Trắc nghiệm Địa lý 9 ôn thi vào 10 Bài 13 có đáp án: Vai trò đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụ

2/5/2022 11:29:00 AM
Trắc nghiệm Địa lý 9 ôn thi vào 10 Bài 13 có đáp án: Vai trò đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụ

Trắc nghiệm Địa lý 9 ôn thi vào 10 Bài 13 có đáp án: Vai trò đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụ

Câu 1: Lĩnh vực dịch vụ nào của nước ta thu hút nhiều công ty nước ngoài đầu tư?

A. Tài chính, ngân hàng, bảo hiểm.

B. Kinh doanh tài sản, dịch vụ sửa chữa.

C. Đoàn thể và bảo hiểm bắt buộc.

D. Quản lí nhà nước, du lịch, giáo dục.

Đáp án là: A vì hoạt động tài chính, ngân hàng, bảo hiểm là lĩnh vực thu hút nhiều công ty nước ngoài đầu tư

Câu 2: Hoạt động nào sau đây thuộc nhóm dịch vụ sản xuất?

A. Khách sạn, nhà hàng.

B. Quản lí nhà nước.

C. Tài chính, tín dụng.

D. Y tế, văn hóa, thể thao.

Đáp án là: C vì hoạt động tài chính, ngân hàng thuộc nhóm dịch vụ sản xuất.

Câu 3: Sự phân bố của ngành dịch vụ phụ thuộc chặt chẽ vào

A. Đường lối chính sách.

B. Lao động trình độ cao.

C. Tài nguyên thiên nhiên.

D. Phân bố dân cư.

Đáp án là: D vì sự phân bố dịch vụ phụ thuộc chặt chẽ vào phân bố dân cư và sự phát triển sản xuất.

Câu 4: Không thuộc nhóm dịch vụ tiêu dùng là

A. Khách sạn, nhà hàng.

B. Thương nghiệp, dịch vụ sửa chữa.

C. Giao thông vận tải.

D. Dịch vụ cá nhân và cộng đồng.

Đáp án là: C vì không thuộc nhóm dịch vụ tiêu dùng là giao thông vận tải. Giảo thông vận tải thuộc dịch vụ sản xuất.

Câu 5: Các ngành nông nghiệp, công nghiệp được cung cấp nguyên liệu, vật tư sản xuất là nhờ

A. Bưu chính viễn thông.

B. Dịch vụ cộng đồng.

C. Ngân hàng, tài chính.

D. Giao thông vận tải.

Đáp án là: D vì giao thông vận tải có vai trò chuyên chở hàng hóa, tạo mối liên hệ giữa nơi sản xuất và nơi tiêu thụ => Các ngành nông nghiệp, công nghiệp được cung cấp nguyên liệu, vật tư sản xuất là nhờ giao thông vận tải.

Câu 6: Ở vùng miền núi nước ta dịch vụ còn nghèo nàn là do

A. Các đô thị, trung tâm công nghiệp còn nhỏ lẻ và phân tán.

B. Địa hình hiểm trở, giao thông không thuận lợi.

C. Khó khăn với giao lưu nước ngoài.

D. Dân cư thưa thớt, kinh tế nặng tự cung tự cấp.

Đáp án là: D vì sự phân bố dịch vụ phụ thuộc chặt chẽ vào phân bố dân cư và sự phát triển sản xuất.

Miền núi có dân cư thưa thớt, kinh tế kém phát triển, chủ yếu là tự cung tự cấp nền các hoạt động dịch vụ kém phát triển, nghèo nàn.

Câu 7: Dich vụ không phải là ngành

A. Đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của con người.

B. Gồm dịch vụ sản xuất, dịch vụ tiêu dùng, dịch vụ công cộng.

C. Trực tiếp sản xuất ra của cải vật chất cho xã hội.

D. Nền kinh tế càng đa dạng dịch vụ càng phát triển.

Đáp án là: C

- Đặc điểm ngành dịch vụ:

+ Dịch vụ bao gồm 3 ngành chính là dịch vụ sản xuất, dịch vụ tiêu dùng, dịch vụ công cộng.

+ Có vai trò đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của con người.

+ Nền kinh tế càng đa dạng dịch vụ càng phát triển mạnh mẽ.

- Dịch vụ không phải là ngành trực tiếp sản xuất ra của cải vật chất cho xã hội, mà chỉ đóng vai trò cung cấp vận chuyển các sản phẩm vật chất của ngành nông nghiệp, công nghiệp đến thị trường và người tiêu dùng.

Câu 8: Vai trò to lớn về mặt xã hội của ngành dịch vụ là

A. Tạo ra các mối liên hệ giữa các ngành sản xuất.

B. Tạo nhiều việc làm và thu nhập cho người lao động.

C. Vận chuyển nguyên liệu, vật tư sản xuất cho các ngành.

D. Đóng góp to lớn vào GDP cả nước, thúc đẩy kinh tế phát triển.

Đáp án là: B vì xác định từ khóa, vai trò về mặt “xã hội” => Vai trò to lớn về mặt xã hội của ngành dịch vụ là tạo nhiều việc làm và thu nhập cho người lao động.

Câu 9: Việc nâng cao chất lượng dịch vụ và đa dạng hóa các loại hình dịch vụ không dựa trên

A. Giá nhân công rẻ.

B. Lao động lành nghề.

C. Trình độ công nghệ cao.

D. Cơ sở hạ tầng, kĩ thuật tốt.

Đáp án là: A vì việc nâng cao chất lượng dịch vụ và đa dạng hóa các loại hình dịch vụ dựa trên cơ sở hạ tầng, kĩ thuật tốt, lao động lành nghề và trình độ công nghệ cao. Nâng cao chất lượng và đa dạn hóa dịch vụ không dựa trên giá nhân công rẻ.

Câu 10: Đâu không phải là vai trò của hoạt động dịch vụ đối với các ngành sản xuất

A. Cung cấp nguyên liệu.

B. Trực tiếp tạo ra vật tư sản xuất.

C. Tạo ra các mối liên hệ giữa các ngành sản xuất.

D. Tiêu thụ sản phẩm.

Đáp án là: B vì vai trò của ngành dịch vụ là:

- Cung cấp nguyên liệu, vật tư sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cho các ngành kinh tế.

- Tạo ra mối liên hệ giữa các ngành sản xuất, các vùng trong nước và giữa nước ta với nước ngoài.

- Tạo nhiều việc làm, góp phần quan trọng nâng cao đời sống nhân dân và đem lại nguồn thu nhập lớn cho nền kinh tế => Loại đáp án A, C, D

- Dịch vụ không phải là ngành sản xuất vật chất, dịch vụ không trực tiếp tạo ra vật tư sản xuất mà chỉ đóng vai trò vận chuyển cung cấp vật tư sản xuất, nguyên liệu từ nơi cung cấp đến nơi tiêu thụ. => Đáp án B không đúng

Câu 11: Hoạt động dịch vụ của nước ta không có đặc điểm nào sau đây?

A. Chiếm tỉ trọng không đáng kể trong cơ cấu.

B. Có khả năng thu lợi nhuận và thu hút đầu tư nước ngoài cao.

C. Phát triển theo xu thế đa dạng hóa các loại hình dịch vụ.

D. Phát triển khá nhanh, có khả năng vươn lên tầm quốc tế và khu vực.

Đáp án là: A vì đặc điểm ngành dịch vụ nước ta là

- Chiếm khoảng 25% lao động nhưng lại chiếm 38,5% trong cơ cấu GDP (năm 2002).

- Trong điều kiện mở cửa nền kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, ngành dịch vụ phát triển khá nhanh, có khả năng vươn lên tầm quốc tế và khu vực.

- Có khả năng thu lợi nhuận và thu hút đầu tư nước ngoài cao.

- Phát triển theo xu thế đa dạng hóa các loại hình dịch vụ dựa trên trình độ công nghệ cao, lao động lành nghề, cơ sở hạ tần kĩ thuật tốt… => Nhận xét dịch vụ chiếm tỉ trọng không đáng kể trong cơ cấu là không đúng.

Câu 12: Nhân tố thúc đẩy ngành dịch vụ nước ta phát triển khá nhanh, có nhiều cơ hội vươn lên và thu hút nhiều đầu tư nước ngoài là

A. Xu hướng toàn cầu hóa.

B. Cơ sở hạ tầng kĩ thuật được đầu tư hiện đại, đồng bộ.

C. Dân cư đông, đời sống người dân ngày càng nâng cao.

D. Chính sách mở cửa và chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Đáp án là: D vì chính sách mở cửa và chuyển dịch cơ cấu kinh tế đã thúc đẩy ngành dịch vụ nước ta phát triển khá nhanh, có nhiều cơ hội vươn lên và thu hút nhiều đầu tư nước ngoài.

- Chính sách mở cửa thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài, đặc biệt vào lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm.

- Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỉ trọng ngành công nghiệp xây dựng và dịch vụ -> nền kinh tế phát triển năng động, thúc đẩy ngành dịch vụ phát triển mạnh mẽ, đa dạng.

Câu 13: Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh là hai trung tâm dịch vụ lớn nhất ở nước ta không biểu hiện ở đặc điểm

A. Là đầu mối giao thông vận tải, viễn thông lớn nhất cả nước.

B. Là nơi tập trung nhiều khu công nghiệp, các ngành công nghiệp trọng điểm của cả nước.

C. Là hai trung tâm thương mại, tài chính ngân hàng lớn nhất nước ta.

D. Là nơi tập trung nhiều trường đại học, viện nghiên cứu và bệnh viện lớn.

Đáp án là: B

 - Cơ cấu ngành dịch vụ bao gồm: dịch vụ sản xuất (giao thông vận tải, bưu chính viễn thông, tài chính ngân hàng); dịch vụ công cộng (khoa học công nghệ, giáo dục, y tế, văn hóa…); dịch vụ tiêu dùng (hoạt động thương mại, khách sạn nhà hàng…) => Các biểu hiện cho thấy Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh là hai trung tâm dịch vụ lớn nhất nước ta gồm:

+ Là đầu mối giao thông vận tải, viễn thông lớn nhất cả nước -> dịch vụ sản xuất phát triển.

+ Là nơi tập trung nhiều trường đại học, viện nghiên cứu và bệnh viện lớn -> dịch vụ công cộng phát triển.

+ Là hai trung tâm thương mại, tài chính ngân hàng lớn nhất nước ta -> dịch vụ tiêu dùng (thương mại) và sản xuất phát triển.

- Là nơi tập trung nhiều khu công nghiệp, các ngành công nghiệp trọng điểm của cả nước là biểu hiện của sự phát triển công nghiệp (trung tâm công nghiệp lớn), đây không phải là biểu hiện cho sự phát triển dịch vụ của Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Câu 14: Các hoạt động dịch vụ của nước ta phân bố không đều nguyên nhân do

A. Dân cư nước ta phân bố không đều, trình độ kinh tế chênh lệch giữa các vùng.

B. Sự phân bố tài nguyên thiên nhiên không đồng đều trên khắp lãnh thổ.

C. Đồng bằng địa hình bằng phẳng, dễ dàng giao lưu; miền núi hiểm trở, giao thông khó khăn.

D. Cơ sở vật chất - kĩ thuật, cơ sở hạ tầng phát triển không đồng bộ.

Đáp án là: A vì sự phân bố dịch vụ phụ thuộc chặt chẽ vào phân bố dân cư và sự phát triển sản xuất.

- Dân cư nước ta phân bố không đồng đều: tập trung đông đúc ở vùng đồng bằng, ven biển và thưa thớt ở miền núi, trung du.

- Hoạt động kinh tế cũng có sự chênh lệch: vùng đồng bằng, ven biển  (đặc biệt các thành phố, đô thị) có hoạt động kinh tế phát triển năng động, đặc biệt là dịch vụ và công nghiệp -> dịch vụ phát triển đa dạng. Ngược lại nông thôn, miền núi có hoạt động kinh tế nghèo nàn, chủ yếu là sản xuất nông nghiệp với trình độ thấp -> hoạt động dịch vụ kém phát triển.

=> Các hoạt động dịch vụ của nước ta phân bố không đều nguyên nhân do dân cư nước ta phân bố không đều, trình độ kinh tế chênh lệch giữa các vùng.

Phần tiếp:

Trắc nghiệm Địa lý 9 ôn thi, ôn vào 10 Bài 14 có đáp án: Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông

Trắc nghiệm Địa lý 9 ôn thi vào 10 có đáp án

Tổng hợp các câu trắc nghiệm Địa lý lớp 9 có đáp án: ôn bài, ôn tập chương, kiểm tra, thi học kỳ

Suckhoecuocsong.vn

Các tin liên quan

Các tin khác