Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 9 Bài 8 có đáp án: Thực hành lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn (phần 2)

3/25/2022 3:21:00 PM
Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 9 Bài 8 có đáp án: Thực hành lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn (phần 2)

 

Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 9 Bài 8 có đáp án: Thực hành lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn (phần 2)

Câu 1. Quy trình lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn gồm mấy bước?

A. 4

B. 2                                                                        

C. 5                                                                        

D. 8

Đáp án cần chọn là: C vì quy trình lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn gồm 5 bước:

+ Bước 1: Vạch dấu

+ Bước 2: Khoan lỗ

+ Bước 3: Lắp thiết bị điện của bảng điện

+ Bước 4: Nối dây mạch điện

+ Bước 5: Kiểm tra

Câu 2. Bước 1 của quy trình lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn là:

A. Vạch dấu

B. Lắp thiết bị điện của bảng điện

C. Nối dây bộ đèn

D. Khoan lỗ

Đáp án cần chọn là: A

Câu 3. Bước 2 của quy trình lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn là:

A. Vạch dấu

B. Khoan lỗ

C. Nối dây bộ đèn

D. Lắp thiết bị điện của bảng điện

Đáp án cần chọn là: B vì quy trình lắp đặt mạch điện đèn hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn gồm 5 bước

Câu 4. Bước 3 của quy trình lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn là:

A. Khoan lỗ

B. Vạch dấu

C. Lắp thiết bị điện của bảng điện

D. Nối dây bộ đèn

Đáp án cần chọn là: C

Câu 5. Bước 4 của quy trình lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn là:

A. Khoan lỗ

B. Vạch dấu

C. Lắp thiết bị điện của bảng điện

D. Nối dây bộ đèn

Đáp án cần chọn là: D

Câu 6. Bước 5 của quy trình lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn là:

A. Vạch dấu

B. Khoan lỗ

C. Lắp thiết bị điện của bảng điện

D. Kiểm tra

Đáp án cần chọn là: D

Câu 7. Khi vạch dấu trong quy trình lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn, cần vạch dấu mấy vị trí?

A. 1                                                                        

B. 2

C. 3                                                                       

D. 4

Đáp án cần chọn là: C vì vạch dấu 3 vị trí:

+ Vị trí lắp đặt thiết bị điện

+ Đường đi dây

+ Vị trí lắp đặt đèn.

Câu 8. Khi vạch dấu trong quy trình lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn, cần vạch dấu vị trí nào?

A. Vị trí lắp đặt đèn

B. Vị trí lắp đặt thiết bị điện

C. Đường đi dây

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án cần chọn là: D

Câu 9. Khi khoan lỗ trong quy trình lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn, cần khoan lỗ mấy vị trí?

A. 1                                                                        

B. 2

C. 3                                                                       

D. 4

Đáp án cần chọn là: B vì khoan lỗ 2 vị trí:

+ Khoan lỗ bắt vít

+ Khoan lỗ luồn dây

Câu 10. Khi khoan lỗ trong quy trình lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn, cần khoan lỗ vị trí nào?

A. Khoan lỗ luồn dây

B. Khoan lỗ bắt vít

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Đáp án cần chọn là: C

Câu 11. Kiểm tra mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn cần thực hiện mấy công việc?

A. 1                                                                         

B. 2

C. 3                                                                        

D. 4

Đáp án cần chọn là: B vì kiểm tra mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn cần thực hiện 2 công việc:

+ Kiểm tra sản phẩm có đạt yêu cầu hay không.

+ Nối mạch điện vào nguồn điện và cho vận hành thử.

Câu 12. Kiểm tra mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn cần thực hiện công việc nào?

A. Kiểm tra sản phẩm có đạt yêu cầu hay không.

B. Nối mạch điện vào nguồn điện và cho vận hành thử.

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Đáp án cần chọn là: C

Câu 13. Lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn cần đảm bảo mấy yêu cầu?

A. 1                                                                         

B. 2

C. 3                                                                       

D. 4

Đáp án cần chọn là: C vì lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn cần đảm bảo 3 yêu cầu:

+ Lắp đặt theo sơ đồ

+ Mối nối an toàn điện, chắc và đẹp

+ Đảm bảo thông mạch

Câu 14. Khi lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn cần vẽ mấy loại sơ đồ?

A. 1                                                                        

B. 2

C. 3                                                                         

D. 4

Đáp án cần chọn là: B vì khi lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn cần vẽ 2 loại sơ đồ: sơ đồ nguyên lí và sơ đồ lắp mạch.

Câu 15. Khi lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn cần vẽ sơ đồ nào?

A. Sơ đồ lắp đặt

B. Sơ đồ nguyên lí

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai.

Đáp án cần chọn là: C

Phần tiếp:

Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 9 Bài 9 có đáp án: Thực hành lắp mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn

Tổng hợp câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 9 có đáp án

Suckhoecuocsong.vn

Các tin liên quan

Các tin khác