Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 9 Bài 7 có đáp án: Thực hành lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang có (phần 2)

3/25/2022 3:14:00 PM
Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 9 Bài 7 có đáp án chính xác: Thực hành lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang có (phần 2)

Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 9 Bài 7 có đáp án: Thực hành lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang có (phần 2)

Câu 1. Quy trình lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang gồm mấy bước?

A. 4

B. 2                                                                        

C. 6                                                                         

D. 8

Đáp án cần chọn là: C

Giải thích: Quy trình lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang gồm 6 bước:

+ Bước 1: Vạch dấu

+ Bước 2: Khoan lỗ

+ Bước 3: Lắp thiết bị điện của bảng điện

+ Bước 4: Nối dây bộ đèn

+ Bước 5: Nối dây mạch điện

+ Bước 6: Kiểm tra

Câu 2. Bước 1 của quy trình lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang là:

A. Vạch dấu

B. Khoan lỗ

C. Lắp thiết bị điện của bảng điện

D. Nối dây bộ đèn

Đáp án cần chọn là A

Câu 3. Bước 2 của quy trình lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang là:

A. Vạch dấu

B. Khoan lỗ

C. Lắp thiết bị điện của bảng điện

D. Nối dây bộ đèn

Đáp án cần chọn là: B

Câu 4. Bước 3 của quy trình lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang là:

A. Vạch dấu

B. Khoan lỗ

C. Lắp thiết bị điện của bảng điện

D. Nối dây bộ đèn

Đáp án đúng: C vì quy trình lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang gồm 6 bước:

+ Bước 1: Vạch dấu

+ Bước 2: Khoan lỗ

+ Bước 3: Lắp thiết bị điện của bảng điện

+ Bước 4: Nối dây bộ đèn

+ Bước 5: Nối dây mạch điện

+ Bước 6: Kiểm tra

Câu 5. Bước 4 của quy trình lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang là:

A. Vạch dấu

B. Khoan lỗ

C. Lắp thiết bị điện của bảng điện

D. Nối dây bộ đèn

Đáp án cần chọn là: D

Câu 6. Bước 5 của quy trình lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang là:

A. Lắp thiết bị điện của bảng điện

B. Nối dây bộ đèn

C. Nối dây mạch điện

D. Kiểm tra

Đáp án cần chọn là: C vì quy trình lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang gồm 6 bước:

+ Bước 1: Vạch dấu

+ Bước 2: Khoan lỗ

+ Bước 3: Lắp thiết bị điện của bảng điện

+ Bước 4: Nối dây bộ đèn

+ Bước 5: Nối dây mạch điện

+ Bước 6: Kiểm tra

Câu 7. Bước 6 của quy trình lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang là:

A. Nối dây mạch điện

B. Lắp thiết bị điện của bảng điện

C. Nối dây bộ đèn

D. Kiểm tra

Đáp án cần chọn là: D

Câu 8. Khi vạch dấu trong quy trình lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang, cần vạch dấu mấy vị trí?

A. 1                                                                       

B. 2

C. 3                                                                        

D. 4

Đáp án cần chọn là: C vì vạch dấu 3 vị trí:

+ Vị trí lắp đặt thiết bị điện

+ Đường đi dây

+ Vị trí lắp đặt bộ đèn ống huỳnh quang.

Câu 9. Khi vạch dấu trong quy trình lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang, cần vạch dấu vị trí nào?

A. Vị trí lắp đặt thiết bị điện

B. Đường đi dây

C. Vị trí lắp đặt bộ đèn ống huỳnh quang.

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án cần chọn là: D

Giải thích: Vạch dấu 3 vị trí:

+ Vị trí lắp đặt thiết bị điện

+ Đường đi dây

+ Vị trí lắp đặt bộ đèn ống huỳnh quang.

Câu 10. Khi khoan lỗ trong quy trình lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang, cần khoan lỗ mấy vị trí?

A. 1                                                                        

B. 2

C. 3                                                                        

D. 4

Đáp án cần chọn là: B vì khoan lỗ 2 vị trí:

+ Khoan lỗ bắt vít

+ Khoan lỗ luồn dây

Đáp án cần chọn là: B

Hiển thị đáp án

Đáp án đúng: C

Câu 12. Kiểm tra mạch điện đèn ống huỳnh quang cần thực hiện mấy công việc?

A. 1                                                                        

B. 2

C. 3                                                                        

D. 4

Đáp án cần chọn là: B vì kiểm tra mạch điện đèn ống huỳnh quang cần thực hiện 2 công việc:

+ Kiểm tra sản phẩm có đạt yêu cầu hay không.

+ Nối mạch điện vào nguồn điện và cho vận hành thử.

Câu 13. Kiểm tra mạch điện đèn ống huỳnh quang cần thực hiện công việc nào?

A. Nối mạch điện vào nguồn điện và cho vận hành thử.

B. Kiểm tra sản phẩm có đạt yêu cầu hay không.

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Đáp án cần chọn là: C vì kiểm tra mạch điện đèn ống huỳnh quang cần thực hiện 2 công việc:

+ Kiểm tra sản phẩm có đạt yêu cầu hay không.

+ Nối mạch điện vào nguồn điện và cho vận hành thử.

Câu 14. Lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang cần đảm bảo mấy yêu cầu?

A. 1                                                                        

B. 2

C. 3                                                                       

D. 4

Đáp án cần chọn là: D vì lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang cần đảm bảo 4 yêu cầu:

+ Lắp đặt theo sơ đồ

+ Chắc chắn

+ Mối nối an toàn điện, chắc và đẹp

+ Đảm bảo thông mạch

Câu 15. Khi lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang cần vẽ mấy loại sơ đồ?

A. 1                                                                        

B. 2

C. 3                                                                        

D. 4

Đáp án cần chọn là: B vì khi lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang cần vẽ 2 loại sơ đồ: sơ đồ nguyên lí và sơ đồ lắp mạch.

Phần tiếp:

Câu trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 8 có đáp án: Thực hành: Lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn (phần 1)

Tổng hợp câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 9 có đáp án

Suckhoecuocsong.vn

Các tin liên quan

Các tin khác