Tổng hợp các câu trắc nghiệm Địa lý lớp 9 có đáp án: ôn bài, ôn tập chương, kiểm tra, thi học kỳ

1/18/2022 9:19:00 AM
Tổng hợp các câu trắc nghiệm Địa lý 9 có đáp án: ôn bài, ôn tập chương, kiểm tra, thi học kỳ

Tổng hợp các câu trắc nghiệm Địa lý lớp 9 có đáp án: ôn bài, ôn tập chương, kiểm tra, thi học kỳ

CHƯƠNG ĐỊA LÝ DÂN CƯ:

Bài 1: Câu trắc nghiệm Địa lý lớp 9 Bài 1 có đáp án: Cộng đồng các dân tộc Việt Nam

Bài 2: Câu trắc nghiệm Địa lý lớp 9 Bài 2 có đáp án: Dân số và gia tăng dân số

Bài 3: Câu trắc nghiệm Địa lý lớp 9 Bài 3 có đáp án: Phân bố dân cư và các loại hình quần cư

Bài 4: Câu trắc nghiệm Địa Lý lớp 9 Bài 4 có đáp án: Lao động và việc làm

CHƯƠNG ĐỊA LÝ KINH TẾ:

Bài 6: Câu trắc nghiệm Địa Lý lớp 9 Bài 6 có đáp án: Sự phát triển nền kinh tế Việt Nam

Bài 7: Câu trắc nghiệm Địa lý lớp 9 Bài 7 có đáp án: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp

Bài 8: Câu trắc nghiệm Địa lý lớp 9 Bài 8 có đáp án: Sự phát triển và phân bố nông nghiệp

Bài 9: Câu trắc nghiệm Địa lý lớp 9 Bài 9 có đáp án: Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp, thủy sản

Bài 11: Câu trắc nghiệm Địa lý lớp 9 Bài 11 có đáp án: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp

Bài 12: Câu trắc nghiệm Địa lý lớp 9 Bài 12 có đáp án: Sự phát triển và phân bố công nghiệp

Bài 13: Câu trắc nghiệm Địa lý lớp 9 Bài 13 có đáp án: Vai trò đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụ

Bài 14: Câu trắc nghiệm Địa lý lớp 9 Bài 14 có đáp án: Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông

Bài 15: Câu trắc nghiệm Địa lý lớp 9 Bài 15 có đáp án: Thương mại và du lịch

CHƯƠNG SỰ PHÂN HÓA LÃNH THỔ: 

Bài 17: Câu trắc nghiệm Địa lý lớp 9 Bài 17 có đáp án: Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ

Bài 18: Câu trắc nghiệm Địa lý lớp 9 Bài 18 có đáp án: Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ

Bài 20: Câu trắc nghiệm Địa lý lớp 9 Bài 20 có đáp án: Vùng Đồng bằng sông Hồng

Bài 21: Câu trắc nghiệm Địa lý lớp 9 Bài 21 có đáp án: Vùng Đồng bằng sông Hồng (phần tiếp)

Bài 23: Câu trắc nghiệm Địa lý lớp 9 Bài 23 có đáp án: Vùng Bắc Trung Bộ

Bài 24: Câu trắc nghiệm Địa lý lớp 9 Bài 24 có đáp án: Vùng Bắc Trung Bộ (phần tiếp)

Bài 25: Câu trắc nghiệm Địa lý lớp 9 Bài 25 có đáp án: Vùng duyên hải Nam Trung Bộ

Bài 26:Câu trắc nghiệm Địa lý lớp 9 Bài 26 có đáp án: Vùng duyên hải Nam Trung Bộ (phần tiếp)

Bài 28: Câu trắc nghiệm Địa lý lớp 9 Bài 28 có đáp án: Vùng Tây Nguyên

Bài 29: Câu trắc nghiệm Địa lý lớp 9 Bài 29 có đáp án: Vùng Tây Nguyên (phần tiếp)

Bài 31: Câu trắc nghiệm Địa lý lớp 9 Bài 31 có đáp án: Vùng Đông Nam Bộ

Bài 32: Câu trắc nghiệm Địa lý lớp 9 Bài 32 có đáp án: Vùng Đông Nam Bộ (phần tiếp)

Bài 33: Câu trắc nghiệm Địa lý lớp 9 Bài 33 có đáp án: Vùng Đông Nam Bộ (phần tiếp)

Bài 35: Câu trắc nghiệm Địa lý lớp 9 Bài 35 có đáp án: Vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Bài 36: Câu trắc nghiệm Địa lý lớp 9 Bài 36 có đáp án: Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (phần tiếp)

Bài 38: Câu trắc nghiệm Địa lý lớp 9 Bài 38 có đáp án: Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường Biển - Đảo

Bài 39: Câu trắc nghiệm Địa lý lớp 9 Bài 39 có đáp án: Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường Biển - Đảo (phần tiếp)
 

Suckhoecuocsong.vn

Các tin liên quan

Các tin khác