Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 Bài 3 có đáp án: Quá trình phát triển của phong trào giải phóng

2/9/2022 1:41:00 PM
Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 Bài 3 có đáp án: Quá trình phát triển của phong trào giải phóng

 

Câu 1. Ý nào dười đây là thời cơ thuận lợi để các nước Đông Nam Á tiến hành khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền trong cuối năm 1945?

A. Hồng quân Liên Xô tiến vào Đông Âu tiêu diệt quân đội phát xít Đức.

B. Phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh.

C. Liên Xô viện trợ, giúp đỡ cuộc đấu tranh giành chính quyền của các nước Đông Nam Á.

D. Cuộc đấu tranh giành chính quyền của nhân dân các nước châu Phi và Mĩ La-tinh đạt nhiều thắng lợi.

Đáp án cần chọn là: B vì cuối năm 1945, các nước Đông Nam Á hầu hết đang bị Nhật thống trị vì vậy việc Nhật tuyên bố đầu hàng Đông Minh là thời cơ ngàn năm có một đối với cuộc đấu tranh giành chính quyền của các nước ĐNÁ.

Câu 2. Những nước nào ở Đông Nam Á giành được độc lập trong năm 1945?

A. Việt Nam, Lào, In-đô-nê-xi-a.

B. Lào, In-đô-nê-xi-a, Phi-lip-pin

C. Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia.

D. Việt Nam, In-đô-nê-xi-a.

Đáp án cần chọn là: A vì ba nước ở Đông Nam Á tuyên bố độc lập trong năm 1945 bao gồm: In- đô-nê-xi-a (ngày 17/08/1945), Việt Nam (ngày 02/9/1945), Lào (ngày 12/10/1945).

Câu 3. “Năm châu Phi” (1960) là tên gọi cho sự kiện nào sau đây?

A. Châu Phi có phong trào giải phóng dân tộc sớm nhất và mạnh nhất.

B. Có nhiều nước châu Phi được trao trả độc lập.

C. Có 17 nước ở châu Phi tuyên bố độc lập.

D. Châu Phi là “Lục địa mới trỗi dậy”.

Đáp án cần chọn là: C theo SGK lịch sử lớp 9 trang 13

Câu 4. Phong trào đấu tranh giành độc lập của Ăng-gô-la, Mô-dăm- bích, Ghi-nê Bít-xao nhằm lật đổ ách thống trị của:

A. Phát xít Nhật.

B. Thực dân Tây Ban Nha.

C. Phát xít I-ta-li-a.

D. Thực dân Bồ Đào Nha.

Đáp án cần chọn là: D theo SGK lịch sử lớp 9 trang 14

Câu 5. Từ cuối những năm 70 của thế kỉ XX, chủ nghĩa thực dân chỉ còn tồn tại dưới hình thức nào?

A. Chủ nghĩa thực dân kiểu mới.

B. Chủ nghĩa thực dân kiểu cũ.

C. Chế độ phân biệt chủng tộc.

D. Chế độ thực dân.

Đáp án cần chọn là: C vì từ cuối những năm 70 của thế kỉ XX, chủ nghĩa thực dân chỉ còn tồn tại dưới hình thức cuối cùng của nó là chế độ phân biệt chủng tộc (A-pác-thai), tập chủ ở ba nước miền nam châu Phi là Rô-đê-di-a, Tây Nam Phi và Cộng hòa Nam Phi.

Câu 6. Từ cuối những năm 70 của thế kỉ XX, chế độ phân biệt chủng tộc (A-pác-thai), tập chủ ở ba nước nào?

A. Rô-đê-di-a, Tây Nam Phi và Cộng hòa Nam Phi.

B. Cộng hòa Nam Phi, Ăng- gô-la, Mô-dăm-bích.

C. Ăng-gô-la, Mô-dăm- bích, Ghi-nê Bít-xao.

D. Rô-đê-di-a, Tây Nam Phi và Ăng-gô-la.

Đáp án cần chọn là: A theo SGK lịch sử lớp 9 trang 14

Câu 7. Chế độ phân biệt chủng tộc A-pác-thai ở Cộng hòa Nam Phi chính bị thức bị xóa bỏ ở Nam Phi vào năm nào?

A. Năm 1992

B. Năm 1991

C. Năm 1993

D. Năm 1994

Đáp án cần chọn là: C vì năm 1993, Chế độ phân biệt chủng tộc A-pác-thai ở Nam Phi bị xóa bỏ sau hơn ba thế kỉ tồn tại.

Câu 8. Hệ thống thộc địa của chủ nghĩa đế quốc đã bị sụp đổ hoàn toàn. Lịch sử các dân tộc Á, Phi, Mĩ La-tinh bước sang trang mới với nhiệm vụ to lớn đó là:

A. Khắc phục tình trạng nghèo đói, lạc hậu.

B. Củng cố nền độc lập.

C. Xây dựng và phát triển đất nước.

D. Cả 3 đáp án trên.

Đáp án cần chọn là: D theo SGK lịch sử lớp 9 trang 4

Câu 9. Cuộc cách mạng nhân dân ở Cu Ba dưới sự lãnh đạo của Phi-đen Cát-xtơ-rô giành thắng lợi vào thời gian nào?

A. Ngày 01/01/1959.

B. Ngày 01/03/1959.

C. Ngày 01/04/1959.

D. Ngày 01/02/1959.

Đáp án cần chọn là: A theo SGK lịch sử lớp 9 trang 13

Câu 10. Năm 1960, có bao nhiêu nước ở châu Phi giành được độc lập?

A. 16

B. 15

C. 17

D. 18

Đáp án cần chọn là: C theo SGK lịch sử 9 trang 13

Phần tiếp:

Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 Bài 4 có đáp án: Các nước châu Á

Tổng hợp câu trắc nghiệm Lịch sử 9 ôn thi, ôn vào 10 theo từng bài có đáp án

Tổng hợp các câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 theo bài, ôn thi

Suckhoecuocsong.vn

Các tin khác