nghiệp Liên Xô chiếm khoảng 20% sản lượng công nghiệp thế giới

C. Phóng thành công vệ tinh nhân tạo vào vũ trụ

D. Chế tạo thành công bom nguyên tử

Đáp án: B vì đến nửa đầu những năm 70, Liên Xô là cường quốc công nghiệp đứng thứ hai trên thế giới (sau Mĩ), chiếm khoảng 20% tổng sản lượng công nghiệp toàn thế giới.

Câu 4. Từ năm 1950 đến năm 1975, Liên Xô đã đề ra và thực hiện nhiều kế hoạch dài hạn với mục đích gì?

A. Trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai trên thế giới.

B. Phấn đấu đạt 20% tổng sản lượng công nghiệp toàn thế giới.

C. Hoàn thành cơ giới hóa, điện khí hóa, hóa học hóa nền kinh tế.

D. Tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất-kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội.

Đáp án: D vì sau khi hoàn thành việc khôi phục kinh tế, Liên Xô tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội với việc thực hiện các kế hoạch dài hạn như kế hoạch 5 năm lần thứ năm (1951-1955), lần sáu (1956-1960) và kế hoạch 7 năm (1959-1965)

Câu 5 Tình hình chính trị của các nước Đông Âu trước chiến tranh thế giới thứ hai có đặc điểm gì?

A. Là thuộc địa của các nước tư bản Tây Âu

B. Bị phát xít Đức chiếm đóng

C. Lệ thuộc vào Liên Xô

D. Lệ thuộc vào các nước tư bản Tây Âu

Đáp án: D vì trước chiến tranh thế giới thứ hai, hầu hết các nước Đông Âu đều lệ thuộc vào các nước tư bản Tây Âu

Câu 6 Sự kiện nào đã mở đầu kỷ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người trong thế kỉ XX?

A. Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử

B. Liên Xô phóng thành công vệ tinh nhân tạo vào vũ trụ

C. Mĩ chế tạo thành công máy bay

D. Mĩ đưa con người đặt chân lên mặt trăng

Đáp án: B vì năm 1957, Liên Xô là nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo lên khoảng không vũ trụ, mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người.

Câu 7 Nguyên nhân chủ yếu nào khiến Liên Xô phải tiến hành công cuộc khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh (1946-1950)?

A. Các nước đế quốc tiến hành bao vây cấm vận Liên Xô

B. Liên Xô chịu tổn thất nặng nề từ cuộc chiến tranh thế giới thứ hai

C. Mĩ đang chuẩn bị phát động cuộc chiến tranh lạnh chống Liên Xô

D. Phong trào cách mạng thế giới phát triển cần có sự giúp đỡ của Liên Xô

Đáp án: B vì bước ra khỏi cuộc chiến tranh thế giới thứ hai tuy với tư thế của người chiến thắng những Liên Xô đã phải chịu những tổn thất nặng nề: 27 triệu người chết, 1710 thành phố, 32000 làng mạc bị phá hủy, sản xuất đình trệ… => Liên Xô buộc phải tiến hành công cuộc khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh (1946 – 1950)

Câu 8 Liên Xô cần phải tiến hành khôi phục kinh tế trong giai đoạn 1946-1950 vì

A. Chịu nhiều tổn thất do Chiến tranh thế giới thứ hai gây ra

B. Muốn xây dựng nền kinh tế hùng mạnh trên thế giới

C. Muốn xây dựng thế giới "đơn cực" do Liên Xô đứng đầu

D. Muốn trở thành cường quốc công nghiệp hàng đầu thế giới

Đáp án: A vì bước ra khỏi cuộc chiến tranh thế giới thứ hai tuy với tư thế của người chiến thắng những Liên Xô đã phải chịu những tổn thất nặng nề: 27 triệu người chết, 1710 thành phố, 32000 làng mạc bị phá hủy, sản xuất đình trệ… => Liên Xô buộc phải tiến hành công cuộc khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh (1946 - 1950)

Câu 9 Đường lối cơ bản trong chính sách đối ngoại của Nhà nước Xô Viết từ năm 1945 đến năm 1991 là gì?

A. hòa bình, kiên quyết chống chính sách gây chiến của chủ nghĩa đế quốc

B. hòa bình, trung lập tích cực, ủng hộ phong trào cách mạng thế giới.

C. hòa bình, tích cực ủng hộ phong trào cách mạng thế giới

D. hòa dịu, đi đầu trong việc ủng hộ phong trào dân tộc dân chủ

Đáp án: C vì về đối ngoại, Đảng và Nhà nước Xô Viết thực hiện chính sách đối ngoại hòa bình và tích cực ủng hộ phong trào cách mạng thế giới: thực hiện chính sachs chung sống hòa bình, quan hệ hữu nghị với tất cả các nước; đồng thời tích cực ủng hộ cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, giành độc lập tự do của các dân tộc bị áp bức

Câu 10 Đâu không phải là cơ sở để dẫn tới sự hợp tác, tương trợ lẫn nhau giữa Liên Xô và các nước Đông Âu sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Cùng chung hệ tư tưởng của chủ nghĩa Mác- Lênin

B. Chung mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội

C. Đều đặt dưới sự lãnh đạo của các đảng cộng sản

D. Chung nền kinh tế thị trường

Đáp án: D vì cơ sở của sự hợp tác giữa Liên Xô và các nước Đông Âu là các nước này:

-  Đều chung một mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội.

- Đều đặt dưới sự lãnh đạo của các đảng cộng sản.

- Cùng chung hệ tư tưởng của chủ nghĩa Mác- Lênin

=> Đáp án D: không phải là cơ sở dẫn tới sự hợp tác, tương trợ lẫn nhau giữa Liên Xô và các nước Đông Âu sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

Câu 11 Vai trò chính của tổ chức hiệp ước Vacsava là gì?

A. Bảo vệ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, gìn giữ hòa bình an ninh châu Âu và thế giới

B. Thúc đẩy sự phát triển chính trị- quân sự của Liên Xô và Đông Âu

C. Thắt chặt mối quan hệ giữa Liên Xô với Đông Âu

D. Tạo nên thế cân bằng về sức mạnh quân sự với hệ thống tư bản chủ nghĩa

Đáp án: A vì tổ chức Vacsava ra đời nhằm bảo vệ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và các nước Đông Âu, góp phần to lớn trong việc duy trì nền hòa bình an ninh của châu Âu và thế giới. Đây chính là vai trò chính của tổ chức này.

Câu 12 Một trong những biểu hiện chứng tỏ Liên Xô là thành trì của cách mạng thế giới từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỷ XX là

A. Tích cực giúp đỡ phong trào cách mạng thế giới

B. Làm phá sản hoàn toàn chiến lược toàn cầu của Mĩ

C. Thúc đẩy sự hình thành xu thế hợp tác toàn cầu

D. Trực tiếp đối đầu với các cường quốc phương Tây

Đáp án: A vì chính sách đối ngoại của Liên Xô từ năm 1950 đến những năm 70 là: Liên Xô thực hiện chính sách bảo vệ hòa bình thế giới, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc và giúp đỡ các nước xã hội chủ nghĩa. Đây là một trong những biểu hiện chứng minh Liên Xô là thành trì của phong trào cách mạng thế giới.

Câu 13 Sự kiện Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử (1949) mang ý nghĩa gì quan trọng nhất?

A. Cân bằng lực lượng quân sự giữa Mĩ và Liên Xô

B. Phá vỡ thế độc quyền nguyên tử của Mĩ

C. Liên Xô trở thành cường quốc xuất khẩu vũ khí hạt nhân

D. Đánh dấu bước phát triển nhanh chóng của khoa học – kĩ thuật Xô Viết

Đáp án: B vì trong giai đoạn khôi phục kinh tế sau chiến tranh từ năm 1946 – 1950, Liên Xô đã đạt được nhiều thành tựu, trong đó nổi bật ở lĩnh vực khoa học – kĩ thuật là sự kiện năm 1949, Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử. Sự kiện này có ý nghĩa quan trọng, phá vỡ thế độc quyền vũ khí nguyên tử của Mĩ.

Câu 14 Đâu không phải là phương hướng chính của các kế hoạch dài hạn Liên Xô thực hiện trong những năm 50-70 của thế kỉ XX?

A. Đẩy mạnh tiến bộ khoa học - kĩ thuật

B. Tiếp tục ưu tiên phát triển công nghiệp nặng

C. Thực hiện thâm canh trong sản xuất nông nghiệp

D. Lấy phát triển công nghiệp quốc phòng làm trọng tâm

Đáp án: D vì phương hướng chính của các kế hoạch dài hạn Liên Xô thực hiện trong những năm 50-70 của thế kỉ XX là:

- Tiếp tục ưu tiên phát triển công nghiệp nặng - nền tảng của kinh tế quốc dân.

- Thực hiện thâm canh trong sản xuất nông nghiệp.

- Đẩy mạnh tiến bộ khoa học - kĩ thuật.

- Tăng cường sức mạnh quốc phòng của đất nước

Câu 15. Nguyên nhân chủ yếu nào quyết định sự thành công của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô trong những năm 50-70 của thế kỉ XX?

A. Sự ủng hộ của nhân dân Xô Viết đối với Đảng và Nhà nước Liên Xô

B. Sự giúp đỡ của các nước tư bản

C. Thắng lợi trong cuộc chiến tranh vệ quốc

D. Nền tảng cơ sở vật chất đã được xây dựng trước chiến tranh

Đáp án: A vì bước ra khỏi chiến tranh thế giới thứ hai, toàn bộ cơ sở vật chất của Liên Xô chỉ còn là một đống gạch vụn. Tuy nhiên chỉ trong vòng hơn 20 năm, công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của Liên Xô đạt được những thành tựu rực rỡ, vươn lên trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai thế giới. Nguyên nhân chính dẫn đến sự thành công này là nhờ sự ủng hộ nhiệt tình của nhân dân Xô Viết đối với Đảng và Nhà nước Liên Xô. Nếu Đảng và Nhà nước Liên Xô đưa ra các kế hoạch khôi phục kinh tế những không có sự ủng hộ của nhân dân thì khó có thể thực hiện thành công.

Câu 16 Sự hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới trên lĩnh vực kinh tế được đánh dấu bằng sự kiện nào?

A. Liên Xô trở thành cường quốc công nghiệp thứ hai thế giới

B. Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) được thành lập

C. Các nước Đông Âu hoàn thành cuộc cách mạng dân chủ nhân dân

D. Các nước Đông Âu bước vào thời kì xây dựng chủ nghĩa xã hội

Đáp án: B vì ngày 8-1-1949, Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) được thành lập với sự tham gia của Liên Xô và hầu hêt các nước Đông Âu nhằm đẩy mạnh sự hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau giữa các nước xã hội chủ nghĩa và đánh dấu sự hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa => Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) được thành lập là mốc đánh dấu hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới trong lĩnh vực kinh tế.

Câu 17 Phát biểu ý kiến của anh (chị) về nhận định: “Sự ra đời của các nước dân chủ nhân dân Đông Âu là do sự sắp đặt của Liên Xô”

A. Sai, vì nhân dân Đông Âu đã lật đổ nền thống trị của phát xít, thiết lập chính quyền dân chủ trước khi hồng quân tiến vào

B. Đúng, vì chính Liên Xô là người đã trực tiếp giải phóng các nước Đông Âu

C. Sai, vì cuộc đấu tranh giải phóng do nhân dân Đông Âu phối hợp với Liên Xô tiến hành, các chính phủ ra đời do nguyện vọng của nhân dân của nước đó

D. Đúng, vì theo quy định của hội nghị Ianta Đông Âu là vùng ảnh hưởng của Liên Xô

Đáp án: C vì trong thời kì chiến tranh, các nước Đông Âu bị phát xít Đức chiếm đóng, nô dịch tàn bạo. Khi hồng quân Liên Xô tiến vào lãnh thổ Đông Âu truy kích quân đội phát xít, nhân dân các nước Đông Âu đã nhanh chóng nổi dậy và khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền. Dưới sự lãnh đạo của những người cộng sản, một loạt nhà nước dân chủ nhân dân đã được thành lập ở các nước Đông Âu từ cuối năm 1944 đến năm 1946 => Nhận định trên là sai vì sự ra đời của các nước dân chủ nhân dân Đông Âu xuất phát từ những nỗ lực của bản thân nhân dân các nước này, còn Liên Xô chỉ là lực lượng hỗ trợ giúp cuộc đấu tranh nhanh chóng thắng lợi

Câu 18 “Từ vũ trụ, tôi không còn nhìn thấy biên giới các quốc gia! Trái đất xanh một màu xanh vĩnh cửu” là câu nói nổi tiếng của nhân vật lịch sử nào?

1.            Gagarin

2.            B. Neil Amstrong

3.            C. Buzz Aldrin

4.            D. Eugene Cernan

Đáp án: A vì câu nói đầu tiên từ vũ trụ của Gagarin chuyển về Trái đất là “Từ vũ trụ, tôi không còn nhìn thấy biên giới các quốc gia! Trái đất xanh một màu xanh vĩnh cửu”. Đây cũng chính là thông điệp hòa bình bất diệt mà Liên Xô thời đó đã chuyển tới con người trên khắp hành tinh.

Câu 19 Cho các sự kiện sau về Liên Xô: 1. Chế tạo thành công bom nguyên tử; 2. Sản xuất công nghiệp tăng 73%; 3. Phóng tàu vũ trụ đưa Ga-ga-rin bay vòng quanh Trái Đất. Hãy chọn thứ tự sắp xếp đúng:

A. 1-3-2

B. 3-2-1

C. 2-1-3

D. 1-2-3

Đáp án: D

Thứ tự các sự kiện được sắp xếp như sau:

1. Năm 1949, Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử;

2. Năm 1950, sản xuất công nghiệp của Liên Xô tăng 73%;

3. Năm 1961, phóng con tàu “Phương Đông” đưa nhà du hành vũ trụ Ga-ga-rin bay vòng quanh Trái Đất.

Phần tiếp:

Câu trắc nghiệm Lịch sử 9 ôn thi, ôn vào 10 Bài 2 có đáp án: Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỉ XX

Tổng hợp các câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 theo bài, ôn thi

Tổng hợp câu trắc nghiệm Lịch sử 9 ôn thi, ôn vào 10 theo từng bài có đáp án

Suckhoecuocsong.vn

Các tin khác