Trắc nghiệm Địa lý 9 ôn thi, ôn vào 10 Bài 29 có đáp án: Vùng Tây Nguyên (tiếp)

2/8/2022 4:29:00 PM
Trắc nghiệm Địa lý 9 ôn thi, ôn vào 10 Bài 29 có đáp án: Vùng Tây Nguyên (tiếp)

Trắc nghiệm Địa lý 9 ôn thi, ôn vào 10 Bài 29 có đáp án: Vùng Tây Nguyên (tiếp)

Câu 1 Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết nhà máy thủy điện nào sau đây nằm trên sông Xê – xan?

A. Yaly.

B. Buôn Kuôp.

C. Xrê Pôk.

D. Đrây Hling.

Đáp án là: A

B1. Nhận dạng kí hiệu nhà máy thủy điện và sông ở Atlat Địa lí trang 3.

B2. Xác định vị trí sông Xê Xan -> đọc tên nhà máy thủy điện trên sông Xê Xan.

=> Xác định được nhà máy thủy điện Yaly nằm trên sông Xê Xan.

Câu 2: Các loại cây công nghiệp quan trọng nhất ở Tây Nguyên là:

A. Cà phê, cao su, chè, hồ tiêu.

B. Cà phê, dừa, cao su, điều.

C. Cà phê, hồ tiêu, thuốc lá, bông.

D. Cà phê, cao su, hồ tiêu, bông.

Đáp án là: A vì các loại cây công nghiệp quan trọng nhất ở Tây Nguyên là cà phê, cao su, chè, hồ tiêu.

Câu 3: Nông sản nổi tiếng ở Đà Lạt là

A. Rau ôn đới và cây ăn quả.

B. Hoa, cà phê.

C. Cà phê và chè.

D. Hoa và rau quả ôn đới.

Đáp án là: D vì Đà Lạt có khí hậu ôn đới mát mẻ, nổi tiếng với các loại hoa và rau quả ôn đới.

Câu 4: Các ngành công nghiệp quan trọng nhất ở Tây Nguyên là

A. Cơ khí và sản xuất hàng tiêu dùng.

B. Chế biến nông - lâm sản và khai thác khoáng sản.

C. Chế biến nông – lâm sản và thủy điện.

D. Chế biến thực phẩm và thủy điện.

Đáp án là: C vì các ngành công nghiệp quan trọng nhất ở Tây Nguyên là chế biến nông – lâm sản và thủy điện

Câu 5: Tây Nguyên là vùng xuất khẩu nông sản lớn thứ 2 cả nước, sau vùng

A. Đông Nam Bộ.

B. Đồng bằng sông Cửu Long.

C. Trung du và miền núi Bắc Bộ.

D. Đồng bằng sông Hồng.

Đáp án là: B vì Tây Nguyên là vùng xuất khẩu nông sản lớn thứ 2 cả nước, sau vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Câu 6: Trung tâm công nghiệp quan trọng của Tây Nguyên là

A. Plây –ku.

B. Đà Lạt.

C. Buôn Ma Thuật.

D. Kon Tum.

Đáp án là: C vì Buôn Ma Thuột là trung tâm công nghiệp, đào tạo và nghiên cứu khoa học của Tây Nguyên.

Câu 7: Hiện nay, sản xuất công nghiệp của Tây Nguyên được đẩy mạnh là nhờ

A. Phát triển vùng chuyên canh, ổn định nguồn nguyên liệu.

B. Tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng, mở rộng thị trường.

D. Đẩy mạnh phát triển thủy điện, đảm bảo đủ năng lượng cho sản xuất.

C. Tăng cường hợp tác quốc tế, thu hút đầu tư nước ngoài.

Đáp án là: B vì hiện nay, sản xuất công nghiệp của Tây Nguyên được đẩy mạnh là nhờ tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng, mở rộng thị trường.

Câu 8: Các trung tâm kinh tế quan trọng của Tây Nguyên là

A. Plây-ku, Buôn Ma Thuật, Gia Nghĩa.

B. Đà Lạt, Plây-ku, Buôn Ma Thuột.

C. Gia Nghĩa, Buôn Ma Thuật, Buôn Đôn.

D. Di Linh, Bảo Lộc, Gia Nghĩa.

Đáp án là: B vì các trung tâm kinh tế quan trọng của Tây Nguyên là Đà Lạt, Plây-ku, Buôn Ma Thuột.

Câu 9: Khó khăn về điều kiện kinh tế - xã hội ảnh hưởng lớn nhất đến đầu ra của sản xuất nông nghiệp ở Tây Nguyên là

A. Chất lượng các mặt hàng nông sản còn kém.

B. Giao thông vận tải chưa phát triển.

C. Sự biến động của giá nông sản.

D. Thị trường tiêu thụ còn hạn chế.

Đáp án là: C vì đầu ra của các sản phẩm chính là thị trường tiêu thụ

=> Sự biến động của giá nông sản trên thị trường có ảnh hưởng lớn đến đầu ra của các mặt hàng nông sản ở Tây Nguyên

=> Khi giá cả tăng -> sản xuất có lợi nhuận -> kích thích sản xuất phát triển; ngược lại khi giá nông sản giảm -> sản xuất thua lỗ -> kìm hãm sản xuất, đã từng có nhiều hộ gia đình chặt bỏ hàng trăm ha cây cà phê vì sản xuất thua lỗ.

Câu 10: Đâu không phải là khó khăn trong phát triển cây công nghiệp lâu năm ở Tây Nguyên?

A. Mùa khô kéo dài sâu săc thiếu nước nghiêm trọng.

B. Lao động trong nông nghiệp ít và không có nhiều kinh nghiệm.

C. Thị trường nông sản thiếu ổn định.

D. Công nghiệp chế biến chưa phát triển.

Đáp án là: B vì khó khăn trong phát triển cây công nghiệp lâu năm ở Tây Nguyên là:

-  Mùa khô kéo dài sâu sắc gây thiếu nước nghiêm trọng cho sản xuất nông nghiệp.

- Các cơ sở công nghiệp chế biến chưa phát triển.

- Đặc biệt là thị trường giá cả nông sản thiếu ổn định làm tăng tính rủi rỏ của nông nghiệp

=> Loại đáp án A, C, D

- Tây Nguyên có nguồn lao động chủ yếu hoạt động trong ngành nông nghiệp, đặc biệt đây là khu vực nhập cư nhiều lao động di chuyển từ vùng đồng bằng sông Hồng và Trung du miền núi Băc Bộ đến với nhiều kinh nghiệm sản xuất.

=> B: Lao động trong nông nghiệp ít và không có nhiều kinh nghiệm sản xuất => B không đúng

Câu 11: Nội dung nào sau đây không thể hiện đúng đặc điểm công nghiệp của Tây Nguyên?

A. Chiếm tỉ lệ khá cao trong cơ cấu GDP.

B. Đang chuyển biến theo hướng tích cực.

C. Công nghiệp chế biến nông - lâm sản phát triển khá nhanh.

D. Các nhà máy thủy điện với quy mô lớn đã và đang được triển khai.

Đáp án là: A vì đặc điểm công nghiệp vùng Tây Nguyên:

- Chiếm tỉ lệ thấp trong cơ cấu GDP của vùng và giá trị sản xuất công nghiệp của cả nước (2,3% cả nước năm 2002)

=> Nhận xét A không đúng.

 -Nhưng đang chuyển biến theo tích cực: tăng tỉ trọng công nghiệp và dịch vụ.

- Các ngành quan trọng nhất là chế biến nông – lâm sản và thủy điện.

+ Công nghiệp chế biến nông, lâm sản phát triển khá nhanh.

+ Công nghiệp thủy điện: các nhà máy thủy điện với quy mô lớn đã và đang được triển khai trên sông Xê Xan và Xrê Pôk.

=> Nhận xét B, C, D đúng => loại

Câu 12: Ý nghĩa nào sau đây không đúng với các hồ thủy điện ở Tây Nguyên?

A. Phát triển nuôi trồng thủy sản.

B. Cung cấp nước tưới cho mùa khô.

C. Khai thác cho mục đích du lịch.

D. Phát triển công nghiệp chế biến.

Đáp án là: D vì các hồ thủy điện ở Tây Nguyên có vai trò: cung cấp nước tưới cho mùa khô, phát triển du lịch, phát triển nuôi trồng thủy sản. Các hồ thủy điện không có vai trò cho phát triển công nghiệp chế biến.

Câu 13: Có thể trồng cây công nghiệp cận nhiệt như chè ở Tây Nguyên là do

A. Có nhiều hồ đầm đảm bảo nước tưới.

B. Có các cao nguyên trên 1000m.

C. Ở đây không có gió mùa Đông Bắc.

D. Đất badan thích hợp với cây chè.

Đáp án là: B vì ở khu vực cao nguyên có độ cao trên 1000m, nhiệt độ không khí giảm xuống và trở nên mát mẻ (cứ lên cao 1000m nhiệt độ giảm 100C), độ ẩm không khí cao (>80%) cùng với nguồn nước dồi dào => khí hậu mang tính chất cận nhiệt rất thích hợp với đặc điểm sinh thái của cây chè, do vậy ở đây đã hình thành vùng chuyên canh chè có diện tích lớn nhất nước ta, tiêu biểu là ở tỉnh Lâm Đồng.

Câu 14: Cho bảng số liệu:

Diện tích gieo trồng cây công nghiệp lâu năm năm 2014 (Đơn vị: nghìn ha)

Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện quy mô và cơ cấu diện tích gieo trồng cây công nghiệp lâu năm của cả nước và Tây Nguyên năm 2014 là

A. Biểu đồ miền.

B. Biểu đồ tròn.

C. Biểu đồ đường.

D. Biểu đồ cột.

Đáp án là: B vìđề yêu cầu:

 + Thể hiện quy mô và cơ cấu

 + Của Tây Nguyên và cả nước -> của 2 đối tượng.

=> Căn cứ vào dấu hiệu nhận dạng biểu đồ, biểu đồ thích hợp nhất thể hiện quy mô và cơ cấu diện tích gieo trồng cây công nghiệp lâu năm của cả nước và Tây Nguyên năm 2014 là biểu đồ tròn.

Câu 15: Hai tỉnh Đăk Lăk và Lâm Đồng dẫn đầu vùng Tây Nguyên về giá trị sản xuất nông nghiệp vì

A. Có diện tích đât sản xuất nông nghiệp lớn nhất so với các tỉnh còn lại.

B. Có cơ cấu nông nghiệp đa dạng nhất so với các tỉnh còn lại.

C. Đẩy mạnh thâm canh, sản xuất hàng hóa, đem lại nguồn nông sản xuất khẩu lớn và có giá trị.

D. Lao động đông, có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất nông nghiệp.

Đáp án là: C vì hai tỉnh Đăk Lăk và Lâm Đồng dẫn đầu vùng về giá trị sản xuất nông nghiệp vì:

- Hai tỉnh này có cơ cấu nông nghiệp phát triển theo hướng thâm canh, sản xuất hàng hóa với quy mô lớn, phát huy tối đa những lợi thế về các điều kiện tự nhiên (đặc biệt là khí hậu và đất) để tạo ra nguồn nông sản có giá trị xuất khẩu lớn.

+ Đăk Lăk nổi bật nhất là cây cà phê với sản lượng cà phê dẫn đầu cả nước, là sản phẩm xuất khẩu chủ đạo của tỉnh, đem lại giá trị lớn.

+ Lâm Đồng nhờ có điều kiện khí hậu cận nhiệt (ở độ cao trên 1000m) đã hình thành vùng chuyên canh chè lớn nhất cả nước, xây dựng được thương hiệu chè nổi tiếng, mang lại nguồn hàng xuất khẩu có giá trị cao. Ngoài ra, thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) còn nổi tiếng về trồng hoa, rau quả ôn đới đem lại nguồn thu vô cùng lớn.

Phần tiếp:

Trắc nghiệm Địa lý 9 ôn thi, ôn vào 10 Bài 31 có đáp án: Vùng Đông Nam Bộ

Trắc nghiệm Địa lý 9 ôn thi vào 10 có đáp án

Tổng hợp các câu trắc nghiệm Địa lý lớp 9 có đáp án: ôn bài, ôn tập chương, kiểm tra, thi học kỳ

Suckhoecuocsong.vn

Các tin liên quan

Các tin khác