Tổng hợp các câu trắc nghiệm Giáo dục công dân lớp 8 có đáp án: ôn tập các bài, các chương, kiểm tra

1/17/2022 2:23:00 PM
Tổng hợp các câu trắc nghiệm Giáo dục công dân lớp 8 có đáp án: ôn tập các bài, các chương, kiểm tra

 

Tổng hợp các câu trắc nghiệm Giáo dục công dân lớp 8 có đáp án: ôn tập các bài, các chương, kiểm tra

Câu trắc nghiệm GDCD lớp 8 Bài 1 có đáp án: Tôn trọng lẽ phải

Câu trắc nghiệm GDCD lớp 8 Bài 2 có đáp án: Liêm khiết

Câu trắc nghiệm GDCD lớp 8 Bài 3 có đáp án: Tôn trọng người khác

Câu trắc nghiệm GDCD lớp 8 Bài 4 có đáp án: Giữ chữ tín

Câu trắc nghiệm GDCD lớp 8 Bài 5 có đáp án: Pháp luật và kỷ luật

Câu trắc nghiệm GDCD lớp 8 Bài 6 có đáp án: Xây dựng tình bạn trong sáng, lành mạnh

Câu trắc nghiệm GDCD lớp 8 Bài 7 có đáp án: Tích cực tham gia hoạt động chính trị - xã hội

Câu trắc nghiệm GDCD lớp 8 Bài 8 có đáp án: Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác

Câu trắc nghiệm GDCD lớp 8 Bài 9 có đáp án: Góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư

Câu trắc nghiệm GDCD lớp 8 Bài 10 có đáp án: Tự lập

Câu trắc nghiệm GDCD lớp 8 Bài 11 có đáp án: Lao động tự giác và sáng tạo

Câu trắc nghiệm GDCD lớp 8 Bài 12 có đáp án: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình

Câu trắc nghiệm GDCD lớp 8 Bài 13 có đáp án: Phòng chống tệ nạn xã hội

Câu trắc nghiệm GDCD lớp 8 Bài 14 có đáp án: Phòng, chống nhiễm HIV/AIDS

Câu trắc nghiệm GDCD lớp 8 Bài 15 có đáp án: Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại

Câu trắc nghiệm GDCD 8 Bài 16 có đáp án: Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác

Câu trắc nghiệm GDCD lớp 8 Bài 17 có đáp án: Nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng

Câu trắc nghiệm GDCD lớp 8 Bài 18 có đáp án: Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân

Câu trắc nghiệm GDCD lớp 8 Bài 19 có đáp án: Quyền tự do ngôn luận

Câu trắc nghiệm GDCD lớp 8 Bài 20 có đáp án: Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Câu trắc nghiệm GDCD lớp 8 Bài 21 có đáp án: Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Suckhoecuocsong.vn

Các tin khác